Ihmiset, Luonto & outdoor

Vahvojen elämysten harrastus

19.4.2021

Ilman partioharrastusta Hilppa Rauha tuskin olisi viettänyt talviöitä teltassa pehmeällä havupedillä nukkuen, kaminan lämmittäessä porukkaa.

 

Vaalean liila Jopo kur­vaisee Tullisil­lan lai­turille. Pyörää ohjaa innokkaasti hymy­ilevä Hilp­pa Rauha, 17.

– Par­tio on siitä muka­va har­ras­tus, että sen kaut­ta saan kokea monia uusia jut­tu­ja, hän hihkaisee.

Hilp­pa on har­ras­tanut par­tio­ta seit­semän vuot­ta, Lovi­isan Ankkuri­par­tio -lip­pukun­nas­sa. Hän on kokeil­lut monia eri har­ras­tuk­sia, mut­ta par­tio on ain­oa, joka on tul­lut jäädäk­seen.

– Aion tehdä aikuise­nakin vapaae­htoistyötä par­tion paris­sa, sil­lä se on kivaa ja lisää aikuisia johta­jia tarvi­taan aina.

 

Leire­jä ja lau­tapele­jä

Hilp­pa käy par­tiokok­ouk­sis­sa kahdesti viikos­sa. Tiis­taisin hän toimii apuo­h­jaa­jana suden­pen­tu­lau­man kok­ouk­sis­sa. Keskivi­ikkoisin kokoon­tuu hänen oman ikälu­okkansa, samoa­jien, ryh­mä.

– Las­ten kanssa toimies­sa opin vas­tu­un kan­toa ja omas­sa ”Emmä tiiä” -ryh­mässäni pääsen tapaa­maan kavere­i­ta.

Paraikaa Hilp­pa suun­nit­telee samoa­jaryh­män­sä kanssa lau­tapeliä suden­pen­nuille. Suun­nit­teil­la on myös leiri, jos­sa valvotaan 24 tun­tia put­keen.

Leir­it ovatkin Hilpan mielestä par­tion paras­ta antia.

– Eri­tyisen hieno oli suurleiri Säihke, joka jär­jestet­ti­in Hang­os­sa vuon­na 2017.

Hilp­pa ihmettelee edelleen, miten niin suuri leirikylä nousi alueelle vain muu­ta­mas­sa päivässä.

– Leirikylässä oli kioske­ja ja kaikkea kivaa. Illal­la jär­jestet­ty val­oshow loi mah­ta­van tun­nel­man alueelle, ja kupongeil­la sai hakea eri­lai­sista kojuista ruokaa. Maalasimme vaat­teemme neon­maaleil­la, jot­ka hehkui­v­at upeasti uv-val­o­jen alla.

 

Partio tarjoaa harrastajalleen ainutlaatuisia luontokokemuksia ja ystävyyttä. Lisäksi se opettaa monia uusia taitoja.

 

 

 

 

Täy­tyykö olla super­sosi­aa­li­nen?

Par­tio miel­letään har­ras­tuk­sek­si, jos­sa toim­i­taan koko ajan ryh­mässä. Eri­tyis­es­ti leireil­lä vietetään mon­ta päivää yhdessä porukas­sa kel­lon ympäri.

Voiko par­tio­har­ras­tuk­sen aloit­taa, vaik­ka olisi yksi­noloa kaipaa­va ihmi­nen?

– Todel­lakin voi, olen itse juuri sel­l­ainen. Saan voimaa yksin olosta ja suo­ras­taan tarvit­sen sitä jak­saak­seni. Tulen ärty­isäk­si, jos en välil­lä saa olla yksin omien aja­tusteni kanssa.

Par­ti­oleireil­lä Hilp­pa on havain­nut toimi­vak­si keinok­si pois­tua välil­lä ryh­mästä vaikka­pa omaan telt­taan.

– Lep­äilen teltas­sa rauhas­sa. Ihan pienikin het­ki aut­taa. Sit­ten jak­san taas osal­lis­tua muiden mukana seu­raavi­in kivoihin jut­tui­hin. Olen oppin­ut tiedosta­maan tämän tarpeen itsessäni ja osaan ottaa rohkeasti aikaa itsel­leni kun sitä tarvit­sen.

 

Kom­mel­luk­sista hyviä muis­to­ja

Par­tios­sa oleskel­laan paljon ulkona ja luon­nos­sa, vuo­de­naiko­jen ja säi­den armoil­la. Kaikkea ei siis voi tarkasti etukä­teen suun­nitel­la, vaan luon­non ehdoil­la men­nään.

– Par­tior­eis­suil­lamme on sat­tunut kaiken­laisia kom­mel­luk­sia. Ne ovat niitä jut­tu­ja mitä jälkikä­teen muis­telemme ja ne jak­sa­vat aina nau­rat­taa. Eri­tyis­es­ti öiseen aikaan tapah­tuu yllä­tyk­siä.

– Ker­ran telt­tamme kam­i­nan piip­pu meni tykky­lumes­ta tukkoon ja koko telt­ta tuprusi täy­teen savua. Pak­en­imme yön selässä muualle nukku­maan, ja koko lop­puleirin ajan kaik­ki kamppeemme haisi­vat vah­vasti savuste­tu­il­ta, Hilp­pa nau­raa.

– Tästä ja mon­es­ta muus­ta ikimuis­tois­es­ta koke­muk­ses­ta olisin jäänyt pait­si ilman par­tio­ta.

 

 

 

 

Kiinnostuitko partiosta?

Lovi­isas­sa toimii kolme lip­pukun­taa:

• suomenkieli­nen Lovi­isan Ankkuri­par­tio,
lip­pukun­nan­jo­hta­ja Nina Köl­hi-Ander­s­son,
nina.kolhi@gmail.com

• ruotsinkieli­nen Lovisa Scout­flick­or,
lip­pukun­nan­jo­hta­ja Nina Lök­fors,
lovisascouter@gmail.com

• ruotsinkieli­nen Lovisa Sven­s­ka Boyscouter,
lip­pukun­nan­jo­hta­ja Markus Karls­son,
lovisascouter@gmail.com

 

Aikuinen, sinua tarvitaan!
Partiossa on tarvetta aikuisille apuvoimille sekä säännöllisesti että satunnaisesti: viikkotoiminnassa, partiokisoissa ja leireillä.

 

Tek­sti ja kuvat Eeva Kan­gas

 

 

Lisää pikkukaupun­gin har­ras­tuk­sia löy­dät täältä!

 

0