Luonto & outdoor

Luonnon ystävän paikka

27.7.2023

Merellä ja kalassa, metsässä ja mökillä. Loviisan Seudun Eränkävijät kannustaa luontoihmisiä liittymään toimintaan mukaan. Jokainen jäsen saa toteuttaa itseään omien kiinnostuksen kohteidensa mukaan. 

 

 

Eränkävi­jöi­den talouden­hoita­ja Kir­si Kip­po­la ja vara­puheen­jo­hta­ja Paa­vo Sis­to­la ovat ystäviä pitkältä ajal­ta, ja molem­mat ovat olleet seu­ran toimin­nas­sa mukana laps­es­ta asti. Eränkävi­jöi­den oma majaon tut­tu paik­ka lap­su­u­den ajoil­ta.

Aiem­min kalas­tus­tukiko­htana ollut maja on nykyään mon­en vapaa-ajan­vi­et­topaik­ka kesäl­lä.

– Lap­su­u­den kesinä tulimme tänne sauno­maan ja hyp­pimään hyp­pyte­lineestä. Jäl­keen päin voi vain miet­tiä, miten aikuiset jak­soi­vat sitä edestakaisin ravaamista ja kilju­mista, Paa­vo Sis­to­la muis­telee.

Maja on eränkävi­jöi­den tukiko­h­ta, ja sitä huol­letaan talkoovoimin. Isos­sa säi­den armoil­la olevas­sa mökissä on paljon tehtävää

– Vuosia sit­ten tääl­lä talkois­sa oli mukana van­hempia ihmisiä, jot­ka oli­vat olleet pitkään seu­ra-akti­ive­ja. Mon­et oli­vat pahoil­laan, kun eivät pystyneet tekemään oikein mitään. Vein yhdelle van­hem­malle miehelle makkarat ja kysyin, otatko vas­tu­un niiden gril­laamis­es­ta. ”Kir­si, olet niin ihana, kun aina löy­dät meille jutun, jon­ka myötä tun­nemme itsemme arvokkaaksi.”Se oli pysäyt­tävä het­ki, kun tajusin kuin­ka tärkeää tämä joillekin on, Kir­si Kip­po­la ker­too.

 

 

 

 

Lovi­isan Eränkävi­jöi­den nuoriso­toim­inta on ilmaista, jot­ta se olisi kaikille saavutet­tavaa. Mök­ki mah­dol­lis­taa mon­elle ihanan paikan kesälo­mail­la edullis­es­ti henkeäsal­paa­van upeis­sa maise­mis­sa. Tästä kuvan jäsen­trio on selvästi ylpeitä, eikä suot­ta.

 

 

Eränkävi­jöi­den vuosi

Vuo­den aikana yhdis­tyk­sessä tehdään mon­en­laisia jut­tu­ja. Toim­inta vai­htelee sen mukaan, mil­laista porukkaa seuras­sa on. Paa­vo Sis­to­la ker­too, että keväisin yhdis­tyk­sessä kar­toite­taan majan tilan­net­ta ja värvätään uusia jäseniä mukaan. Syksyl­lä taas suun­nitel­laan seu­raavia vuosia.

– Toiv­ot­tavasti pääsemme taas jär­jestämään koul­u­laisille onkimista. On hauskaa, kun lapset ovat innois­saan pien­estäkin sär­jen sin­tistä. Toisaal­ta se on myös häm­men­tävää min­unkaltaiselle, joka on kas­vanut meren äärel­lä ja kalas­tanut pien­estä pitäen, Paa­vo Sis­to­la ker­too.

 

 

 

 

Toim­intaa ajan hengessä

Vuosikym­menten aikana seu­ra on muut­tanut muo­toaan, ja toisaal­ta toim­intaa on muutet­tu ajan hen­gen mukaan. Täl­lä het­kel­lä Eränkävi­jät panos­taa eri­tyis­es­ti nuoriso­toim­intaan muun muas­sa Fisu­un Lovi­isa -kalak­er­hon merkeis­sä. 

Kir­si Kip­po­la ker­too, että nuoriso­toim­inta on ilmaista, jot­ta se olisi kaikille saavutet­tavaa. Eränkävi­jöil­lä on lisäk­si 2–3-päiväisiä leire­jä, joi­hin voivat osal­lis­tua muutkin kuin lovi­isalaiset.

– Emme halua jumi­u­tua vain yhteen asi­aan. Sik­si meil­lä saa toteut­taa itseään melko vapaasti. Mah­dol­lis­tamme asioi­ta, jos jol­lakin herää innos­tus tehdä jotakin. Olemme myös muut­ta­neet toim­intaamme, kos­ka aina ei voi tehdä niin kuin ennen on tehty vaik­ka meil­lä myös on per­in­teitä, Kir­si Kip­po­la toteaa.

Aiem­min hyvin valko­laisek­si miel­let­ty yhdis­tys on saanut jäseniä myös Espoos­ta ja Helsingistä asti. Useim­mil­la onkin jokin yhteys seu­tu­un. Yhdis­tys ottaa jäsenet ilomielin vas­taan, eikä pako­ta heitä mihinkään. Osa halu­aa jär­jestää tapah­tu­mia, osa liit­tyy lehti­ti­lauk­sen vuok­si, osa majan vuok­si. 

– Kun meil­lä on täl­lainen mök­ki, se mah­dol­lis­taa mon­elle ihanan paikan kesälo­ma­lle edullis­es­ti. Se on mielestämme tärkeää, Paa­vo Sis­to­la toteaa.

– Majan käyt­tämi­nen päivisin on mak­su­ton­ta! Tänne voi siis tul­la päivisin viet­tämään aikaa, jos mökkiä ei ole varat­tu, Kir­si Kip­po­la täy­den­tää.

Seu­ran his­to­ria on ja pysyy, mut­ta tule­va näyt­tää, mihin suun­taan men­nään. Van­ho­ja jäseniä on vuosikym­menten takaa, mut­ta uusia ihmisiä kai­vataan aina lisää. Majal­la pide­tään toiv­ot­tavasti tule­vaisu­udessakin talkoi­ta hyvässä hengessä ja tule­vaan kat­soen.

– Olemme ylpeitä majas­tamme ja siitä, että olemme saa­neet pidet­tyä tämän kun­nos­sa!    

 

 

 

 

Tek­sti Rei­ja Kokko­la / Kuvat Arto Wiikari

0