Ihmiset, Luonto & outdoor

Tommy Grahn vastaa!

4.1.2023

Tommy Grahn rakastaa kotiseutuaan. Hän on syntynyt ja varttunut rauhallisessa Köpbackassa ja tekee paljon vapaaehtoistyötä, jotta Köpbacka säilyisi viihtyisänä. 

 

Sin­ut muis­te­taan kuor­ma-auton ratista, mut­ta olet nyt siir­tynyt eläk­keelle, eikö niin?

Olen ollut eläk­keel­lä muu­ta­man vuo­den, mut­ten oikeas­t­aan ole sen enem­pää eläkeläi­nen nyt kuin työelämässä ollessani. Täy­tyy olla valmis hyp­pämään rat­ti­in aina tarvit­taes­sa.

Ajoin kuor­ma-autoa 46 vuot­ta, mut­ta luovuin siitä kolme vuot­ta sit­ten. Tun­nen haikeut­ta, kun näen van­han kuor­muri­ni kaupungilla.

 

Tai­dat olla aika akti­ivi­nen eläkeläi­nen?

Min­ul­la on kolme taloa, jot­ka vaa­ti­vat kun­noss­s­api­toa. Olen aina kun­toil­lut, ja liikun­ta pitää min­ut kun­nos­sa. Yritän pitää itses­täni huol­ta. Mieti­tyt­tää, kun samanikäiset kuol­e­vat. Min­ul­la ei ole mitään lääk­i­tys­tä, mut­ta pol­vet on leikat­tu.

Soudan kirkkovenet­tä ja viime vuon­na pyöräilin 5000 kilo­metriä. Olen osal­lis­tunut Fin­lan­di­ahi­ih­toon 18 ker­taa ja hiihtänyt Vasa­lop­petin 12 ker­taa. Sulka­van soudun olen soutanut 20 ker­taa. Hiihdän paljon ja teen pitk­iä sauvakäve­lylenkke­jä. Teen myös kun­topi­ir­iä.

 

Sinä tai­dat hoitaa myös Köp­back­an pulkkamäkeä?

Kehu­mat­ta voin sanoa, että se on seudun paras pulkkamä­ki. Kovas­sa käytössä mäkeen tulee paljon epä­ta­saisuuk­sia, ja jäi­nen mäki voi olla vaar­alli­nen pikku­lap­sille. Hoidan mäkeä moot­torikel­ka­lla, olen tehnyt väli­neet mäen tasoit­tamiseen ja jääpin­nan rikkomiseen itse. Viime vuon­na ajoin mäen 25–30 ker­taa. Huole­hdin, että laavul­la on pui­ta ja että mäkeen on kiva tul­la.

 

Hoi­dat myös hiih­to­latu­ja. Nau­titko muiden aut­tamis­es­ta?

Ajan ladun Köp­back­an pel­loille sekä pulkkamäen ja Valkon valais­tun ladun välille ja pidän sen kun­nos­sa. Tykkään talkoista, mut­ta niitä ei juurikaan enää ole. Ennen kaik­ki tehti­in talkoovoimin.

 

Oletko talvi- vai kesäih­mi­nen? Mis­sä viihdyt parhait­en?

Tykkään kum­mas­takin. Talvi on yhtä hyvä kuin kesä. Uin ympäri vuo­den. Olen har­ras­tanut avan­touin­tia 24 vuot­ta.

Viih­dyn kotona Köp­back­as­sa ja mökil­lä Lovi­isan saaris­tossa.

 

Mikä on lem­pipiruokasi?

Kaik­ki käy. Syön kaikkea. 

 

Mitkä ovat eläkeläisyy­den parhaat puo­let?

Hyö­tyjä ei ole, pelkkiä hait­to­ja. Olen lev­o­ton, enkä osaa olla paikoil­lani, en edes kat­soa telkkaria. Jotain on puuhat­ta­va koko ajan. Tarvit­sen silti kahdek­san tun­nin yöunet jak­saak­seni.

 

Onko sin­ul­la jokin tule­vaisu­u­de­nunel­ma?

Suu­nit­telemme kaveri­porukan kanssa osal­lis­tu­mista Saimaan ympäri­a­joon ensi kesänä, siinä olisi melkein 300 kilo­metriä pyöräi­lyä.   

 

 

Fortsätt meningarna, Tommy Grahn…  

 

Tommy Grahn älskar Köpbacka, där han är född och uppvuxen. Det är lugnt och fridfullt, och man behöver inte låsa dörrarna. Tommy jobbar mycket frivilligt för att Köpbacka ska vara trivsamt. 

 

Efter åren bakom last­bil­srat­ten… har jag var­it pen­sionär i några år, men är inte egentli­gen mera pen­sionär än då jag var i arbetslivet.Man ska alltid vara beredd att köra imor­gon, om det behövs.

Jag har var­it utan last­bil i tre år. Jag var last­bil­strafikant i 46 år. Jag blir alltid vemodig då jag ser min gam­la last­bil på stan.

 

Jag håller mig aktiv…. efter­som jag har tre oli­ka hus att hål­la i skick. Men det är motio­nen som håller mig i form. Jag har alltid motion­er­at. Man blir fun­der­sam då man läs­er om jäm­nåri­ga som gått bort. Man måste försö­ka håll sig i skick. Jag har inga med­i­cin­er, men mina knän är repar­erade.

Jag ror kyrk­båt med Skepps­bro­rod­dar­na och cyk­lade 5000 kilo­me­ter ifjol. Jag har delt­ag­it i Fin­lan­di­alop­pet 18 gånger och ski­dat Vasa­lop­pet 12 gånger. Jag har delt­ag­it i Sulka­var­o­d­den 20 gånger. Jag ski­dar myck­et och går lån­ga länkar med stavar. Jag går ock­så på cirkel­trän­ing.

 

Köp­backas pulk­a­backe…  är den bäs­ta pulk­a­back­en i trak­ter­na. Jag kan säga att det utan att skry­ta. Jag håller den i skick med min snöskot­er och jag har gjort red­skapen själv. Jag körde den 25–30 gånger ifjol. Det blir myck­et ojämn­heter i back­en då den är i hård använd­ning och om back­en är isig kan det bli farligt för småbarn. Det är roligt att se till att det finns ved och att allt är i skick för dem som kom­mer till back­en.

 

Jag brukar köra….upp ett spår på åkern i Köp­bac­ka och skid­spåret mel­lan pulk­a­back­en och det upplysta spåret i Valkom håller jag i skick.

 

Att vara pen­sionär… har inga förde­lar, bara nack­de­lar. Jag kan inte vara stil­la, det måste vara något på gång. Jag är rastlös. Jag kan inte sit­ta och se på tv. Jag håller på med något hela tiden, men jag behöver åtta tim­mar sömn för att orka.

 

Jag tyck­er om att… job­ba på talko, men det finns allt min­dre sånt. Förut gjorde man allt på talko.

 

Vin­ter eller som­mar… Det är ingen skill­nad för mig om det är som­mar eller vin­ter. Vin­tern är lika bra. Jag sim­mar året om. Jag har hål­lit på med vak­simn­ing 24 år.

 

Jag trivs bäst… hem­ma i Köp­bac­ka och på stu­gan i Lovisa skärgård.

 

Helst äter jag… allt. Jag har ingen skill­nad. Det finns ingent­ing som inte går.

 

En framtids­dröm jag har… är att delta med några kom­p­is­ar i cykel­lop­pet runt Saimen näs­ta som­mar, det är näs­tan 300 km långt.   

 

 

 

 

 

Text Bosse Hell­sten Bilder Vir­pi Lehti­nen

 

0