Luonto & outdoor

Vauhdikasta menoa Köpbackassa

3.3.2017
Ulkoilutapahtuma innosti monia loviisalaisia

Talvi­ta­pah­tu­mas­sa pääsi pulkkaile­maan ja moot­torikelkan kyyti­in. Ilmaiset makkarat ja lask­i­ais­pul­lat mais­tu­i­v­at pikku­pakkases­sa. Sadat lovi­isalaiset tuli­vat naut­ti­maan talvipäivän ulkoilu­ta­pah­tu­mas­ta.

 

Talvi­aa­mu hohkaa aurinkoise­na ja vielä puolen­päivän aikaan säteet kim­meltävät pienen­pienis­sä hiu­taleis­sa, joi­ta hil­jalleen lei­jailee alas taivaal­ta. Tänään olisi tarkoi­tus saa­da lovi­isalaiset liik­keelle ja pulkkamä­keen Köp­back­an sora­mon­tu­ille. Pikkukaupun­ki-lehden jär­jestämä talvi­ta­pah­tu­ma sai lisä­vauh­tia, kun Lovi­isan Lions Club ja Kelkka­tour­ing Lovi­isa ry läh­tivät mukaan toteut­ta­maan pulk­ka- ja kelkkariehaa. Lei­jonat tar­joa­vat ilmaiset bus­sikyy­dit Lovi­isas­ta Köp­back­aan ja makkarat talvi­ta­pah­tu­maan osal­lis­tuville. Ensim­mäisen bus­si läh­tee puolen­päivän aikaan tur­is­tipysäk­iltä kyy­dis­sään top­papukuisia pikkuisia van­hempi­en­sa ja iso­van­hempi­en­sa kanssa. Tieto makkaroista ja lask­i­ais­pullista on helpot­tanut lap­siper­hei­den varus­tau­tu­mista retkelle. Mukaan on pakat­tu juo­tavak­si kuumaa kaakao­ta ja mehua. Las­ten­las­ten­sa Teemun ja Valt­terin kanssa pulkkamä­keen läht­enyt Sep­po Rauti­ainen on ottanut mukaan mon­ta pulkkaa.

- Jos joku onkin läht­enyt mäkeen ilman pulkkaa, niin saa laina­ta, Rauti­ainen sanoo.

Pelkästään bus­siret­ki on joillekin pikkuisille uusi koke­mus. Bussin ikku­nas­ta kat­sot­tuna tututkin maise­mat näyt­tävät uusil­ta.

-Toiv­ot­tavasti tästä tapah­tu­mas­ta tulee tra­di­tio, Lions Clu­bin edus­ta­jat Juk­ka Pön­ni ja Hen­ry Lund­ström sanovat ohjates­saan väkeä Tid­strandin bus­sei­hin.

 
 

pikkukaupunki_pulkkamaki14

 

pikkukaupunki_pulkkamaki13

 

 
 

Pul­laa ja makkaraa

Pakkas­ta on noin kymme­nen astet­ta, mut­ta kylmä ei pääse iskemään, kun nousee vauhdikkaasti myös ylös mäkeä. Mäen alla on aikuisia, jot­ka ohjaa­vat pikkupulkkail­i­joi­ta laske­maan mäkeä tur­val­lis­es­ti, joten tör­mäyk­siltä väl­tytään. Vauhti on kova, ja pian on kova nälkäkin. Lovi­isan Lions Clu­bin pres­i­dent­ti Chris­ter Sele­nius tar­joilee niitä kuu­luisia lei­jona­makkaroi­ta yhdessä Boje Rosen­qvistin ja Rolf Törn­qvistin kanssa.

-Juuri täl­laises­sa tapah­tu­mas­sa lei­jonat halu­a­vat olla mukana. Mehän olemme yleen­sä aina hat­tu kouras­sa keräämässä rahaa hyvän­tekeväisyy­teen. Hauskaa on ker­rankin olla tar­joa­mas­sa ilmaisia makkaroi­ta, Sele­nius sanoo.

Lei­jonat ovat tulleet paikalle 400 makkaran voimin.  Ja eihän sitä voi kieltää, etteikö makkaran tir­inä ja tuok­su sopisi juuri pakkaspäivään ja pulkkamä­keen. Jälkiruoak­si Pikkukaupun­ki-lehti tar­joaa lask­i­ais­pul­lia.

 
 

pikkukaupunki_pulkkamaki9

 

pikkukaupunki_pulkkamaki8 

pikkukaupunki_pulkkamaki1

 

pikkukaupunki_pulkkamaki4

 
 

Kelkan kyy­dis­sä met­sän hal­ki

On se vaan niin jän­nä tunne. Se, kun voimakas moot­tori hyrähtää käyn­ti­in ja kiskaisee reen liik­keelle. Onnek­si met­sään on satanut lun­ta. Muuten Kelkka­tour­ing Lovi­isa ry:n kelkat oli­si­vat jääneet odot­tele­maan lumisem­pia maas­to­ja.

-Kelkko­ja ei kan­na­ta men­nä rikko­maan pöpe­likköön. Varuik­si on otet­tu mukaan myös mönkkäri, jol­la pääsee lumet­tomas­sakin maas­tossa, Arto Äik­iä moot­torikelkkay­hdis­tyk­ses­tä sanoo.

Kelkan kyy­dis­sä on hauskaa. Lumi pöl­lyää ja met­säi­nen maas­to vilah­taa silmien ohi. Lovi­isan moot­torikelkkay­hdis­tyk­sen puheen­jo­hta­ja Janine Hen­riks­son ker­too, että yhdis­tys vie alak­ouluikäisiäkin kelkkaretkille Ruotsin­py­htäälle laavulle. Yleen­sä rekivä­ki pyytää aja­maan yhä kovem­paa.

-Paras­ta tässä on ulkona olem­i­nen, toteaa Äik­iä käyn­nistäessään kelkkaansa.

 
 

pikkukaupunki_pulkkamaki15

 

pikkukaupunki_pulkkamaki5

 
 

Pulkkamäk­i­ta­pah­tu­ma onnis­tui kaiken kaikki­aan yli odotusten. Viimeisetkin bus­sikul­je­tuk­set täyt­tyivät ja väkeä riit­ti koko tapah­tu­man ajan. Vaik­ka yleen­sä talveen liitetään tiet­ty alaku­lo, pimeys ja kylmyys, niin Lovi­isan talvi­ta­pah­tu­ma todisti, että kyl­lä talvipäivästä voi naut­tia. Läm­mit­telemään pääsi myös laavulle, jota ylläpitää Köp­back­an kyläy­hdis­tys. Ja juu, lei­jonien makkaroi­ta meni sadoit­tain. Tarkalleen ottaen 360. Ensi tal­ve­na toiv­ot­tavasti uud­estaan!

 
 

pikkukaupunki_pulkkamaki3

 

pikkukaupunki_pulkkamaki12

 

pikkukaupunki_pulkkamaki2

 
pikkukaupunki_pulkkamaki11
 
 

Tek­sti: Rei­ja Kokko­la  Kuvat: Vir­pi Lehti­nen

0