Kulttuuri

Taidepassi kouraan ja festareille!

19.7.2018

Kucku Trans­folk -taide­fes­ti­vaali jatkaa kohti seu­raavaa tarkastus­pistettään.

 

Kevääl­lä alka­neen fes­ti­vaalin ensim­mäi­nen Check­point “Mat­ka” keräsi run­saasti kiin­nos­tunei­ta kat­sei­ta keskus­tas­sa ja kylil­lä.

– Yleisön palaute on ollut innos­tavaa. Etenkin fes­ti­vaalin viem­i­nen keskus­tan ulkop­uolelle herät­ti paljon mie­lenki­in­toa ja mur­si ennakkolu­u­lo­ja, kuraat­torit Hei­di Lun­ab­ba ja Beni­amino Borghi iloit­se­vat.

Kesäl­lä on luvas­sa kak­si isoa tapah­tu­maa sekä pienem­piä yllä­tyk­siä. Check­point 2 käsit­telee teemaa “Peace” Lovi­isan Rauhan­foo­ru­min yhtey­dessä ja ”Home”-aiheinen Check­point 3 toteutetaan Lovi­isan Wan­hat Talot -tapah­tu­man yhtey­dessä.

LWT:n yhtey­dessä tiedos­sa on näyt­te­lyi­den lisäk­si ainakin juh­lat, jot­ka jär­jestetään illal­la. Muiden talo­jen sulkeudut­tua luvas­sa on ruokaa, hyvää fiilistä sekä tietenkin taidet­ta, pal­jas­taa Lun­ab­ba. 

Kesäl­lä Laivasil­lalle ilmestyy myös Trans­folk-taidenäyt­te­ly Laivasil­lan gal­le­ri­aan sekä Sauna Obscu­ra, jos­sa voi naut­tia astet­ta visuaalisem­mista löy­ly­istä. Lisäk­si Trans­folk jär­jestää akti­ivis­es­ti work­shoppe­ja, näyt­te­ly­itä, luen­to­ja ja muu­ta mie­lenki­in­toista.

Yksi Trans­folkin tun­nus­merkeistä on fes­ti­vaaleil­la jaet­ta­va taide­pas­si, johon jokainen saa kerätä leimo­ja eri tarkas­tus­pis­tei­den aikana. Jokaises­ta tapah­tu­mas­ta saa upou­u­den leiman, joka itsessään on erään­lainen mini­taide­teos.

– Taide­pas­si on kuin oma henkilöko­htainen taide­teos, joka muis­tut­taa ja ker­too omas­ta fes­ti­vaa­likoke­muk­ses­ta. On ollut hauskaa huo­ma­ta, kuin­ka innois­saan ihmiset ovat tapah­tu­mien lisäk­si uusien leimo­jen keräämis­es­tä, ker­too Beni­amino.

 

HOX! Tapah­tu­mat ovat avoimia kaikille.  Lapset, nuoret, aikuiset…

Trans­folk toiv­ot­taa kaik­ki ter­ve­tulleek­si!

 

Kesä–elokuu Sauna Obscu­ra, kel­lu­va kam­erasauna, Laivasil­ta

24.7.–syyskuun lop­pu Trans­folk Salt­bo­dan, Gal­leri Salt­bo­dan

Heinäkuu Objects Have Feel­ings Too -per­for­manssi, ympäri kaupunkia

4.–6.8. Check­point #2 Peace

4.8. Grow­ing up, taidet­ta lap­sille ja aikuisille, Laivasil­ta

5.8.–9.9. God Love Pride -taidenäyt­te­ly, Lovi­isan kirkko

6.8.  Fyy­sistä teat­te­ria, Laivasil­ta

25.–26.8. Check­point #3 Home, näyt­te­ly ja esi­tyk­siä, Välimeren Majat­a­lo yhteistyössä LWT:n kanssa.

Osal­lis­tu Pyykki­naru Sateenkaaren väreis­sä -yhteisö­taide­teok­seen ripus­ta­mal­la oma sateenkaaripyykki­narusi ja jaa kuva tägillä #tvat­tli­na

loviisacontemporary.fi 

 

 

Tek­sti Fan­ni Fagerudd

0