Ihmiset, Kulttuuri

Vasta täällä tajusin, miten olen kaivannut luontoon

17.8.2020

Kir­jail­i­ja Johan­na Holm­ström löysi rauhan Per­na­jas­ta.

 

 

Kir­jail­i­ja Johan­na Holm­ström nousi suuren yleisön tietoisu­u­teen 2017 ilmestyneel­lä romaanil­laan Själar­nas ö (För­laget), Sielu­jen saari (Ota­va).

Seilin saaren poti­lasker­to­muk­si­in ja nais­poti­laiden kohtaloi­hin poh­jau­tu­va romaani oli muun muas­sa kir­jal­lisu­u­den Runeberg-palk­in­toe­hdokkaana. Romaanin men­estys oli kir­jail­i­jalle toki mieleen, mut­ta tärkein­tä Holm­strömille oli se henkilöko­htainen kehi­tys, jon­ka hän kävi läpi romaa­nia kir­joit­taes­saan.

– Opin todel­la paljon kir­joit­taes­sani, niin his­to­ri­as­ta kuin romaanin kir­joit­tamis­es­takin. Palk­in­toe­hdokku­us ja luk­i­joil­ta saatu posi­ti­ivi­nen palaute oli ylimääräi­nen bonus. Min­ulle tämä teos oli ikään kuin toinen läpimur­to, ensim­mäi­nen oli nov­el­likokoel­mani Cam­era Obscu­ra.

Sven­s­ka Teatern esit­tää men­estys­ro­maanin poh­jal­ta kir­joite­tun näytelmän teat­terin suurel­la näyt­tämöl­lä ensi syksynä.

Holm­strömille teok­sen pää­tymi­nen teat­terin näyt­tämölle on unelmien täyt­tymys.

– Siitä läh­tien kun aloitin kir­joit­tamisen olen haaveil­lut, että jokin teok­sis­tani pää­ty­isi juuri tämän teat­terin näyt­tämölle. Ja nyt se toteu­tuu.

Själar­nas ö sovel­tuu kir­jail­i­jan mielestä hyvin näytelmäk­si. Se sisältää usei­ta vahvo­ja henkilöhah­mo­ja, eikä aihe – eris­tetylle saarelle sijoite­tut mieli­sairaat – ole kovin tyyp­illi­nen.

– Lisäk­si kaikille naisille on usei­ta roole­ja, myös kaik­ki pääroolit. Fak­ta­han on, että varsinkin klas­si­sis­sa näytelmis­sä pääroole­ja on pääasi­as­sa vain miehille.

 

Itäu­us­maalaisen maaseudun rauhas­sa

Johan­na Holm­ström muut­ti Helsingistä itäu­us­maalaisen maaseudun rauhaan Per­na­jaan noin vuosi sit­ten.

– Olen kas­vanut Sipoos­sa met­sän keskel­lä, mut­ta asunut koko aikuisikäni Helsingis­sä. Vas­ta Lovi­isas­sa tajusin miten olen kaivan­nut luon­toa. Parhait­en huo­maan sen siitä, että nyt näen ja koen vuo­de­naiko­jen vai­htelun.

Holm­strömil­lä ja hänen avop­uolisol­laan on hevosia, kisso­ja ja koira. Aamut alka­vat tal­liaskareil­la, ja eläimistä ja ulkoil­maelämästä naut­ti­vat myös Holm­strömin lapset.

Luon­to ja maaseudun rauha ovat vaikut­ta­neet myös Holm­strömin kir­joit­tamiseen. Ulkoil­ma on tehnyt hänestä ter­veem­män, eikä ulos luon­toon päästäk­seen tarvitse nähdä eri­ty­istä vaivaa, sen kun  menee oves­ta ulos.

– Kir­joit­tamisel­leni on aina ollut tärkeää liikkua luon­nos­sa. Siel­lä ajat­te­len parhait­en, joten siinä mielessä ympäristön vai­h­dos on tehnyt min­ulle hyvää. Tääl­lä on rauhal­lista, se sopii min­ulle kir­jail­i­jana hyvin. Se pakot­taa ajatuk­set liik­keelle.

 

Mär­ta Tikkasen elämäk­er­ta ilmestyy syksyl­lä

Holm­ström sanoo työsken­televän­sä hyvin kuri­nalais­es­ti: tavoit­teena on kir­joit­taa päivit­täin viikon­lop­pu­ja luku­un otta­mat­ta.

Parhail­laan hän viimeis­telee kir­jail­i­ja Mär­ta Tikkas­es­ta ker­to­vaa elämäk­er­taa. Samaan aikaan työn alla on ollut myös nov­el­likokoel­ma, joka on läh­es valmis. Myös uuden romaanin aihiot ovat muhi­neet mielessä, ja kir­jail­i­ja toivoo voivansa aloit­taa kir­joit­tamisen niiden paris­sa kesän jäl­keen.

Edel­lis­es­tä romaanista (Själar­nas ö) irrot­tau­tu­mi­nen vei taval­lista enem­män aikaa, mut­ta ei men­estyk­sen vuok­si, vaan kir­joi­tus­pros­essin vaa­tivu­u­den takia.

– Yleen­sä mietin jo seu­raavaa aihet­ta ennen kuin uusi kir­ja julka­istaan, mut­ta täl­lä ker­taa min­ul­ta meni melkein vuosi ennen kuin pääsin kir­jan tun­nel­mas­ta irti. Aivan kuten itse Sielu­jen saa­res­sa, sinne ker­ran joutunei­den oli liki mah­do­ton­ta päästä sieltä pois.

 

 

KUKA

Johan­na Holm­ström

• Syn­tynyt 1981

• Kir­jail­i­ja, toimit­ta­ja

• Esikois­teos nov­el­likokoel­ma Inlåst och andra nov­el­ler (2003)

• Suomes­sa ja Ruot­sis­sa palkit­tu nov­el­likokoel­ma Cam­era Obscu­ra (Söder­ströms) ilmestyi 2009, suomen­nos 2011 (Ota­va)

• Muu­ta tuotan­toa muun muas­sa:
Asfalt­sänglar (Norstedts  2013), suom. Itä­maa (2014 Ota­va)
Hush baby (S&S 2015), suom. Sul­je silmäs pienoinen (Ota­va 2015)
Själar­nas ö (För­laget 2017), suom. Sielu­jen saari (Ota­va).

• Kir­jal­lisu­u­den Runeberg-ehdokas

• Har­ras­taa muun muas­sa val­oku­vaus­ta, luon­nos­sa liikku­mista ja rat­sas­tamista

 

 

Tek­sti Mia Grön­strand Kuva Kale­vi Ketolu­o­to

 

0