Ihmiset

Töyssyjä edessä!

15.7.2016
Meripelastajat ovat apuna kaikessa mitä merellä sattuu ja tapahtuu.

Meripelas­ta­jat ovat apuna kaikessa mitä merel­lä sat­tuu ja tapah­tuu. Vaik­ka suurin osa meripelas­ta­jien tehtävistä on avus­tuste­htäviä, merel­lä ollessaan he ovat valmi­udessa mihin tahansa tilanteeseen. Pikkukaupun­ki-lehden kesämiehistö tutus­tui maanan­tai­har­joituk­si­in.

–Töyssyjä edessä! Men­näänkö silti lujem­paa? Huu­dah­taa ison Deger­by-aluk­sen ruorin takaa Rain­er Grön­roos, kun vier­estä huris­taa meripelas­ta­jien pienem­pi alus Taru. Seit­sen­henk­i­nen miehistö on jakau­tunut molem­pi­in aluk­si­in ja matkaamme Hudön liepeille har­joit­tele­maan.

– Vaik­ka kyseessä on vain tavalli­nen maanan­tai­har­joi­tus, päivys­tämme aina kun olemme vesil­lä, ker­too kapteeni Mikael Car­ling.

Meripelas­ta­jat eivät kuitenkaan ole hätäti­lanteessa ensim­mäi­nen taho mihin kään­tyä, tarvit­taes­sa hei­dät hälytetään paikalle merivar­tios­ton kaut­ta. Tehtäviä Lovi­isanseudun meripelas­ta­jil­la on kesässä kym­menkun­ta. Taito­ja pide­tään yllä ja kehitetään monipuolisil­la har­joituk­sil­la. Täl­lä ker­taa har­joitel­laan kyl­keen ajoa ja kar­ille aja­neesta aluk­ses­ta pelas­tus­ta. Miehistö mukau­tuu sulavasti eri roolei­hin, jopa toimit­ta­ja saa het­kek­si nous­ta Deger­by-aluk­sen puikkoi­hin.

– Roole­ja ja har­joit­tei­ta vai­hdel­laan joka har­joituk­ses­sa, jot­ta jokainen ylläpitää monipuolis­es­ti taito­jaan, ker­too Puheen­jo­hta­ja Hen­ry Littman.

 

 

Arvokas­ta vapaae­htoistyötä

 

Meripelas­tus on täysin vapaae­htois­toimin­nal­la pyörivä seu­ra. Vuosit­taiset tuet ovat venei­den ylläpi­toa varten. Meripelas­tus on samal­la hyödylli­nen ja kiva har­ras­tus – ja tosi­paikan tullen se on myös jän­nit­tävää. Lisäk­si har­ras­tuk­ses­sa oppii tun­temaan Lovi­isan karikkoiset vedet.

– Kaipaamme kipeästi lisää vapaae­htoisia meripelas­ta­jik­si. Tehtäviä löy­tyy mon­en­laisia ja peri­aat­teessa kuka tahansa voi osal­lis­tua. Kiin­nos­tus riit­tää, sil­lä kaikille löy­tyy jotain tehtävää niin kokeneille kuin aloit­telijoillekin. Kan­nat­taa ottaa rohkeasti yhteyt­tä vaan, kehot­taa Mikael Car­ling.

Vaik­ka kaik­ki voivatkin osal­lis­tua, on alaikära­ja häly­tys­miehistössä 18 vuot­ta. Kuitenkin jo 16-vuo­ti­aana voi päästä pelas­tusaluk­selle har­joit­teli­jak­si. Siinä on reilut kak­si vuot­ta aikaa kar­toit­taa arvokkai­ta pelas­tus­taito­ja, tutus­tua vesistöön, aluk­seen sekä Lovi­isanseudun meripelas­ta­jien läm­min­henkiseen yhteisöön.

Sateesta huoli­mat­ta har­joituk­sis­sa oli hyvä tun­nel­ma! Mukana meripelas­ta­jat Hen­ry Littman, Mikael Car­ling, Sture Nygård,  Jari Ekström, Kris­t­ian Suo­mi, Rain­er Grön­roos, Juha Näri

 

meripelastajat1neliö meripelastajat2neliö meripelastajat3neliö

 

 

 

Muis­tilista: 

Ennen vesille lähtöä tark­istakaa, että veneessä on kaik­ki kun­nos­sa:

• Toimi­iko moot­tori?

• Ovatko pelas­tus­li­iv­it matkas­sa ja mielel­lään pääl­lä?

• ja ne ensi­a­putarvikkeet …

• Olethan ker­tonut jollekin lähteväsi mer­ille, minne päin ja kos­ka ajat­telit pala­ta.

• Puhe­lin on syytä pitää mukana

• Jos liikut tun­tem­at­tomil­la vesil­lä, olethan nav­igoin­ti­taitoinen ja osaat lukea meriko­rt­tia. Nykyään on myös paljon hyviä app­likaa­tioi­ta kän­nykälle

 

Kat­so video aiheesta ensi viikol­la! 

 

 

Sinus­tako meripelas­ta­ja? 

Ota rohkeasti yhteyt­tä: 

Puhe­lin: 019 — 501105

Sähkö­posti: loviisa@messi.meripelastus.fi

 

 

 

tek­sti: Fan­ni Fagerudd, Pikkukaupun­ki Sum­mer Crew

kuvat & video: Onni Ahvo­nen, Pikkukaupun­ki Sum­mer Crew

4