Lifestyle

Tarvitsetko työpistettä? Tule CoWork Loviisaan

15.5.2018
CoWork Loviisa työtila etätyötä varten

Yhteisölli­nen ja avara työti­la CoWork Lovi­isa on avat­tu ihan ydinkeskus­tas­sa Kuningattarenkadun var­rel­la.

Jos teet etätöitä tai olet sat­un­naiset työpis­teen tarpeessa, on tämä jotain juuri sin­ulle — ja mikä paras­ta, on sen käyt­tö koko kesän mak­su­ton­ta. Kaikille avoin CoWork Lovi­isa on kaupun­gin pilot­tipro­jek­ti. Nyt haetaan koke­muk­sia siitä, kuin­ka paljon kysyn­tää tämän tyyp­piselle toimin­nalle on ja kiin­nos­tuk­sen laa­ju­us määrit­telee myöhem­min, mihin suun­taan toim­intaa kehitetään jatkos­sa. Sisään pääsee ark­isin kel­lo 8–16, mut­ta työsken­nel­lä voi pidem­päänkin. Siihen asti pöy­dät täytetään saa­pumisjärjestyk­sessä.

 

CoWork Lovi­isa sijait­see osoit­teessa Kuningattarenkatu 18. 

coworkloviisa.fi

0