Ihmiset, Lifestyle

Työhuoneella / Anna Jaakonsaari, ekonomi, yrittäjä & toimitusjohtaja

9.6.2017
Työhuoneella tehdään kaikkea

Min­ulle työhuone merk­it­see vai­htele­vu­ut­ta, sil­lä täl­laises­sa paikas­sa kuten Out­door Fac­to­ry, työhuone on kaikkea toimis­ton, kahvi­lan ja luon­topolku­jen väliltä. Lähdin yrit­täjäk­si nimeno­maan sik­si, että voisin vaikut­taa siihen mitä tehdään, miten tehdään sekä etenkin mil­loin.
Tänään työhuoneeni on kahvi­la, viikon­lop­puna mel­ontare­itit. On ihanaa kävel­lä töi­hin tietäen, että työhuone saat­taa aamul­la olla organ­isoimas­sa tykypäiviä tietokoneen ääressä ja iltapäiväl­lä SUP-lau­dan pääl­lä joki­maise­mis­sa. Paras­ta tässä suures­sa työhuoneessa onkin juuri luon­non läs­näo­lo ja kaik­ista työn­tek­i­jöistä huoku­va tekemisen meinin­ki. Itse luo­tua innos­tavaa työym­päristöä arvostaa aivan uudel­la taval­la.”
 
 
Tek­sti ja kuva Fan­ni Fagerudd, kesä­toimit­ta­ja

2