Kulttuuri

Taidegalleriat vetävät väkeä …Niin Loviisassa kuin muuallakin.

8.6.2018
Galleria Loviisassa

Pia Maria Mon­to­nen on toimin­ut Gal­le­ria Gum­bostrand Kon­st & Formin toimin­nan­jo­hta­jana vuo­den­vai­h­teesta läh­tien. Eipä ihme, että Mon­to­nen sanoo ole­vansa unelmien­sa työssä. Ympäröivän luon­non kauneus syven­tää gal­ler­ian taiteil­i­joiden töitä. Val­oisa raken­nus on suo­jas­sa kallioiden välis­sä.
— Minä en voisi elää ilman taidet­ta, hän sanoo kat­sellen ympärilleen.
Eikä ilmeis­es­ti moni muukaan. Mon­tosen mielestä taide voi hyvin Suomes­sa. Gal­le­ri­at, isom­mat ja pienem­mät, vetävät väkeä, joka kul­kee taide-elämys­ten perässä. Taide kiin­nos­taa. Taide kohot­taa arjen yläpuolelle. Taide kuu­luu kaikille.
– Taide-elämys ei todel­lakaan ole pienen eli­itin jut­tu. Gal­le­ria on erään­lainen hyv­in­voin­ti­laitos, johon jokainen voi tul­la naut­ti­maan kauneud­es­ta.
Mon­to­nen näkee taiteen merk­i­tyk­sen laa­jasti. Se ei ole pelkästään taide­teok­sen edessä seisoskelua ja kat­somista. Kyseessä on huo­mat­tavasti isom­pi elämys.
– Se voi olla yhdessä koet­tu elämys­mat­ka, pikkureis­su, syy lähteä jon­nekin neljän seinän sisältä.

Luon­to ja meri anta­vat lisäpotkua
Kau­ni­il­la paikalla sijain­ti on plus­saa hyvälle gal­le­ri­alle, mut­ta lisäk­si kävi­jöille voi tar­jo­ta laadukas­ta lounas­ta ja rauhal­lisen kahvi­hetken. Myös gal­ler­ian kau­pas­sa pitää olla läm­min tun­nel­ma, jot­ta kävi­jöil­lä on oma rauha tutus­tua tuot­teisi­in.
Lovi­isaa Pia Maria Mon­to­nen kuvailee erit­täin poten­ti­aalisek­si gal­le­ri­akaupungik­si. Hyvän poh­jan moni­ta­soiselle gal­le­ri­atoimin­nalle anta­vat luon­to, meri ja ran­nikko.
– Ja tietenkin idylli­nen kaupun­ki itsessään.

 

 

 

Näyttelytiloja ja gallerioita Loviisassa

BONGAN LINNA

Lin­nanku­ja, sisäänkäyn­ti Lukkarinku­jal­ta

La Forza del Col­ore! Kesänäyt­te­ly 1.6.–31.8. avoin­na la–su klo 13–15 pait­si 7.–8.7.
Avoin­na myös Sibelius­päivien yhtey­dessä 8.9. klo 12–16.

Puh. 0500 461 925, 040 504 2056, 050 5900 650

www.bonga.fi / www.nelimarkka.com

 

ALMINTALO

Lovi­isan kaupun­gin kult­tuu­ri­ta­lo, Bran­den­steininkatu 3

Lovi­isa, pieni kaupun­ki – kult­tuurin suurkaupun­ki? -näyt­telysar­ja lovi­isalais­ten kult­tuuriko­tien taidet­ta, tuot­ta­jana Ralf Forsström

Ava­jaiset 15.6. klo 17–19

Avoin­na ti–la klo 12–17 lokaku­un lop­pu­un

Puh. 040 646 9270

www.loviisa.fi

 

GALLERIA THEODOR

Lovi­isan seudun taidey­hdis­tys, Mar­i­ankatu 21

Näyt­te­lyt: Tar­ja Galach­er (29.5.–16.6.)
Tui­ja Linko­la (19.6.–7.7.)
Lovi­isan Taide­v­er­staan yhteis­näyt­te­ly (10.7.–28.7.), Jaana Vanne (31.7.–18.8.)
Vuos­inäyt­te­ly (21.8.–8.9.)

Avoin­na ti–pe klo 12–17, la klo 11–15

Puh. 040 749 3790

galleriatheodor.fi

 

STRÖMFORSIN RUUKIN VINTTI- JA AULAGALLERIAGal­le­ria V2

Ruuk­in­tie 10 F

Vint­ti­gal­le­ria: Anni­ka Ruus­ka,
Jaana Tuomis­to (10.6. asti)

Petri Mer­ta (12.6.–8.7.)
Neli­api­la / Fyrk­löver (10.7.–5.8.)
Olli Räty (7.8.–9.9.)

Gal­le­ria V2: Katari­ina Souri, Eliya Zweyg­berg (10.6. asti)
Art Point ry (12.6.–8.07.)
Lau­ra Hir­va (10.7.–5.8.)
Kaa­ri­na Kel­lomä­ki (7.8.–9.9.)

Aula­gal­le­ria: Cari­ta Nissi­nen (10.6. asti)
Juha Siir­to (12.6.–8.7.)
Rau­ni Koivis­to, Pirkko Pulli­nen-Val­to­nen (10.7.–5.8.) Susan­na Judin (7.8.–9.9.)

Puh. 050 575 5084, 044 964 4853

stromforsinruukki.com/nae/vintti-ja-aulagalleria/

 

KOMENDANTINTALO

Lovi­isan kaupung­in­museo, Puis­tokatu 2

Perus­näyt­te­ly

Vai­h­tu­vat näyt­te­lyt: Mis­sä katu ker­ran kul­ki: Lovi­isan muut­tunei­ta maisemia (19.6.2018–7.1.2019)

Avoin­na ti–pe ja su klo 12–16 (1.6. alka­en ti–su klo 11–16)

Puh. 040 660 4517, 044 450 5009

www.loviisa.fi

Tek­sti: Rei­ja Kokko­la

 

0