Yleinen, Lifestyle, Ruoka

Wäfvars Café & Pub

1.6.2021

Sarvisalon saarelta löytyy suloinen talorykelmä, jota ei ehkä ensimmäiseksi arvaisi kyläkievariksi. Wäfvars Cafe & Pubista on muutamassa vuodessa tullut kyläläisten ja kesävieraiden kantapaikka.

 

Mona ja Felix Björk­lundille idea kahvi­la-pubin pitämis­es­tä syn­tyi oikeas­t­aan vahin­gos­sa.

– Ihas­tu­imme tähän viiden talon rykelmään. Se oli päässyt aika pahasti rän­sistymään, ja tässä ennen sijain­nut kaup­pakin oli jo lopetet­tu. Jonkun oli tehtävä jotain. Pää­timme, että me teemme sen, Felix ker­too.

Remont­ti lähti ryminäl­lä käyn­ti­in. Paikalla työsken­nelleet tim­pu­rit esit­tivät Felix­ille toivo­muk­sen pubin perus­tamis­es­ta.

– Sanoin, että siinä tapauk­ses­sa halu­an myös kahvi­lan, Mona nau­raa.

– Niin syn­tyi Wäf­vars Cafe & Pub.

Mit­ta­van remon­tin myötä eri raken­nuk­set sai­vat kukin oman käyt­tö­tarkoituk­sen­sa. Keit­tiö on toises­sa raken­nuk­ses­sa, ja lados­sa voi jär­jestää isom­pia juh­lia. Ruoka­puoli lievit­tää mon­en­laista nälkää. Pienet suo­laiset ja makeat leivon­naiset valmis­te­taan paikan pääl­lä. Isom­paan nälkään löy­tyy myös läm­mintä ruokaa, jos­ta vas­taa Paula Meska­nen.

– Ham­puri­lainen on aika leg­en­daari­nen, sitä on tar­jol­la tiis­taisin ja per­jan­taisin. Muina päiv­inä keit­to mais­tuu mon­elle.

Wäf­varsin ihana tun­nel­ma ja suus­sa sulavat herkut niit­tävät mainet­ta kauem­panakin. Vierai­ta on saa­punut pie­neen kyläkahvi­laan ympäri maail­man Uud­es­ta-See­lan­nista asti. Kahvil­la käyn­ti on muo­dos­tunut mon­elle kesävier­aalle per­in­teek­si.

Mutkaisen tien var­rel­la sijait­se­va Wäf­vars on miel­lyt­tävä kohde myös motoris­teille ja muille kesäreis­saa­jille. Veneil­i­jätkin ovat löytäneet kahvi­la-pubin. Lai­turi­paikat löy­tyvät tien toiselta puolelta. Ran­nas­sa on noin metrin syväys, ja lai­turi­in mah­tuu kym­menkun­ta venet­tä.

Livekeikko­jen ja -esi­tys­ten näkem­i­nen pienessä kylässä on harv­inaista herkkua. Sil­loin paikalle saa­pu­vat melkein kaik­ki kyläläiset.

– Tääl­lä käy iha­nia ihmisiä, ja tääl­lä on aina todel­la mukavaa. Jär­jestämme musi­ikkio­hjel­maa ja tanssiesi­tyk­siä. Lisäk­si joka kesä on las­ten päivä, jol­loin men­nään las­ten ehdoil­la, Mona Björk­lund ker­too.

Vierailu Wäf­var­sis­sa on lähi­matkailua parhaim­mil­laan. Tänne ennät­tää jopa pyörän kyy­dis­sä, mikäli menopeli on suun­nitel­tu kestämään pidem­piäkin matko­ja. Maanti­etä pitkin polke­maan ja kahville!

 

 

 

 

Sarf­salö är top­pen! 
Wäf­varsin ihana kahvi­la-rav­in­to­la Sarvisa­los­sa, Lovi­isan saaris­tossa avaa oven­sa 11.6. jip­pii!
Saaris­ton suloisim­paan rav­it­se­mus­li­ik­keeseen kan­nat­taa tul­la kauem­paakin.
Avoin­na | Öppet
11.6.– 24.6. Pe–su
Pe 16–20
La 10–20
Su 12–18
25.6. alka­en avoin­na joka päivä pait­si maanan­taina. Kat­so tarkem­mat tiedot wafvars.com

Wäf­vars Cafe & Pub
Sarvisa­lon­tie 1058, 07780 Härkäpää

 

Tek­sti Fan­ni Fagerudd  Kuvat Magi Pern­thaler

 

 

0