Luonto & outdoor

Pulkkamäkeen ja ladulle!

4.1.2022

Jiiiiihaa! Talvella hiihdetään, pulkkaillaan ja ulkoillaan. Testaa ainakin nämä keskustan ladut ja mäenlaskupaikat. Lämmintä päälle ja ystävät mukaan.

 

Pulkkamäkeen!

Päivä pulkkamäessä käy kun­toilus­ta. Reip­paasti mäkeä ylös, niin hengästyy kun­nol­la. Onnis­tu­isiko se jopa juosten? Ker­rospukeu­tu­mi­nen aut­taa pitämään hien pois ihon pinnal­ta ja läm­mit­tää juuri sopi­vasti. Onnek­si myös pipot ovat muo­tia!

 

Kan­nat­taa kokeil­la ainakin nämä Lovi­isan keskus­tan pulkkamäet. Mut­ta lähet­täkää meille toim­i­tuk­seen vinkke­jä pulkkamäistä ympäri kaupunkia!

 • Köp­back­an pulkkamä­ki sijait­see Van­han Valkon­tien var­rel­la kau­ni­in luon­non ympäröimänä. Lask­i­joi­ta sinne mah­tuu run­saasti! Makkarat ja muut gril­li­herkut kan­nat­taa ottaa mukaan, sil­lä mäen pääl­lä on nuo­tiopaik­ka.
 • Lovi­isan har­jun pohjois­päässä kirkon kupeessa sijait­see palokun­nan mäki. Kun valkoinen lumi peit­tää maan, kerään­tyy mäelle kaikenikäisiä lask­i­joi­ta eri puo­lil­ta Lovi­isaa.
 • Ristin rastin har­jua on polku­ja ja mäk­iä las­ket­tavak­si lop­ut­tomi­in. Liikun­ta­paik­ka, las­ten­puis­to sekä jyrkät por­taat houkut­tel­e­vat kaupunki­laisia myös talvisin.

Etkö omista pulkkaa? Jätesäkil­läkin pääsee mäkeä alas ja Valkon mon­tus­sa voi vaik­ka lumi­lau­tail­la!

 

Till pulkabacken!

På vin­tern är det alltid roligt att åka till en pulk­a­backe! Nedan pulkateamets tipps!

 • Lovisas säk­ert störs­ta pulk­a­backe hit­tar du i Köp­bac­ka. En favorit hos både yngre och vux­na med inbyg­g­da hopp, för dom som vågar tes­ta sig på det. Köp­bac­ka lig­ger vid gam­la vägen till Valkom. Den omringas av en fin natur och en grillplats.
 • Brand­sta­tio­nens backe är lång och bred som pas­sar per­fekt för pulka­åkn­ing. Ta med någon du tyck­er om och njut!
 • Uppe vid Kvarnåsen finns det flera oli­ka pulk­a­backar att väl­ja mel­lan. Åsen lig­ger cen­tralt inne i Lovisa och den har en intres­sant, his­torisk van­dringsstig. Laga varm chok­lad, smörgås och ta pulkan med. Ingre­di­enser för en fin vin­ter­dag!

 

 

 

 

Het­ki laavul­la, hyvien ystävien ympäröimänä on mitä parhain­ta vastapain­oa sisäl­lä olemiselle ja keskusteluille puhe­li­men ja viestien väl­i­tyk­sel­lä. Reipas päivä ulkona takaa hyvät unet, ja seuras­sa aika kuluu kuin siivil­lä. Kenet sinä veisit pulkkamä­keen?

 

Pulkkamäkipäivään kuu­lu­vat kun­non eväät. Lask­i­ais­pul­lat ovat helmiku­un kesto­su­osik­ki, mut­ta ter­veel­lisem­pi ja rav­it­se­vampi vai­h­toe­hto voisi olla vaik­ka jugurt­ti ja mys­li. Kylmäketjus­ta ei tarvitse olla huolis­saan.

 

 

 

Ladulle

 • Urheilu­paviljon­gin hiih­to­laduista on mon­ek­si – niin aloit­telijoille kuin kovem­paa haastet­ta kaipaav­ille. Jos et vielä tunne banaan­imäk­iä, käy tsekkaa­mas­sa! Reit­te­jä on 1,2 kilo­metristä aina 10,2 kilo­metri­in saak­ka. Valais­tu­ja latu­ja on viisi kilo­metriä. 
 • Valkon­tieltä pääset kään­tymään Har­maakallion hiih­to­latu­jen lähtö­paikalle. Valais­tu­ja reit­te­jä on kolmeen kilo­metri­in asti. Ladut ja kun­topo­lut sopi­vat hyvin myös aloit­telijoille. Har­maakalli­ol­ta läh­tee seit­semän kilo­metrin pitu­inen yhdys­re­it­ti Valkoon.
 • Valkon valais­tut ladut ovat 1,2 kilo­metrin ja 3 kilo­metrin mit­taisia, yhdys­latu vie Har­maakalli­olle. 

 

Lovi­isas­sa on paljon latu­ja, ja niistä yli 26 kilo­metriä on valais­tu­ja. Tarkem­mat reit­tikar­tat keskus­tan ja kylien laduista löy­tyvät Lovi­isan kaupun­gin net­ti­sivuil­ta. 

 

 

 

På spåret

 • Vid idrottspaviljon­gen i Lovisa finns det fem oli­ka skid­spår för alla. Ter­rän­gen är vack­er och utmanade då det finns höjd­skill­nad­er på banan. Det finns 1,2 km, 3 km och 5 km rut­ter som även är belysta, och för mera utman­ing finns det en bana på 7.5 km och en på 10 km. 
 • I Valkom finns en rutt på 1,2 km och 3 km som är belyst, och vidare från den finns det ett skid­spår ända upp till Gråber­get. Det är 7 km från Valkom till Gråberg med vack­ra skid­spår och ter­räng!
 • I Gråber­get finns det ett belyst skid­spår på 3 km. En per­fekt rutt för dig och din vän att aktivera sig på. Ifall du vill ha en större utman­ing, fort­sätt med spåret och du kom­mer hela vägen ner till Valkom.

 

 

 

 

Retkinuotio lämmittää ulkoilijaa

Sami Willströmin kehittämä retkinuotio saattaa olla ainut maailmassa.

 

Niitä hän rak­en­telee yleen­sä aamuisin ja iltaisin muu­tamia tun­te­ja hal­lis­sa radio­ta kuun­nellen. 

Erikoistyökalul­la hän suraut­taa nuo­tiopa­likoi­hin reiät tapeille, sil­lä liimaa Sami ei nuo­tiois­saan käytä. Sit­ten vasar­al­la tapit sisään valmi­ik­si tehtyyn nuo­tioai­hioon ja tuo­h­ta sisälle. 

Kun retk­in­uo­tio on valmis, hän sujaut­taa sen läpinäkyvään pus­si­in ja sul­kee pussin tiivi­isti. 

– Idea syn­tyi, kun jänis­met­säl­lä plu­tasin, ja halusin sytyt­tää nopeasti nuo­tion. Aloin funtsia retk­in­uo­tion valmis­tamista. Hil­jalleen tuote on hioutunut toimi­vak­si. Min­ul­la on siihen mallisuo­ja. Tiet­tävästi vas­taavaa ei ole Suomes­sa eikä ehkä koko maail­mas­sa.

Eri­tyisen suosit­tu­ja Samin nuo­tiot ovat liike­lahjoina. Sil­loin nuo­tion kyl­keen polte­taan yri­tyk­sen logo. Vähän korkeam­paan retk­in­uo­tioon voi pujaut­taa lah­jak­si myös pul­lon.

Pullover­sio palaa nopeam­min kuin tavalli­nen retk­in­uo­tio, jon­ka läm­möstä saa naut­tia noin tun­nin. Siinä ehtii läm­mitel­lä ja pais­taa makkaraa. 

Ja mikä tärkein­tä, nuo­tio syt­tyy taku­u­var­masti.

klapipakkaus.net

 

 

 

Tek­sti Rei­ja Kokko­la Kuvat Magi Pern­thaler, Kale­vi Ketolu­o­to

 

0