Ihmiset

Työhuoneella: Markus

30.8.2016
Työhuoneella Markus Fagerudd

Täysi vapaus luoda

Työhuone on min­ulle kri­it­ti­nen osa työn­tekoa. On ehdot­toman tärkeää, että on paik­ka jos­sa voi keskit­tyä. Paik­ka, jos­sa voi jät­tää asi­at siihen tilaan, mihin ne pää­tyy kun illal­la läh­tee koti­in. Seu­raa­vana aamu­na voi rauhas­sa jatkaa siitä mihin jäi.
    Kir­joi­tan juuri nyt orkesteri­teosta Helsin­gin juhlavi­ikoille. Tääl­lä voin rauhas­sa keskit­tyä pro­jek­ti­i­ni ilman, että koti­aska­reet hyp­pivät silmieni edessä. Ehdot­tomasti paras­ta työhuoneessa on saa­da uppoutua pro­jek­ti­in täysin, jol­loin aamupäivä vai­h­tuu huo­maa­mat­ta illak­si. On vain rauhaa ja täysi vapaus luo­da eloon kaik­ki mitä mie­leni min­ulle syöt­tää.” 

 
TYÖHUONEELLA/ Säveltäjä Markus Fagerudd
 
 
Markus Fagerud­din ja Free Okapi ry:n jär­jestämät korkeata­soiset ja kan­sain­väliset kon­ser­tit Keskus-Cen­tralenis­sa jatku­vat! 

Keskuk­sen kon­sert­tisyksy korkataan 5.9. klo 19. Upea Move Quin­tet vierailee Lovi­isas­sa! 
Achim Kauf­mann Sak­sa — piano // Adam Pulitz Mel­bye Tan­s­ka — dou­ble­bass // Emilio Gor­doa Mek­siko — vibra­phone // Dag Mag­nus Narvesen Nor­ja — drums // Har­ri Sjöström Suomi*Berliini — sopra­no & soprani­no sax­o­phone. 
Tulkaa sankoin joukoin naut­ti­maan. Baari aukeaa klo 18,  Liput 10 €. Järj./Arr. Free Okapi ry
 

Cen­tralens kon­serthöst korkas 5.9 kl. 19. Fan­tastiska Move Quin­tet besök­er Lovisa! 

Achim Kauf­mann Tysk­land — piano // Adam Pulitz Mel­bye Dan­mark — dou­ble­bass // Emilio Gor­doa Mex­i­co — vibra­phone // Dag Mag­nus Narvesen Norge — drums // Har­ri Sjöström Finland*Berlin — sopra­no & soprani­no sax­o­phone. Kom och njut av god musik och drinks. 
Kom och njut i mång­tal. Baren öppen från kl 18. Bilj. 10 €. Arr. Free Okapi rf

 

freeokapi
1