Rekisteriseloste

Monday, 20th May, 2024

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

 

1. Rek­ister­in­pitäjä
Peak Press & Pro­duc­tions Oy
Kuningattarenkatu 13 A 1, 07900 Lovi­isa

 

2. Rek­iste­ri­asioi­ta hoita­va henkilö
Juk­ka Salmi­nen, jukka.salminen@creativepeak.fi

 

3. Rek­isterin nimi
Pikkukaupunki.fi uutiskir­jerek­isteri.

 

4. Rek­isterin käyt­tö­tarkoi­tus
Rek­ister­iä käytetään uutiskir­jeen lähet­tämiseen.

 

5. Rek­isterin tieto­sisältö
Sähkö­pos­tiosoite ja sähkö­posti­soit­teessa ole­va näyt­tön­i­mi.

 

6. Sään­nön­mukaiset tietoläh­teet
Rek­isteri­in kerätään sähkö­pos­tiosoit­tei­ta uutiskir­jeen tilauk­sen tai kil­pailu­jen yhtey­dessä.

 

7. Tieto­jen luovu­tus
Tieto­ja ei luovute­ta muille tahoille.

 

8. Rek­isterin suo­jauk­sen peri­aate
Rek­isterin käsit­telyssä nou­date­taan huolel­lisu­ut­ta ja tieto­jär­jestelmien avul­la käsiteltävät tiedot ovat suo­jat­tu asian­mukaises­ti. Rek­ister­in­pitäjä huole­htii, että ain­oas­taan niil­lä rek­ister­in­pitäjän työn­tek­i­jöil­lä ja rek­ister­in­pitäjän luku­un toimivien yri­tys­ten työn­tek­i­jöil­lä on pääsy tietoi­hin, joille se hei­dän työte­htävien­sä hoita­misen vuok­si on tarpeen.

 

9. Tarkas­tu­soikeus ja oikeus vaa­tia tiedon kor­jaamista
Rek­isteröidyl­lä on oikeus tarkas­taa, mitä hän­tä koske­via tieto­ja rek­isteri­in on tal­len­net­tu. Rek­isteröidyl­lä on oikeus vaa­tia tieto­jen pois­tamista rek­ister­istä. Tämä tehdään kuukau­den sisäl­lä pyyn­nön saa­pumis­es­ta rek­iste­ri­asioi­ta hoitavalle henkilölle. Pyyn­tö tulee lähet­tää sähkö­pos­titse tai kir­jeitse.

 

10. Lomak­keel­la tehty paine­tun lehden tilaami­nen
Lehden tilauk­sen hoitaa Lovi­isan kaupun­ki. Osoiteti­eto­ja ei käytetä muuhun tarkoituk­seen ilman rek­isteröi­dyn suos­tu­mus­ta.