Ihmiset, Kulttuuri

”Täällä on helppo hengittää”

6.10.2017
valokuvataiteilija Heli Rekula

Val­oku­vataiteil­i­ja Heli Reku­lan uusi näyt­te­ly avasi Espoon EMMA Areenaan. 

 

Vaik­ka olen val­oku­vataiteil­i­ja, en kul­je koko ajan kam­era kaulas­sa. Toki kuvaan paljon puhe­limel­lani omak­si ilok­seni ja lai­tan kuvia Insta­grami­in ja Face­booki­in. Se on taval­laan kam­er­an kanssa kat­somista, erään­laista muis­ti­in­pano­jen tekemistä. Vaik­ka val­oku­vaami­nen on nykyään teknis­es­ti help­poa, sen käyt­tämi­nen taiteen tekemisen väli­neenä on kuitenkin ihan toinen jut­tu.
Taiteel­lisen työni ohel­la olen aikaisem­min toimin­ut free­lancer-kuvaa­jana ja kuva­toimit­ta­jana muun muas­sa Helsin­gin Sanomis­sa. Olen myös pitkään toimin­ut eri­lai­sis­sa kuvataiteen ope­tuste­htävis­sä. Nämä työt ovat mah­dol­lis­ta­neet taiteil­i­jan ammat­ti­ni.
Työstin pitkään näyt­te­lyä EMMA Areenaan, Espoon mod­ernin taiteen museoon. Tässä näyt­telyssä esitän omien maise­ma-aiheis­ten val­oku­vieni lisäk­si suku­ni van­ho­ja val­oku­via ja muu­ta koot­tua ja kerät­tyä, his­to­ri­al­lista mate­ri­aalia. Tämä pro­jek­ti alkoi taval­laan jo kym­menisen vuot­ta sit­ten, kun olin Nor­jan Bergenis­sä Kun­st- og design­høgskolenis­sa val­oku­vataiteen pro­fes­so­ri­na.
Yleen­sä taiteelli­nen työ alkaa siitä, että mielessäni pyörii aihe, jota pun­nit­sen, pohdin ja yritän jopa nujer­taa sen. Jos se ei suos­tu nujer­tu­maan, alan työstää sitä, vaik­ka vähän kauhis­tut­taisikin. Jaan työni kah­teen luokkaan. Maise­ma-aiheisi­in teok­si­in ja raken­net­tui­hin, esi­tyk­sel­lisi­in teok­si­in.
Olen syn­tyjäni helsinkiläi­nen, mut­ta suku­ni on lähtöisin Kar­jalan kan­nakselta. Laps­es­ta saak­ka olen kulkenut Por­voon ja Lovi­isan kaut­ta iso­van­hempi­eni luo Karhu­laan, Kotkaan ja kesämökillemme Kymi­joen äärelle. Tässä näin yhtey­den tule­van näyt­te­lyni, Kuninkaantien ja Lovi­isan välil­lä. Kuninkaantie lähti aikoinaan juuri Bergenistä ja kul­ki Etelä-Suomen ran­nikon läpi aina Pietari­in asti.
Uusi kotikaupunk­i­ni Lovi­isa on viehät­tävä kaupun­ki, ja se muis­tut­taa min­ua jol­lakin tapaa Bergenistä. Nautin pienen kaupun­gin rauhas­ta ja hil­jaisu­ud­es­ta. Tääl­lä ajatuk­set liikku­vat toisel­la taval­la kuin Helsingis­sä.”

 

Heli Reku­la

1991 Valmis­tui Lah­den Muo­toiluin­sti­tuutin val­oku­vauslin­jal­ta

Opet­tanut Suomes­sa mm. Taide­te­ol­lises­sa korkeak­oulus­sa, Kuvataideakatemi­as­sa ja Aal­to-yliopis­tossa

2001 Osal­lis­tui Venet­sian bien­naalin päänäyt­te­lyyn

2002 Ars Fen­ni­ca kuvataide­palk­in­to

2005 Val­oku­vataiteen val­tion­palk­in­to

2005 Ret­ro­spek­ti­ivi­nen näyt­te­ly Nyky­taiteen museo Kias­mas­sa

2009–2015 Val­oku­vataiteen pro­fes­su­uri Bergenin Kun­st- og design­høgskolenis­sa

2012 Carnegie Art Award -palk­in­toe­hdokku­us

2014 Suomen Taidey­hdis­tyk­sen kir­jal­lisu­us­palk­in­to teok­ses­ta Hem­ing­wayn puu­tarhas­sa

2017 Näyt­te­ly EMMA Areenas­sa, Espoon mod­ernin taiteen museossa

 

Tek­sti Rei­ja Kokko­la  Kuva Kale­vi Ketolu­o­to

0