Yleinen, Lifestyle

Tamminiemi kutsuu kylään

2.7.2021
Loviisa Camping esittäytyy aurinkoisena kesäpäivänä idyllisen kauniina. Neljä vuotta sitten aloitettu uudistustyö on tuottanut hedelmää.

Loviisan leirintäalue kerää suitsutusta kävijöiltä. Kiitosta ja sydämenkuvia tulvii vieraskirjaan. Tänne tullaan uudestaan, totta kai!

 

Lovi­isa Camp­ing esit­täy­tyy aurinkoise­na kesäpäivänä idyl­lisen kau­ni­ina. Neljä vuot­ta sit­ten aloitet­tu uud­is­tustyö on tuot­tanut hedelmää. Kar­avaa­narit, telt­tail­i­jat ja muut yöpyjät ovat löytäneet merel­lisen keitaan Lovi­isan Tam­miniemessä.

Vaik­ka asun­toau­to­ja ja -vaunu­ja on alueel­la paljon, tun­tuu siltä, että kaikille riit­tää pätkä omaa pen­sa­saitaa tai paik­ka puun var­jos­sa.

Alueen rauhaa ja idyl­liä kehutaan vuo­laasti myös vas­taan­oton vieraskir­jas­sa, ja moni kir­joi­tus päät­tyy sydä­menku­vi­in.

”Hyvä paik­ka, tykät­ti­in. Tul­laan uud­estaan.”

”Ystävälli­nen ja kär­sivälli­nen henkilökun­ta.”

”Trevligt ställe, tack!”

”Kaik­ki laitet­tu ihanas­ti.”

”Kol­men 1–5-vuotiaan kanssa saati­in tem­meltää. Onnel­lista jatkoa!”

Vier­aat ovat tulleet Lovi­isaan Naan­talista, Espoos­ta, Nou­si­ai­sista, kuka mis­täkin, osa ulko­mail­takin.

Vas­taan­oto­ssa use­am­pana kesänä työsken­nel­lyt Leena Lap­palainen viihtyy työssään, onhan muka­va palvel­la tyy­tyväisiä asi­akkai­ta. Kaik­ki ovat tykän­neet uud­is­te­tus­ta leir­in­täalueesta.

– Paljon on tul­lut kiit­tävää palautet­ta. Kiitos siitä kuu­luu nuorten työ­pa­jan Pikku Pietarin Pihan nuo­rille ja vetäjille. Työ­val­men­ta­ja Nina Bär­lund on tehnyt hyvää työtä myös sis­us­tuk­sen suun­nit­telus­sa ja toteu­tuk­ses­sa, Lap­palainen kiit­tää.

Luokanopet­ta­jak­si Helsingis­sä opiskel­e­va Jes­si­ca Johans­son on kesätöis­sä vas­taan­oto­ssa Lap­palaisen pari­na.

– Tykkään sosi­aalis­es­ta työstä ihmis­ten paris­sa. Neu­vomme kävi­jöille kivo­ja kohtei­ta Lovi­isas­sa, kuten Laivasil­ta, Ungern ja Svarthol­man lin­noi­tus, hän luet­telee.

Johans­son ja Lap­palainen ker­to­vat, että myös uusit­tu Willa Björk­sten on ollut matkail­i­joiden suo­sios­sa.

Raken­nuk­ses­ta voi vuokra­ta huonei­ta yöpymiseen. Tun­nel­ma sisäl­lä on rauhalli­nen, juhlavakin. Tapetit, taulut ja kalus­teet henkivät van­haa ja arvokas­ta. Kodikku­us saa kiitos­ta vieraskir­jas­sakin.

”Kiitos hyvistä yöu­nista ja ihanas­ta miljööstä.”

”Ulkoa sateesta ja tuules­ta sisälle lämpimään kar­tanon katon alle.”

 

Vas­taan­oton Leena Lap­palainen ja Jes­si­ca Johans­son tykkäävät työstään, ja se välit­tyy vierail­i­joille.

 

Brit­tiläis-suo­ma­laiset Daniel, Matil­da ja Rebec­ca Clarke  vieraili­vat viime kesänä ensim­mäistä ker­taa Lovi­isas­sa.

 

 

Kan­sain­välisiä vierai­ta

Lovi­isan­lah­den edustal­la sijait­se­va Svarthol­man lin­noi­tus­saari tulee puheek­si, kun tapaamme brit­tiläis-suo­ma­laisen per­heen. Isä ja kak­si tytärtä syövät aami­aista nurmelle asete­tun pöy­dän ääressä. Tar­jol­la on banaane­ja, crois­san­te­ja, suk­laale­vitet­tä, mehua ja maitoa.

Per­heen isä ker­too, että he ovat ensim­mäistä ker­taa Lovi­isas­sa.

– Vai­moni kek­si tämän leir­in­täalueen netistä. Olemme olleet Pla­genin uimaran­nal­la ja pelan­neet pal­loa. Tääl­lä voi har­ras­taa monia kivo­ja aktivi­teet­te­ja. Tytöt sai­vat heti uusia kavere­i­ta, Daniel Clarke ker­too.

Mut­ta se Svarthol­ma? Clar­ket asu­vat nimit­täin Helsin­gin Suomen­lin­nas­sa. He häm­mästyvät kuul­lessaan Lovi­isan mer­ilin­noituk­sen his­to­ri­as­ta. Että Suomen­linnan sis­ar­lin­noi­tus olisi tässä nähtävil­lä!

– Sinne aiomme men­nä, samoin kuin Lovi­isan kirkkoa kat­so­maan. Se on kuulem­ma hieno.

Lai­turil­la, pukukopin luona, kim­meltävän meren äärel­lä onkii kiinalainen Jian­gus Zhang. Hän kat­se­lee kai­hoisas­ti ohi lipu­via veneitä ja taustal­la auringos­sa kylpevää Dunkahällin saar­ta. Per­heen kak­si aikuista ja kak­si las­ta yöpyvät mat­ka-autossa.

– Kau­nis maise­ma. Loma. Tun­tuu hyvältä, Zhang sanoo suomea tapaillen.

Ennen lähtöään kohti Saimaa­ta he aiko­vat käy­dä ihaile­mas­sa Lovi­isan­lah­den maisemia rantare­unaa kävellen.

– Kau­nis kaupun­ki. Kau­nis maise­ma, Zhang huikkaa.

 

 

”Kau­nis maise­ma”, Kiinas­ta kotoisin ole­va Jian­gus Zhang myhäilee suomea tapaillen.

 

 

Ves­sat vai­h­ta­neet paikkaa!

Keskel­lä asun­toau­toaluet­ta, kuu­si­aidan vier­essä on säpinää. Ystävä­pariskun­nat Sipoos­ta, Arne ja Bir­git Fall­ström sekä Hen­ry ja Dag­ny Juselius, ovat saa­puneet varaamilleen viereisille leiriy­tymi­s­paikoille. He virit­tävät asun­to­vau­nun­sa ja -auton­sa kyl­keen katok­set, ja niiden alle tuolit.

Molem­pi­en ”pihaa” koris­ta­vat val­osar­joil­la valais­tut lyhdyt. Hen­ry Juselius aset­taa 14 vuot­ta van­han Solif­erin keu­laan kolme lip­pua. On Itä-Uuden­maan lip­pu, kar­avaa­narilip­pu ja siniris­tilip­pu. Ne hän on ommel­lut itse ja sor­van­nut var­retkin. Vaunua koris­ta­vat myös kukkaset.

Pariskun­nat ovat käyneet Lovi­isan Tam­miniemessä use­asti aiem­minkin. Lovi­isas­sa heitä kiehto­vat tun­nel­ma ja luon­non kauneus. Sik­si he tule­vat Tam­miniemeen aina uud­estaan ja uud­estaan. Tot­ta kai!

– Lem­pi­paikko­jamme ovat tori ja Laivasil­ta, he sanovat.

Arne Fall­ström sanoo, että leir­in­täalue on muut­tunut eduk­seen. Hän kuvailee sitä sanoil­la kodikas, tun­nel­malli­nen ja kau­nis. Olisi­pa vielä mon­ta kau­nista päivää jäl­jel­lä! Nau­raen hän sanoo huo­man­neen­sa yhden tärkeän muu­tok­sen pääraken­nuk­ses­sa. Ves­sat!

– Miesten ja nais­ten puo­let ovat vai­h­ta­neet paikkaa keskenään.

Reis­su Sipoos­ta Lovi­isaan on kum­mallekin pariskun­nalle kesän 2020 ensim­mäi­nen. Iltaa istu­taan yhdessä juuri viritet­ty­jen katosten alla.

– Tääl­lä on niin ihanan rauhal­lista. Seit­semältä syömme illal­lista Arnen ja Bir­gitin katok­sen alla, ja huomen­na he tule­vat meille syömään, Dag­ny nau­raa.

 

 

Tam­miniemen tun­nel­ma,  kau­nis luon­to ja ystävälli­nen ilmapi­iri kiehto­vat Arne ja Bir­git Fall­strömiä.

 

 

Sipoolaiset Hen­ry ja Dag­ny Juselius pitävät Tam­miniemeä upeana paikkana.

 

 

Klein­busil­la Lovi­isaan

Hie­man syr­jem­mälle on park­keer­at­tu sym­pa­at­ti­nen Klein­bus, jon­ka viereen on pystytet­ty pieni telt­ta. Bussin ikku­naver­hot ovat kiin­ni, eikä lähistöl­lä juuri nyt näy liiket­tä.

Var­jos­sa, bussin ja teltan vier­essä on punapilkullisel­la liinal­la peit­et­ty pikkuinen pöytä. Myrsky­ly­hty on tuonut tun­nel­maa illan jo pimen­nyt­tyä. Vihreät viini­l­a­sit on asetet­tu siis­tisti pöy­dälle. Ehkä matkail­i­jat ovat lainan­neet keltaiset kaupunkipyörät ja läht­e­neet tutus­tu­maan kaupunki­in? Ovat ehkä vuokran­neet myös alueelle raken­netun upou­u­den saunan, kos­ka pyy­hekin on jätet­ty kuiv­u­maan.

– Saunan yleiset vuorot ovat viikon­lop­puisin suosit­tu­ja, mut­ta saunaa vuokrataan ahk­erasti myös viikol­la, vas­taan­oto­s­ta ker­ro­taan.

Pääraken­nuk­sen vier­essä on joukko nuo­ria puun alle var­joon asete­tun pöy­dän äärel­lä. He puhu­vat molem­pia koti­maisia, mut­ta myös englan­tia. Nuo­ril­la on edessään ener­gia­juo­mia ja lim­saa. Jutu­ista päätellen kivaa on ollut. Pääraken­nuk­sen kahvi­las­sa on myyn­nis­sä paikallista Malmgårdin olut­ta ja ital­ialaista jäätelöä.

– Olut­ta saa juo­da sisäl­lä ja teras­sil­la, mut­ta ulos emme saa myy­dä. Jäätelö on ollut todel­la suosit­tua. Lovi­isalaisetkin tule­vat osta­maan sitä täältä, Leena Lap­palainen ker­too.

Clarken poruk­ka, isä Daniel ja tyt­täret Matil­da ja Rebec­ca lopet­tel­e­vat aami­ais­taan. Tytöt juok­se­vat innois­saan kiep­pumaan riip­pukeinui­hin.

 

Sym­pa­at­ti­nen Klein­bus ja pieni telt­takatos – mis­tä parem­mas­ta lomail­i­ja voisi haaveil­la?

 

 

Ten­nistä ja uin­tia

– Kokeile vain rystyäkin. Kyl­lä se sieltä löy­tyy. Hyvä Axu!

Näin kan­nus­taa Lovi­isas­sa mökkeilevä helsinkiläi­nen Art­tu Aho­la poikaansa Axelia Lovi­isan ten­nisken­täl­lä Campin­gin naa­puris­sa. Art­tu Aho­la on tul­lut pelaa­maan ten­nistä las­ten­sa Oton, Axelin ja Vil­man kanssa.

– Miljöö on aivan eri­no­mainen. Yleen­sä olemme saa­neet varatuk­si ten­nisvuoron lyhyel­läkin varoi­tusa­jal­la, isä-Aho­la toteaa.

Ten­nisken­tältä on lyhyt mat­ka siir­tyä Pla­genin ran­nalle uimaan pelin jäl­keen. Pla­genin kioskil­ta saa juo­tavaa ja tietenkin jäätelöä. Juomista uutuuk­sia ovat muun muas­sa Kukku­juo­ma ja kioskin oma jää­tee. Mut­ta ne vohvelit! Kioskia pari vuot­ta pyörit­tänyt Musa Al-Faie ker­too, että ne ovat olleet suuri men­estys.

– Lait­takaa lehteen, että ovat val­ta­van hyviä, teras­sivä­ki huu­dah­taa.

Lai­turin­nokas­sa aurinkoa palvo­vat nuoret, Andreas Raggam ja Ida Pern­thaler eivät arastele vet­tä. Kun aurinko on läm­mit­tänyt tarpeek­si, on ihanaa hypätä veteen. Itä­val­las­sa asu­vien nuorten mielestä ran­nas­sa on hyvä fiilis.

– Olemme pari viikkoa loma­l­la tääl­lä. Kun käymme Lovi­isas­sa, tulemme tietenkin myös Pla­genin ran­nalle, Ida sanoo nous­tu­aan vedestä takaisin lai­turille.

 

 

 

Art­tu Aho­la intou­tui pelaa­maan ten­nistä las­ten­sa Oton, Axelin ja Vil­man kanssa.

 

Ei kun veteen! Ida Pern­thaler ja Andreas Raggam naut­ti­vat Suomen kesästä.

 

Aina hymy­ilevä kioskin isän­tä Musa Al-Faie  toiv­ot­taa vohvelin ystävät ter­ve­tulleik­si.

 

 

Loviisa Camping

Varauk­set ja tieduste­lut: camping@loviisa.fi
Huoneva­rauk­set: booking.com
Auki/ Öppet/ Open: 30.4.2021–15.9.2021
Recep­tion klo 8–22.

FB Lovi­isa Camp­ing

loviisacamping.fi

 

 

Plagenin uimaranta

Lovi­isan ran­nal­la on usei­ta uimakoppe­ja, joi­ta voi vara­ta Pla­genin kioskin pitäjältä.

Lovi­isan kaupun­ki on palkan­nut ran­nalle uimavalvo­jan, joka on paikalla päivit­täin kesäku­us­ta eloku­ulle. Kaupun­ki jär­jestää myös uimak­oulu­ja ja eri­laisia tapah­tu­mia.

Tapah­tu­mista saa tietoa Lovi­isan kaupun­gin vapaa-aika­toimis­tos­ta puh. 044 4505 053

Lisäti­etoa: Asi­akas­palve­lu­toimis­to Lov­in­fo lovinfo@loviisa.fi

 

 

Plagenin kioski

Lovi­isa Campin­gin kupeessa on Pla­genin uimaran­ta ja sen kios­ki. Aina ystävälli­nen isän­tä Musa pais­taa parhaat vohvelit mitä lähi­mail­ta saa. On makei­ta, on suo­laisia, pieniä, iso­ja, mukaan tai ran­nal­la nau­tit­tavak­si. Huonol­la sääl­lä her­ra pistää kioskin luukut kiin­ni joten seu­raaa auki­oloa Pla­genin kioskin FB-sivuil­ta.
FB pla­gen­skiosk

 

 

Loviisan tenniskerho

Perustet­tu vuon­na 1933

Noin 100 jäsen­tä

Ten­nistä pelataan kesäisin luon­nonkau­ni­in Casinopuis­ton kolmel­la mas­sak­en­täl­lä (Kapteen­in­tie 4) uimaran­nan läheisyy­dessä.

Ten­nisker­hol­la on omia val­men­ta­jia.

Vuosit­tain jär­jestetään usei­ta ten­niskursse­ja, mm. miniten­nistä, ten­niksen perus­teet sekä ten­niksen jatkokurssi.

Lisäti­etoa: 044 7142 295

 

 

Tek­sti Rei­ja Kokko­la  Kuva Kale­vi Ketolu­o­to

 

 

0