Matkailijan Loviisa

Friday, 19th July, 2024

Tervetuloa Loviisaan! 

Pikkukaupun­ki-lehti toiv­ot­taa sin­ut ter­ve­tulleek­si tutus­tu­maan Lovi­isan lep­poisaan elämän­menoon. Se on ren­toa ja epä­muodol­lista elämää molem­mil­la koti­maisil­la kielil­lä, ren­nol­la twistil­lä. 

 

 

Val­taosa Suomen väestöstä asuu pikkukaupungeis­sa – mei­dän pikkukaupunkimme tekee ain­ut­laa­tuisek­si sen his­to­ria, monipuolisu­us ja välit­tömyys. Tietyn­lainen kotiku­toisu­us. Emme ole turhan tärkeitä tääl­lä sym­pa­at­tises­sa ran­nikkokaupungis­sa jonne ajaa alle tun­nin Helsingistä. Julk­isil­la mat­ka kestää noin 1h 20 min.

 

Kaupun­ki ei kuole talvel­lakaan kos­ka se on hyvin luo­va ja tapah­tu­marikas, kult­turel­li, ja jopa kan­sain­vä­li­nen. Ja pin­ta-alal­taan isom­pi kuin Helsin­ki, Van­taa ja Espoo yhteen­sä – mut­ta asukkai­ta on vain 15 000.

 

Meil­lä ei ole liiken­neval­o­ja, ei parkkipirkko­ja saati ruuhkia! Pait­si kau­pas­sa juhan­nuk­se­na. 
Pikkukaupun­ki-lehti ja tämä sivus­to ker­too Lovi­isan elämän­menos­ta: ihmi­sistä, tapah­tu­mista, palveluista, ilmiöistä, har­ras­tus­mah­dol­lisuuk­sista, kult­tuurista ja kaikesta muus­ta kaupungillemme oma­leimais­es­ta.

 

Lisäk­si täl­lä sivus­tol­la on ladat­tavis­sa matkail­i­joille suun­nat­tu Ren­non matkail­i­jan Lovi­isa, johon olemme kerän­neet matkail­i­jalle oleel­lista info tiivi­ik­si palvelu­paketik­si. Halu­amme, että sin­un on help­po viihtyä ja että halu­at tul­la tois­tekin. 

 

Painet­tu aikakausle­hti ilmestyy kolme ker­taa vuodessa ja löy­dät sen myös verkos­ta (issuu.com > pikkukaupun­ki). Se jae­taan alueel­la veloituk­set­ta ja myös ulkopaikkakun­ta­laiset voivat tila­ta sen ilmaisek­si tältä sivus­tol­ta. Verkkole­hti täyt­tää aukon paine­tun lehden ilmestymis­ten välis­sä.

 

Tee nojatuoli­mat­ka ja tutus­tu siihen aidom­paan Lovi­isaan! Live like a local!

 

 

Pikkukaupungin oppaat // Lataa tästä vinkit Loviisaan 

 

Matkail­i­jan opas 2023

 

Pyöräi­ly­opas 

 

Arkkite­htu­u­ri­opas 

 

 

Sidu!

Miltä Lovi­isa kuu­lostaa? Entä mille se tuok­suu? Anna Sidu-ääni­teok­sen kul­jet­taa sin­ut hal­ki Lovi­isalaisen ään­i­maail­man. Sidu on Päivi Ahvosen, Juk­ka Salmisen ja Antero Suurnäkin teos, ja se on ollut kuul­tavis­sa Lovi­isan Wan­hat Talot -tapah­tu­man aikana mm. Pitkän­pöy­dän talon saunas­sa ja van­has­sa puhe­linkopis­sa. Voit kuun­nel­la sen tästä – tai löytää sen jälleen jostain jän­nästä paikas­ta Lovi­isas­sa.