Ihmiset

Uudet Wanhat joulukodit

4.12.2019

 

Kasvukeskusten kaup­pakeskuk­set täyt­tyvät turhan kulut­ta­jista, mut­ta Lovi­isas­sa kulute­taan elämyk­siä. Avataan jouluko­tien ovia, koh­dataan ihmisiä, vai­hde­taan kuu­lu­misia. Nau­ti­taan itsete­hdy­istä herkuista, pienistä ja isom­mista jutu­ista, kult­tuurista ja taiteesta. Näistä kaik­ista on Lovi­isan Joulu tehty. Ter­ve­tu­loa. 

 

Lovi­isan Joulun sydä­men ja yti­men muo­dosta­vat sen avoimet, toinen tois­taan ihanam­mat Wan­han Ajan Joulukodit. Joulukodit avaa­vat oven­sa 7.–8.12. ja 14.–15.12. klo 10–17. Tänä vuon­na mukana on viisi uut­ta kotia.

 

VILLA ELMA

Kaiteesta joulun hel­mi

Suuren remon­tin läpikäyneessä Vil­la Elmas­sa vietetään tänä vuon­na joulua neljässä polves­sa, kun Jaana Kolu-Vuo­järvi ja Michael Vuo­järvi saa­vat läheisen­sä jouluk­si luok­seen. Sitä ennen, jälkim­mäisenä jouluko­tivi­ikon­lop­puna saa­vat kaik­ki halukkaat tul­la ihaile­maan viehät­tävää talo­van­hus­ta, joka on saanut uuden ilmeen sit­ten vuo­den 2016, jol­loin Vuo­järvet osti­vat talon itselleen.

– Olen ehdo­ton jouluih­mi­nen! Tykkään rak­en­taa joulua, ja on kiva kut­sua vierai­ta tänne.

Kolu-Vuo­järvi pitää luon­non­läheis­es­tä joulurekvisi­itas­ta. Erikoisuute­na sisäl­lä Vil­la Elmas­sa nähdään yli 13 metriä pitkä kaide, jon­ka Kolu-Vuo­järvi koris­telee englan­ti­laiseen tyyli­in havuil­la ja val­oil­la. Kodis­sa on esil­lä myös van­hoista kir­joista tehtyjä jouluko­ris­tei­ta, ja ehkäpä kuul­laan joul­u­laulu­jakin. Suun­nit­teil­la on myös valais­tu kuusiriv­istö talon eteen.

– Tar­jol­la on var­masti jotain pien­tä syötävää ja juo­tavaa, mut­ta emme aio myy­dä mitään.

HUOM! Vil­la Elma on avoin­na vain 14.–15.12.2019

Vil­la Elma, Per­na­jankatu 8, 07900 Lovi­isa

 

Räck­et som blir julens pär­la

  I Vil­la Elma, som har genom­gått en stor ren­over­ing, firas julen i år av fyra gen­er­a­tioner.

– Jag är defin­i­tivt en jul­män­niska! Jag tyck­er om att för­bere­da inför julen och bju­da in gäster.

Vil­la Elmas spe­cialitet är ett över 13 meter långt trap­präcke som Kolu-Vuo­järvi deko­r­erar i engel­sk stil med bar­rkvis­tar och ljus.

OBS! Vil­la Elma är öppet  14–15.12.2019

Vil­la Elma, Pernå­gatan 8, 07900 Lovisa

 

 

 

 

SJÖVALLA

Musi­ikkia ja tuok­su­ja Sjö­val­las­sa

Sjö­val­las­sa joulua viet­tää laula­ja Maria Linde tyt­tären­sä Jen­nyn kanssa. Kau­ni­isti remon­toidun Sjö­val­lan talon ver­annal­ta näkee kauas merelle. Ver­an­nal­la on myös tule­vana joulu­na kau­nis jouluku­usi.

Lin­den joulukoti on seesteisen rauhalli­nen. Maria tuo luon­toa sisälle ja aset­telee esille maltil­lis­es­ti joulurekvisi­it­taa – ainakin tont­tu­ja ja enkeleitä. Myyn­nis­sä on myös herkullisia glu­teenit­to­mia pipare­i­ta ja pien­tä suo­laista sekä juo­tavaa.

Lin­delle joulu merk­it­see ennen kaikkea musi­ikkia ja tuok­su­ja.

– Lovi­isalainen muusikko Arno Kan­to­la musisoi, ja var­masti minäkin laulan. Voi olla, että Jen­nykin innos­tuu laula­maan. Esi­in­nymme tilanteen mukaan klo 12 – 15 ensim­mäisenä jouluko­tivi­ikon­lop­puna.

HUOM! Sjö­val­la on avoin­na vain 7.–8.12.2019

Sjö­val­la, Varv­in­tie 14, 07900 Lovi­isa

 

Musik och dofter

I Sjö­val­la firas julen av sån­garen Maria Linde och dot­tern Jen­ny. Jul­hem­met är lugnt och frid­fullt efter­som Linde tar in naturele­ment och deko­r­erar sparsamt med julpynt. Till salu finns gluten­fria pep­parkakor, lite salt till­tugg och dryck­er. För Linde bety­der julen fram­förallt musik och dofter.

– Musik­ern Arno Kan­to­la från Lovisa musicer­ar och jag kom­mer att sjun­ga. Det är lju­vligt att för­bere­da sig inför julen genom att bju­da in jul­hems­gäster, säger Linde.

OBS! Sjö­val­la äe öppet 7–8.12.2019

Sjö­val­la, Varfsvä­gen 14, 07900 Lovisa

 

 

 

 

VILLA MARMELADI

Marme­ladin mysti­nen joulu

Vil­la Marme­la­di on aiem­min ollut mukana Lovi­isan Wan­han Ajan Joulukoti­na, mut­ta nyt talos­sa asus­taa uusi per­he. Eli­na Ilk­ka, Sami Maara­nen ja vau­va Aatos Maara­nen muut­ti­vat Sidi-koiran kanssa ihas­tut­tavaan karkki­taloon viime vuon­na ennen joulua.

– Tämä talo on todel­lakin kuin karamel­li. Ihas­tu­imme heti sekä taloon että asuinympäristöön, Sami Maara­nen sanoo.

Per­heessä on läs­nä niin henkisyys kuin kris­til­lisyyskin. Henkisyys on luon­nolli­nen osa elämää, ja sen näkyy myös joulu­sis­us­tuk­ses­sa. 

– Toki meil­lä on jouluku­usi, mut­ta myös ei niin per­in­teistä, mys­tisem­pää jouluko­ris­telua. 

Enke­liko­rt­te­ja on esil­lä, ja katossa roikkuu USA:sta tuo­tu inti­aanien tekemä unisiep­pari. Man­i­festoin­ti­seinäl­lä on kir­joitet­tuna ajatuk­sia elämästä, toiveista ja tavoit­teista. Muuten Vil­la Marme­ladin meinin­ki on suurin piirtein ennal­laan.

– Innos­tu­imme joulukoti-tapah­tu­mas­ta, kos­ka tykkäämme ihmi­sistä. Sidi-koira ei tosin ole paikalla. Sen her­mot eivät ehkä olisi kestäneet suur­ta ihmis­määrää.

Vil­la Marme­la­di, Ruuk­in­tie 5 B 1, 07970 Ruotsin­py­htää

 

Smak av marme­lad

Vil­la Marme­la­di har även tidi­gare var­it med i Lovisa Tra­di­tionel­la Jul­hem, men nu har huset nya invånare. Eli­na Ilk­ka, Sami Maara­nen och babyn Aatos Maara­nen fly­t­tade in i det förtju­sande karamell­huset med sin hund Sidi för­ra året innan jul.

-Det här huset är en verk­lig karamell. Vi blev direkt förtjus­ta i huset och omgivnin­gen och ville naturligtvis vara med i jul­hem­men, efter­som vi tyck­er om män­niskor, berät­tar Sami Maara­nen. 

Vil­la Marme­la­di, Bruksvä­gen 5 B 1, 07970 Ström­fors

 

 

 

 

KUUKERPALLI

Vil­la­sukkahip­sut­telua  Kuuk­er­pal­lis­sa

Ihas­tut­ta­va Kuuk­er­pal­li on nyt ensim­mäistä ker­taa mukana Wan­han Ajan Joulukodit -tapah­tu­mas­sa. Ruukin rautarou­va Vir­ginia af Forselles raken­nut­ti vuon­na 1793 ruukin työväelle tämän talon, johon kuu­luu nyt neljä asun­toa. Kuuk­er­pal­li on talon päätya­sun­to.

– Aikoinaan talos­sa taisi asua jopa kahdek­san per­het­tä, Sirk­ka Kokko­nen arvelee.

Kokkosen per­heeseen kuu­luu puoli­son lisäk­si kolme las­ta. Kuuk­er­pal­li on hei­dän vapaa-ajan asun­ton­sa, jonne on help­po tul­la kotoa Van­taal­ta.

– Vietämme tääl­lä paljon viikon­lop­pu­ja ja lomia. Joulua on ihana viet­tää ruukin idyl­lis­sä.

Kokkos­ta viehät­tävät ruukissa myös jouluinen kirkko, yhteiskäytössä ole­va sauna ja vuokrat­ta­va palju. Joulun viet­toon kuu­luu pönt­töu­unin läm­mit­tämistä, vil­la­sukkahip­sut­telua ja suk­laan syömistä.

– Koris­telemme kodin per­in­teisil­lä olki- ja las­tuko­ris­teil­la ja valaisemme sen kynt­tilä­ly­hdy­il­lä. Esil­lä on joulukukkia ja pelargonioi­ta. Myyn­nis­sä on läm­mintä juo­tavaa ja pien­tä suo­laista. Saat­taa meil­lä olla joulukirp­piskin.

Kuuk­er­pal­li, Ruuk­in­tie 12 c, 07970 Ruotsin­py­htää

 

Ylle­socksmys i Kuuk­er­pal­li

Den förtju­sande Kuuk­er­pal­li är i år förs­ta gån­gen med i Tra­di­tionel­la jul­hem­men. Huset är byg­gt 1793 och tjä­nar som fritid­shem för famil­jen Kokko­nen.

– Vi firar veck­oslut och semes­trar i brukets idyll. Under julen älskar vi julkyrkan, den gemen­sam­ma bas­tun och bad­tun­nan som man får hyra.

Till julen i Kuuk­er­pal­li hör uppvärmn­ing av run­dug­nen, mys i ylle­sock­or och ätandet av chok­lad. 

Kuuk­er­pal­li, Bruksvä­gen 12 c, 07970 Ström­fors

 

 

 

 

STENGÅRD

Per­soon­alli­nen ja bohee­mi

Aiemp­inakin vuosi­na Wan­han Ajan Joulukoti­na esit­täy­tynyt ihas­tut­ta­va Stengård saa nyt eri­laisen ilmeen uusien asukkaiden myötä. Taloa asus­ta­va muusikko Mirella Pen­dolin sanoo ole­vansa jouluih­mi­nen, sil­lä lapsetkin ovat vielä kouluiässä ja innois­saan joulus­ta.

– Kuka­pa ei olisi jouluih­mi­nen! Joulus­sa on parhain­ta tun­nel­ma, rauha olla per­heen kanssa, ruo­ka ja musi­ik­ki. Kynt­tilät, kuusi ja takkat­uli sekä joulusauna ja tietenkin suk­laa, Mirella Pen­dolin luet­telee.

Stengårdis­sa joulua vietetäänkin läheis­ten kesken. Ja kos­ka kyseessä on taiteil­i­jakoti, leimaa sen jouluil­met­tä per­soon­al­lisu­us. 

– Onhan meil­lä tietenkin jouluku­usi. Muuten kotimme on per­soon­alli­nen ja bohee­mi, Pen­dolin kuvailee.

Pää­talon vier­essä on viehät­tävä, lasi­nen sivu­raken­nus. Siel­lä voi tehdä joulukirp­pis­löytöjä. Ja kir­sikkana kakus­sa ovat musi­ikkiesi­tyk­set molemp­ina joulukotipäiv­inä kel­lo 14–15. Ter­ve­tu­loa naut­ti­maan musi­ik­ista! 

HUOM! Stengård on avoin­na vain 14.–15.12.2019

Stengård, Agri­colantie 7, 07930 Per­na­ja

 

Per­son­lig och bohemisk

Stengård, som även under tidi­gare år stått öppet under Tra­di­tionel­la jul­hem har nu en ny stil i och med sina nya invånare. Musik­ern Mirella Pen­dolin medger sig vara en jul­män­niska, efter­som bar­nen ännu är i skolåldern och ser fram-emot julen. – Vem skulle inte vara en jul­män­niska Det bäs­ta med julen är stämnin­gen, ron att få vara till­sam­mans med famil­jen, mat­en och musiken. Ljusen, gra­nen, eld i spisen, jul­bas­tun och såk­lart chok­laden, räk­nar Pen­dolin upp. 

Julen i Stengård firas med famil­jen och efter­som det är frå­gan om ett kon­st­när­shem är stilen per­son­lig.

– Visst har vi en jul­gran, men i övrigt är vårt hem per­son­ligt och bohemiskt, beskriv­er Pen­dolin.

Intill huvud­byg­gnaden lig­ger en förtju­sande tilläg­gs­byg­gnad i glas. Där kan man fyn­da på jul­lop­pis. Under båda jul­hems­da­gar­na arrangeras även musikup­pvis­ningar kl. 14–15. Välkom­men att nju­ta av musiken! 

OBS! Stengård  är öppet 14–15.12.2019

Stengård, Agri­colavä­gen 7, 07930 Pernå

 

 

 

 

 

Kaikki joulukodit ja muut menovinkit osoitteesta

loviisanjoulu.fi tai Loviisan Joulu -lehdestä. 

 

1. Vacker­bac­ka
2. Pitkän­pöy­dän­ta­lo
3. Auringon puolel­la
4. Vil­la Aal­to­nen
5 . Kuninkaan­lampi
6. Vil­la Limp­pu
7. Hel­gas
8. Lil­la Lju­va
9. Vil­la Armas
10. Vil­la Elma
11. Vil­la Han­na
12. Välimeren Majat­a­lo
13. Sjö­val­la

 

Per­na­jas­sa:

14. Stengård

 

Ruukissa:

15. Rauta­parta
16. Vil­la Marme­la­di
17. Sahan­mä­ki
18. Wan­ha Navet­ta
19. Kuuk­er­pal­li

 

 

 

 

 

 

Tek­sti Rei­ja Kokko­la Kuvat Vir­pi Lehti­nen

 

 

 

0