Yleinen, Lifestyle

Tamminiemi kutsuu kylään

2.7.2021

Loviisan leirintäalue kerää suitsutusta kävijöiltä. Kiitosta ja sydämenkuvia tulvii vieraskirjaan. Tänne tullaan uudestaan, totta kai!

 

Lovi­isa Camp­ing esit­täy­tyy aurinkoise­na kesäpäivänä idyl­lisen kau­ni­ina. Neljä vuot­ta sit­ten aloitet­tu uud­is­tustyö on tuot­tanut hedelmää. Kar­avaa­narit, telt­tail­i­jat ja muut yöpyjät ovat löytäneet merel­lisen keitaan Lovi­isan Tam­miniemessä.

Vaik­ka asun­toau­to­ja ja -vaunu­ja on alueel­la paljon, tun­tuu siltä, että kaikille riit­tää pätkä omaa pen­sa­saitaa tai paik­ka puun var­jos­sa.

Alueen rauhaa ja idyl­liä kehutaan vuo­laasti myös vas­taan­oton vieraskir­jas­sa, ja moni kir­joi­tus päät­tyy sydä­menku­vi­in.

”Hyvä paik­ka, tykät­ti­in. Tul­laan uud­estaan.”

”Ystävälli­nen ja kär­sivälli­nen henkilökun­ta.”

”Trevligt ställe, tack!”

”Kaik­ki laitet­tu ihanas­ti.”

”Kol­men 1–5-vuotiaan kanssa saati­in tem­meltää. Onnel­lista jatkoa!”

Vier­aat ovat tulleet Lovi­isaan Naan­talista, Espoos­ta, Nou­si­ai­sista, kuka mis­täkin, osa ulko­mail­takin.

Vas­taan­oto­ssa use­am­pana kesänä työsken­nel­lyt Leena Lap­palainen viihtyy työssään, onhan muka­va palvel­la tyy­tyväisiä asi­akkai­ta. Kaik­ki ovat tykän­neet uud­is­te­tus­ta leir­in­täalueesta.

– Paljon on tul­lut kiit­tävää palautet­ta. Kiitos siitä kuu­luu nuorten työ­pa­jan Pikku Pietarin Pihan nuo­rille ja vetäjille. Työ­val­men­ta­ja Nina Bär­lund on tehnyt hyvää työtä myös sis­us­tuk­sen suun­nit­telus­sa ja toteu­tuk­ses­sa, Lap­palainen kiit­tää.

Luokanopet­ta­jak­si Helsingis­sä opiskel­e­va Jes­si­ca Johans­son on kesätöis­sä vas­taan­oto­ssa Lap­palaisen pari­na.

– Tykkään sosi­aalis­es­ta työstä ihmis­ten paris­sa. Neu­vomme kävi­jöille kivo­ja kohtei­ta Lovi­isas­sa, kuten Laivasil­ta, Ungern ja Svarthol­man lin­noi­tus, hän luet­telee.

Johans­son ja Lap­palainen ker­to­vat, että myös uusit­tu Willa Björk­sten on ollut matkail­i­joiden suo­sios­sa.

Raken­nuk­ses­ta voi vuokra­ta huonei­ta yöpymiseen. Tun­nel­ma sisäl­lä on rauhalli­nen, juhlavakin. Tapetit, taulut ja kalus­teet henkivät van­haa ja arvokas­ta. Kodikku­us saa kiitos­ta vieraskir­jas­sakin.

”Kiitos hyvistä yöu­nista ja ihanas­ta miljööstä.”

”Ulkoa sateesta ja tuules­ta sisälle lämpimään kar­tanon katon alle.”

 

Vas­taan­oton Leena Lap­palainen ja Jes­si­ca Johans­son tykkäävät työstään, ja se välit­tyy vierail­i­joille.

 

Brit­tiläis-suo­ma­laiset Daniel, Matil­da ja Rebec­ca Clarke  vieraili­vat viime kesänä ensim­mäistä ker­taa Lovi­isas­sa.

 

 

Kan­sain­välisiä vierai­ta

Lovi­isan­lah­den edustal­la sijait­se­va Svarthol­man lin­noi­tus­saari tulee puheek­si, kun tapaamme brit­tiläis-suo­ma­laisen per­heen. Isä ja kak­si tytärtä syövät aami­aista nurmelle asete­tun pöy­dän ääressä. Tar­jol­la on banaane­ja, crois­san­te­ja, suk­laale­vitet­tä, mehua ja maitoa.

Per­heen isä ker­too, että he ovat ensim­mäistä ker­taa Lovi­isas­sa.

– Vai­moni kek­si tämän leir­in­täalueen netistä. Olemme olleet Pla­genin uimaran­nal­la ja pelan­neet pal­loa. Tääl­lä voi har­ras­taa monia kivo­ja aktivi­teet­te­ja. Tytöt sai­vat heti uusia kavere­i­ta, Daniel Clarke ker­too.

Mut­ta se Svarthol­ma? Clar­ket asu­vat nimit­täin Helsin­gin Suomen­lin­nas­sa. He häm­mästyvät kuul­lessaan Lovi­isan mer­ilin­noituk­sen his­to­ri­as­ta. Että Suomen­linnan sis­ar­lin­noi­tus olisi tässä nähtävil­lä!

– Sinne aiomme men­nä, samoin kuin Lovi­isan kirkkoa kat­so­maan. Se on kuulem­ma hieno.

Lai­turil­la, pukukopin luona, kim­meltävän meren äärel­lä onkii kiinalainen Jian­gus Zhang. Hän kat­se­lee kai­hoisas­ti ohi lipu­via veneitä ja taustal­la auringos­sa kylpevää Dunkahällin saar­ta. Per­heen kak­si aikuista ja kak­si las­ta yöpyvät mat­ka-autossa.

– Kau­nis maise­ma. Loma. Tun­tuu hyvältä, Zhang sanoo suomea tapaillen.

Ennen lähtöään kohti Saimaa­ta he aiko­vat käy­dä ihaile­mas­sa Lovi­isan­lah­den maisemia rantare­unaa kävellen.

– Kau­nis kaupun­ki. Kau­nis maise­ma, Zhang huikkaa.

 

 

”Kau­nis maise­ma”, Kiinas­ta kotoisin ole­va Jian­gus Zhang myhäilee suomea tapaillen.

 

 

Ves­sat vai­h­ta­neet paikkaa!

Keskel­lä asun­toau­toaluet­ta, kuu­si­aidan vier­essä on säpinää. Ystävä­pariskun­nat Sipoos­ta, Arne ja Bir­git Fall­ström sekä Hen­ry ja Dag­ny Juselius, ovat saa­puneet varaamilleen viereisille leiriy­tymi­s­paikoille. He virit­tävät asun­to­vau­nun­sa ja -auton­sa kyl­keen katok­set, ja niiden alle tuolit.

Molem­pi­en ”pihaa” koris­ta­vat val­osar­joil­la valais­tut lyhdyt. Hen­ry Juselius aset­taa 14 vuot­ta van­han Solif­erin keu­laan kolme lip­pua. On Itä-Uuden­maan lip­pu, kar­avaa­narilip­pu ja siniris­tilip­pu. Ne hän on ommel­lut itse ja sor­van­nut var­retkin. Vaunua koris­ta­vat myös kukkaset.

Pariskun­nat ovat käyneet Lovi­isan Tam­miniemessä use­asti aiem­minkin. Lovi­isas­sa heitä kiehto­vat tun­nel­ma ja luon­non kauneus. Sik­si he tule­vat Tam­miniemeen aina uud­estaan ja uud­estaan. Tot­ta kai!

– Lem­pi­paikko­jamme ovat tori ja Laivasil­ta, he sanovat.

Arne Fall­ström sanoo, että leir­in­täalue on muut­tunut eduk­seen. Hän kuvailee sitä sanoil­la kodikas, tun­nel­malli­nen ja kau­nis. Olisi­pa vielä mon­ta kau­nista päivää jäl­jel­lä! Nau­raen hän sanoo huo­man­neen­sa yhden tärkeän muu­tok­sen pääraken­nuk­ses­sa. Ves­sat!

– Miesten ja nais­ten puo­let ovat vai­h­ta­neet paikkaa keskenään.

Reis­su Sipoos­ta Lovi­isaan on kum­mallekin pariskun­nalle kesän 2020 ensim­mäi­nen. Iltaa istu­taan yhdessä juuri viritet­ty­jen katosten alla.

– Tääl­lä on niin ihanan rauhal­lista. Seit­semältä syömme illal­lista Arnen ja Bir­gitin katok­sen alla, ja huomen­na he tule­vat meille syömään, Dag­ny nau­raa.

 

 

Tam­miniemen tun­nel­ma,  kau­nis luon­to ja ystävälli­nen ilmapi­iri kiehto­vat Arne ja Bir­git Fall­strömiä.

 

 

Sipoolaiset Hen­ry ja Dag­ny Juselius pitävät Tam­miniemeä upeana paikkana.

 

 

Klein­busil­la Lovi­isaan

Hie­man syr­jem­mälle on park­keer­at­tu sym­pa­at­ti­nen Klein­bus, jon­ka viereen on pystytet­ty pieni telt­ta. Bussin ikku­naver­hot ovat kiin­ni, eikä lähistöl­lä juuri nyt näy liiket­tä.

Var­jos­sa, bussin ja teltan vier­essä on punapilkullisel­la liinal­la peit­et­ty pikkuinen pöytä. Myrsky­ly­hty on tuonut tun­nel­maa illan jo pimen­nyt­tyä. Vihreät viini­l­a­sit on asetet­tu siis­tisti pöy­dälle. Ehkä matkail­i­jat ovat lainan­neet keltaiset kaupunkipyörät ja läht­e­neet tutus­tu­maan kaupunki­in? Ovat ehkä vuokran­neet myös alueelle raken­netun upou­u­den saunan, kos­ka pyy­hekin on jätet­ty kuiv­u­maan.

– Saunan yleiset vuorot ovat viikon­lop­puisin suosit­tu­ja, mut­ta saunaa vuokrataan ahk­erasti myös viikol­la, vas­taan­oto­s­ta ker­ro­taan.

Pääraken­nuk­sen vier­essä on joukko nuo­ria puun alle var­joon asete­tun pöy­dän äärel­lä. He puhu­vat molem­pia koti­maisia, mut­ta myös englan­tia. Nuo­ril­la on edessään ener­gia­juo­mia ja lim­saa. Jutu­ista päätellen kivaa on ollut. Pääraken­nuk­sen kahvi­las­sa on myyn­nis­sä paikallista Malmgårdin olut­ta ja ital­ialaista jäätelöä.

– Olut­ta saa juo­da sisäl­lä ja teras­sil­la, mut­ta ulos emme saa myy­dä. Jäätelö on ollut todel­la suosit­tua. Lovi­isalaisetkin tule­vat osta­maan sitä täältä, Leena Lap­palainen ker­too.

Clarken poruk­ka, isä Daniel ja tyt­täret Matil­da ja Rebec­ca lopet­tel­e­vat aami­ais­taan. Tytöt juok­se­vat innois­saan kiep­pumaan riip­pukeinui­hin.

 

Sym­pa­at­ti­nen Klein­bus ja pieni telt­takatos – mis­tä parem­mas­ta lomail­i­ja voisi haaveil­la?

 

 

Ten­nistä ja uin­tia

– Kokeile vain rystyäkin. Kyl­lä se sieltä löy­tyy. Hyvä Axu!

Näin kan­nus­taa Lovi­isas­sa mökkeilevä helsinkiläi­nen Art­tu Aho­la poikaansa Axelia Lovi­isan ten­nisken­täl­lä Campin­gin naa­puris­sa. Art­tu Aho­la on tul­lut pelaa­maan ten­nistä las­ten­sa Oton, Axelin ja Vil­man kanssa.

– Miljöö on aivan eri­no­mainen. Yleen­sä olemme saa­neet varatuk­si ten­nisvuoron lyhyel­läkin varoi­tusa­jal­la, isä-Aho­la toteaa.

Ten­nisken­tältä on lyhyt mat­ka siir­tyä Pla­genin ran­nalle uimaan pelin jäl­keen. Pla­genin kioskil­ta saa juo­tavaa ja tietenkin jäätelöä. Juomista uutuuk­sia ovat muun muas­sa Kukku­juo­ma ja kioskin oma jää­tee. Mut­ta ne vohvelit! Kioskia pari vuot­ta pyörit­tänyt Musa Al-Faie ker­too, että ne ovat olleet suuri men­estys.

– Lait­takaa lehteen, että ovat val­ta­van hyviä, teras­sivä­ki huu­dah­taa.

Lai­turin­nokas­sa aurinkoa palvo­vat nuoret, Andreas Raggam ja Ida Pern­thaler eivät arastele vet­tä. Kun aurinko on läm­mit­tänyt tarpeek­si, on ihanaa hypätä veteen. Itä­val­las­sa asu­vien nuorten mielestä ran­nas­sa on hyvä fiilis.

– Olemme pari viikkoa loma­l­la tääl­lä. Kun käymme Lovi­isas­sa, tulemme tietenkin myös Pla­genin ran­nalle, Ida sanoo nous­tu­aan vedestä takaisin lai­turille.

 

 

 

Art­tu Aho­la intou­tui pelaa­maan ten­nistä las­ten­sa Oton, Axelin ja Vil­man kanssa.

 

Ei kun veteen! Ida Pern­thaler ja Andreas Raggam naut­ti­vat Suomen kesästä.

 

Aina hymy­ilevä kioskin isän­tä Musa Al-Faie  toiv­ot­taa vohvelin ystävät ter­ve­tulleik­si.

 

 

Loviisa Camping

Varauk­set ja tieduste­lut: camping@loviisa.fi
Huoneva­rauk­set: booking.com
Auki/ Öppet/ Open: 30.4.2021–15.9.2021
Recep­tion klo 8–22.

FB Lovi­isa Camp­ing

loviisacamping.fi

 

 

Plagenin uimaranta

Lovi­isan ran­nal­la on usei­ta uimakoppe­ja, joi­ta voi vara­ta Pla­genin kioskin pitäjältä.

Lovi­isan kaupun­ki on palkan­nut ran­nalle uimavalvo­jan, joka on paikalla päivit­täin kesäku­us­ta eloku­ulle. Kaupun­ki jär­jestää myös uimak­oulu­ja ja eri­laisia tapah­tu­mia.

Tapah­tu­mista saa tietoa Lovi­isan kaupun­gin vapaa-aika­toimis­tos­ta puh. 044 4505 053

Lisäti­etoa: Asi­akas­palve­lu­toimis­to Lov­in­fo lovinfo@loviisa.fi

 

 

Plagenin kioski

Lovi­isa Campin­gin kupeessa on Pla­genin uimaran­ta ja sen kios­ki. Aina ystävälli­nen isän­tä Musa pais­taa parhaat vohvelit mitä lähi­mail­ta saa. On makei­ta, on suo­laisia, pieniä, iso­ja, mukaan tai ran­nal­la nau­tit­tavak­si. Huonol­la sääl­lä her­ra pistää kioskin luukut kiin­ni joten seu­raaa auki­oloa Pla­genin kioskin FB-sivuil­ta.
FB pla­gen­skiosk

 

 

Loviisan tenniskerho

Perustet­tu vuon­na 1933

Noin 100 jäsen­tä

Ten­nistä pelataan kesäisin luon­nonkau­ni­in Casinopuis­ton kolmel­la mas­sak­en­täl­lä (Kapteen­in­tie 4) uimaran­nan läheisyy­dessä.

Ten­nisker­hol­la on omia val­men­ta­jia.

Vuosit­tain jär­jestetään usei­ta ten­niskursse­ja, mm. miniten­nistä, ten­niksen perus­teet sekä ten­niksen jatkokurssi.

Lisäti­etoa: 044 7142 295

 

 

Tek­sti Rei­ja Kokko­la  Kuva Kale­vi Ketolu­o­to

 

 

0