Yleinen

Voimaa, notkeutta ja kehonhallintaa

9.1.2023

Taekwondossa tulee hiki pintaan ja stressi katoaa. Lajin henkeen kuuluu, että kumartaen tullaan ja mennään.

 

Karin Ekström astuu sisälle taek­won­do-sali­in ja kumar­taa. Se on tapana lajis­sa, jos­sa fyy­siseen har­joituk­seen liit­tyy tiet­ty filosofinen taus­ta. 

Viihty­isän salin läm­mössä ver­ryt­telee jo kolme notkeaa nuor­ta tyt­töä, Mona Välimä­ki sekä sis­aruk­set Pip­sa ja Pep­pi Riep­po. He ovat avo­jaloin valkoi­sis­sa ja väljis­sä tree­ni­a­su­is­sa. Mon­al­la on keltainen vyö, Pip­sal­la ja Pepil­lä vihreät. 

Pian ryh­mä täy­den­tyy, kun Anni Järvi­nen ja Mil­ja Rytkö­nen tule­vat paikalle ja aset­tuvat tekemään alku­ver­ryt­te­lyjä. Tyt­töjä ohjaa Jen­na Aal­to, joka on elänyt pikku­laps­es­ta asti taek­won­don paris­sa. 

– Isäni val­men­taa ja treenaa yhä. Olin var­maan kolme­vuo­tias, kun aloin käy­dä isän kanssa treeneis­sä. Tosis­sani olen har­ras­tanut lajia yli kymme­nen vuot­ta. Uuteen sali­in Hild­ing Busi­ness Parki­in pääsimme tois­sa vuon­na. Saamme tul­la treenaa­maan mil­loin tahansa, Jen­na kiit­tää.

Lovi­isan Taek­won­do Hwang ry perusteti­in vuon­na 1991. Se on saanut nimen­sä kore­alaisen suurmes­tarin Dae Jin Hwan­gin mukaan, joka toi lajin Suomeen vuon­na 1979. Taek­won­do on yksi maail­man har­raste­tu­im­mista lajeista, ja suosit­tu se on myös Lovi­isas­sa. 

– Har­ras­ta­jia on 60–70 ihan pienistä lap­sista yli kuusikymp­pisi­in, Jen­na arvioi.

 

 

 

 

Karin Ekström

”Kil­pailui­ta aina jän­nit­tää, mut­ta ihan hyvin on men­nyt ja jälkikä­teen on hyvä fiilis. Potkutreeneistä ja kisaamis­es­ta tykkään tosi paljon. Min­ua ei väsytä tul­la treenei­hin koulun jäl­keen. Olen saanut täältä kivo­ja kavere­i­ta.”

 

 

 

Mona Välimä­ki

”Olen pien­estä pitäen halun­nut har­ras­taa kamp­pailu­la­jia. Ehkä siihen vaikut­ti se, että pienenä kat­soin Kung Fu Pan­da -ohjel­maa. Olen innos­tunut lajista, ja se on vas­tan­nut täysin odotuk­siani. Mielestäni olen kehit­tynyt nopeasti, saanut tosi paljon notkeut­ta ja oppin­ut lajin tekni­ikkaa. Kun­to on paran­tunut ja olen saanut uusia kavere­i­ta.” 

 

 

 

Anni Järvi­nen

”Tässä lajis­sa oppii yhdis­tämään potku­ja ja lyön­te­jä. Samal­la saa notkeut­ta ja voimaa. Jen­na on tosi kiva val­men­ta­ja. Ja tääl­lä on hauskaa, eihän sitä muuten jak­saisi aina tul­la treenei­hin. Aion jatkaa taek­won­don har­ras­tamista pitkään.”

 

 

 

Vauhdikas­ta kamp­pailua

Kun kat­soo näitä har­ras­ta­jia, käy selväk­si, että kyseessä on varsin vauhdikas kamp­pailu-urheilu­la­ji.

Taek­won­do perus­tuu oman kehon käyt­tämiseen puo­lus­tautues­sa, ja siinä käytetään vas­tus­ta­jan liikkeitä hyväk­si. Sik­si taek­won­do onkin monipuolis­es­ti fyy­sistä kun­toa ja kehon hallintaa kehit­tävä har­ras­tus. Se tukee lois­tavasti myös mui­ta urheilu­la­je­ja.

Jen­na Aal­to kokee ohjaamisen antoisak­si.

– On palk­it­se­vaa nähdä las­ten ja nuorten kehit­tyvän. Notkeus ja fyysi­nen kehon hallinta kehit­tyvät nopeasti. Taek­won­don har­ras­ta­jat ovat yleen­sä hyvin motivoitunei­ta. Jak­se­taan treena­ta vuodes­ta toiseen, kos­ka se on hauskaa.

Fyy­sisen kun­non lisäk­si laji kehit­tää yhteisöl­lisyyt­tä, vaik­ka onkin yksilöla­ji. Kaverin kanssa treenaami­nen on kivaa, kehi­tytään yhdessä.

Nämä tytöt eivät potkutreeneis­sä hosu miten sat­tuu, vaan potkun pitää osua hal­li­tusti kaverin pitelemään suo­juk­seen. Keskit­tymiskyky lisään­tyy, ja siitä on var­masti hyö­tyä myös koulus­sa ja muus­sakin elämässä.

– Taek­won­do sopii kaikille. Tytöille, pojille, miehille ja naisille. Voisi sanoa, että vau­vas­ta vaari­in, Jen­na toteaa.

Kun treen­it ovat ohi, tytöt lähtevät hik­isinä mut­ta iloisi­na koti­in. Ensin tietysti kumar­retaan salille.   

 

 

 

 

 

 

Pep­pi Riep­po

”Tulen aina innois­sani koulun jäl­keen treenei­hin. Ja sekin on kivaa, että sisko har­ras­taa samaa lajia. Taek­won­dos­sa oppii potku­ja ja irrot­tau­tu­maan, jos joku tart­tuu käsistä kiin­ni. Itsepuo­lus­tus­taidoista saa lisää itselu­ot­ta­mus­ta.”

 

 

 

Pip­sa Riep­po

”Taek­won­dos­sa kaik­ki on kivaa. Aina on hyvä mieli tul­la treenei­hin. Tun­tuu, että olen kehit­tynyt hyvin ja tykkään potkutreeneistä. Tääl­lä on kivo­ja kavere­i­ta ja kan­nus­tamme toisi­amme. Joskus rankan koulupäivän jäl­keen voi väsyt­tää, mut­ta tree­nien jäl­keen on aina hyvät fiilik­set.”

 

Mil­ja Rytkö­nen

”Tänään jän­nit­ti, kun näin salis­sa val­oku­vaa­jan lait­teet ja toimit­ta­jan. Mut­ta aina tulen tänne kival­la ja hauskalla mielel­lä. Aina oppii uut­ta! Joskus tree­nien jäl­keen olen väsynyt. Kotona käyn suihkus­sa, syön ja teen läksyt.”

 

 

 

Lovi­isas­sa voi har­ras­taa vaik­ka mitä!
Aikaisem­min tässä sar­jas­sa on esitel­ty muun muas­sa kori­pal­lo ja sulka­pal­lo.

 

Tek­sti Rei­ja Kokko­la Kuvat Arto Wiikari

 

0