Yleinen

Yhteinen juttu – LOVIISA CAMPING

13.6.2018
Loviisa camping - Nina Wiklund

Lovi­isan leir­in­täalueen toimin­nan uudelleenkäyn­nistämi­nen on näh­nyt monia kään­teitä, joiden seu­rauk­se­na Lovi­isan kaupun­ki otti täk­si kesäk­si ohjak­set. Leir­in­täalue avau­tuu 15.6. – kaikille kaupunki­laisille.  

 

 

Yhdessä tekemisen iloa

Tehokas camp­ing-tii­mi hoitaa taidokkaasti paikan kun­toon vierail­i­joi­ta varten. Leir­in­täalueen pää­vas­tu­uhenkilö Nina Wik­lund on kesästä Lovi­isa Campin­gin paris­sa innois­saan. 

– Tääl­lä on elämää! Koko ajan joka puolel­la on joku työn touhus­sa. Tämä on kuin muu­ra­haiskeko, Nina iloit­see. Ninan lisäk­si paikalla ahkeroi­vat Pikku Pietarin Pihan nuoret. Alueel­la kaik­ki tekevät töitä yhdessä hyvin mielin ja paik­ka saa tuoreen ilmeen tuos­sa tuokios­sa. 

– On tärkeää, että tästä paikas­ta pide­tään huol­ta. Tun­tuu, että paik­ka itsekin tykkää, kuin­ka siitä pide­tään huol­ta, Nina ker­too. 

 

Paluu mum­mo­laan

Lovi­isalaisille leir­in­täalue on tärkeä tun­nus­merk­ki ja syys­tä. Mon­en lap­su­us­muis­tot kitey­tyvät puis­tom­aisen alueen val­tavi­in vaahteroi­hin. Meren läheisyys ja kaupun­gin aurinkoisin uimakop­pi huoku­vat kesän suloisu­ut­ta. Lap­su­us­muis­tot saa­vat lisäpont­ta kun­nos­tet­tu­jen puu­raken­nuk­sien sis­us­tuk­ses­ta. 

– Halusin ajatel­la tyylinä tun­nel­maa mum­mo­las­ta. Olemme saa­neet van­ho­ja ja uusi­akin tavaroi­ta lainaksi kesäk­si. Kivaa kaikkien kannal­ta, ettei tavaroi­ta tarvitse ostaa uute­na, Nina iloit­see. 

Vaik­ka tavara on van­haa, on alueel­la tehty rutkasti uud­is­tuk­sia. Huonoon kun­toon joutuneet talot on remon­toitu ja tilo­ja päivitet­ty. Uuden ilmeen saa vas­taan­ot­to, keit­tiö ja ruokailuhuone sekä ver­an­ta. Tarpeel­lis­ten muu­tosten suun­nit­telus­sa aut­toi­vat paikalliset kar­avaa­narit. 

– Pääsin tapaa­maan lovi­isalaisia kar­avaanare­i­ta ja sain kuul­la heiltä, mitä tääl­lä pitää ottaa huomioon. Saadut neu­vot ja vinkit ovat kul­la­nar­voisia, Nina kiit­telee. 

Työt eivät lopu ava­jaisi­in, vaan suun­nitelmia ja ideoita kesän var­alle riit­tää. 

– Tänne on tulos­sa kajak­ki- ja kanoot­tivuokraamo ja olisi myös ihanaa, jos aina sil­loin täl­löin tääl­lä olisi tapah­tu­mia. Kon­sert­te­ja, esi­tyk­siä, kaikkea kivaa. Ainakin 2 taiteil­i­jaa tule­vat pitämään näyt­te­lyä, Nina ker­too.

Kesätöitä puu­tarhas­sa

Aman­da Söder­holm, 23, on yksi Pikku Pietarin Pihan nuorista. Nuoret ovat paisk­i­neet töitä hiki niskas­sa, mut­ta innol­la ja tar­mol­la. 

– Tääl­lä on hyvä fiilis tehdä töitä. Ihanaa, että saa olla ulkona ja samal­la oppii mon­en­laisia taito­ja, Aman­da ker­too.  

Lovi­isan Campingi­in kesätöi­hin on palkat­tu kuusi PPP:n nuor­ta pitämään huol­ta etenkin piha-alueesta.    

Arkea leir­in­täalueel­la pyörit­tää Ninan lisäk­si kak­si muu­ta työn­tek­i­jää. Tärkein­tä tiimin valikoi­tu­mises­sa oli paikallistiedon hallinta. 

– Mei­dän tehtävänämme on ennen kaikkea olla infopiste. Paikallisti­eto on tässä hom­mas­sa A ja O. On ehdot­toman tärkeää, että osaa opas­taa mitä löytää mis­täkin, Nina ker­too. 

Työn­tek­i­jät halu­a­vat luo­da ilmapi­iristä lep­poisan ja avoimen. Leir­in­täalueelle kuka tahansa on ter­ve­tul­lut, oli sit­ten kar­avaa­nari tai kaupunki­lainen. Se on tärkeää, ottaen huomioon kuin­ka suuri tun­n­ear­vo paikalla on itse lovi­isalaisille. 

Lovi­isa Campin­gin herät­tämä tun­nereak­tio on yllät­tänyt Ninan suuresti. Kadul­la koh­dates­sa ihmiset kiit­tävät työstä vuo­laasti. 

– Olen palaut­teesta hyvin otet­tu. Ylipäätään koko pro­jek­tista ja kaik­ista osal­li­sista, etenkin Pikku Pietarin Pihas­ta olen todel­la kiitolli­nen. Tätä on ihana tehdä ja tääl­lä saa käy­dä ter­ve­htimässä. Lovi­isa Camp­ing on ikään kuin lah­ja lovi­isalaisille! 

 

 

Oho!

Jos hakukoneesta pomp­paa tieto pysyvästi sul­je­tus­ta leir­in­täalueesta ei se ole Lovi­isa Campin­gin sivu. Ne löy­tyvät Lovi­isan kaupun­gin sivu­jen alaisu­ud­es­ta. Lovi­isa Campin­gin face­book-sivul­la ker­ro­taan tapah­tu­mista ja ajanko­htai­sista kuu­lu­mi­sista. 

https://www.facebook.com/loviisacamping/

 

 

Tek­sti & kuvat Fan­ni Fagerudd

2