Yleinen

Voita lähiloma Loviisaan

17.5.2021

Vielä ehdit voittaa lähiloman Loviisaan – Osallistu 31.5.2021 mennessä! 

 
Jo neljät­tä vuot­ta jär­jestet­tävä Elämäsi Kesä -kam­pan­ja on taas täy­dessä vauhdis­sa tänä vuon­na Pikkukaupun­ki-lehden jär­jestämänä. Kam­pan­ja tekee Lovi­isaa tun­netuk­si sym­pa­at­tise­na lähilo­mako­hteena mm. ulkoil­ma-aktivi­teet­tien kaut­ta. Ensim­mäisen kah­den päivän aikana osal­lis­tu­misia on tul­lut jo 200.  
Pikkukaupun­ki-lehti nos­taa näin esi­in Lovi­isan lukuisia mah­dol­lisuuk­sia sekä lisää tietoa Lovi­isas­ta etenkin Helsingis­sä ja lähi­maakun­nis­sa.  

– Kil­pailun pää­palk­in­to on lähilo­ma kahdelle ja Lovi­isa saa näkyvyyt­tä vah­val­la paikallisel­la leimal­la, sil­lä mikä tekee kaupungis­tamme ain­ut­laa­tuisen. Mas­sa­t­ur­is­mi hait­tavaiku­tuksi­neen ei ole päässyt pilaa­maan kaupunkia ja moni matkail­i­ja hakee aut­ent­tisia koke­muk­sia ja kohtaamisia, ker­too pro­jek­t­in­jo­hta­ja Mil­la Kauki­ainen Cre­ative Peak­ista. 

Voit­ta­jakak­sikko saa vali­ta pitkästä lis­tas­ta vai­h­toe­hto­ja mitä he halu­a­vat tehdä. Pää­palk­in­toon sisäl­tyy lisäk­si pitkän viikon­lop­un yöpymi­nen Willa Björk­stenin Deluxe huoneessa. Lisäk­si voit­ta­jat saa­vat koti­in mukaansa kas­sil­lisen paikallis­es­ti tuotet­tu­ja elin­tarvikkei­ta. 
Elämäsi kesä -kam­pan­ja näkyy Face­bookissa ja Insta­gramis­sa. 
 
Ei kau­pal­lista yhteistyötä
Voit­ta­jat val­i­taan hyvien perustelu­iden poh­jal­ta, ei sen perus­teel­la onko esimerkik­si ammat­tiblog­gari, jol­loin voit­to olisi kau­pal­lista yhteistyötä. 
– Voit­ta­jia ei velvoite­ta postaa­maan mitään, mut­ta jos he ovat tyy­tyväisiä lomaansa, he var­maan niin tekevät. Viidakko­rumpu ja ystävä­su­osi­tuk­set ovat voimakas väline ja main­ok­sia arvokkaampia. Tähän men­nessä kil­pailu­vas­tauk­sis­sa on mon­ta kom­ment­tia siitä, että on kuul­lut kaupungista paljon hyvää ja on sik­si kiin­nos­tunut tutus­tu­maan siihen itsekin. Lovi­isan Wan­hat Talot ja Lovi­isan avoimet puu­tarhat -tapah­tu­mat ovat tuoneet kaupungille paljon julk­isu­ut­ta. 
Pikkukaupun­ki-lehteä kus­tan­ta­va Cre­ative Peak toi markki­noille myös uuden puu­tarhale­hden nimeltä Kei­das. Se esit­telee lovi­isalaisia puu­tarho­ja ja lehdessä on Lovi­isan avoimet puu­tarhat — tapah­tu­maluet­te­lo kart­toi­neen.
– Pikkukaupun­ki-lehti ja Kei­das tuke­vat hyvin toinen toisi­aan ja ne ovat lois­tavia matkailume­dioi­ta. Kei­das on myyn­nis­sä kaut­ta maan, Pikkukaupun­ki-lehti on puolestaan ilmainen ja sitä jael­laan siel­lä mis­sä matkail­i­jat liikku­vat. Sille on tänä kesänä entistä suurem­pi kysyn­tä, kun kaupungilla ei ole omaa matkailue­sitet­tä. Lehti palvelee matkail­i­joi­ta ja se on jopa houkutel­lut muut­ta­jia, ker­too pää­toimit­ta­ja Päivi Ahvo­nen

 
 

 

Kil­pailu­un voi osal­lis­tua 31.5.2021 asti osoit­teessa www.elamasikesa.fi 
0