Matkailijan Loviisa

Thursday, 13th May, 2021

Lataa tästä vinkit Loviisaan 

 

Matkail­i­jan palvelu­opas

 

Pyöräi­ly­opas 

 

Arkkite­htu­u­ri­opas 27.5. alka­en

 

 

 

Loviisassa yhteisöllisyyteen ei tarvita älypuhelinsovellusta.

 

Pikkukaupun­ki on mie­len­ti­la ja ilmiö. Se on ker­to­mus ihmis- ja luon­toläheis­es­tä elämästä Lovi­isas­sa, Itä-Uusi­maal­la.

 

Val­taosa väestöstämme asuu pikkukaupungeis­sa – mei­dän pikkukaupunkimme, Lovi­isan, tekee ain­ut­laa­tuisek­si sen his­to­ria, monipuolisu­us ja väl­itön elämän­meno. Lovi­isa on sym­pa­at­ti­nen, kak­sikieli­nen ran­nikkokaupun­ki alle tun­nin ajo­matkan päässä Helsingistä.

 

Merelli­nen, elävä, aito, väl­itön, ystävälli­nen, luo­va, tapah­tu­marikas, kult­turel­li, ja jopa kan­sain­vä­li­nen! Kaupun­ki on pin­ta-alal­taan isom­pi kuin Helsin­ki, Van­taa ja Espoo yhteen­sä – silti asukkai­ta on vain 15 000.

 

Meil­lä ei ole liiken­neval­o­ja, ei parkkipirkko­ja saati ruuhkia! Pait­si kau­pas­sa juhan­nuk­se­na. Pikkukaupun­ki-lehti ja tämä sivus­to ker­too Lovi­isan elämän­menos­ta: ihmi­sistä, tapah­tu­mista, palveluista, ilmiöistä, har­ras­tus­mah­dol­lisuuk­sista, kult­tuurista ja kaikesta muus­ta kaupungillemme oma­leimais­es­ta.

 

Pikkukaupun­ki-lehti on kun­ni­anosoi­tus kivalle ja kau­ni­ille kaupungille, jos­sa ihmisen on help­po viihtyä ja jos­sa vier­aat tun­te­vat itsen­sä ter­ve­tulleik­si.

 

Painet­tu aikakausle­hti ilmestyy kahdesti vuodessa (issuu.com > pikkukaupun­ki). Se jae­taan alueel­la veloituk­set­ta ja myös ulkopaikkakun­ta­laiset voivat tila­ta sen ilmaisek­si tältä sivus­tol­ta. Verkkole­hti täyt­tää aukon paine­tun lehden ilmestymis­ten välis­sä.

 

Tee nojatuolimatka ja tutustu siihen aidompaan Loviisaan! Live like a local!