Puutarha

Tää on meidän paratiisi”

30.8.2018
Viljelypalstat Loviisa

Pal­ster­nakkaa ja jut­tukavere­i­ta. Puu­tarhaman­sikoi­ta ja puuhailua. Fiilis­te­lyä, rentou­tu­mista. Kuokkimista ja kukka­sia. Fasaa­nipoikue, siile­jä, pomp­pivia sam­makoi­ta.

Voisiko tämä olla sin­unkin kesä­parati­i­sisi ensi kesänä? Pal­stavil­jeli­jäk­si pääset otta­mal­la yhteyt­tä Lov­in­foon.

 

 

 

Har­a­vankylän vil­je­ly­pal­stat kylpevät ilta-auringos­sa. Sirkat sirit­tävät. Sip­ulipenkistä pilk­istää kiharainen pää.

– Ker­rostalon asukki­na kaipaan raikas­ta, hyvää ilmaa. Eihän maalaistalon tyt­tö voisi tämän ihanam­paa har­ras­tus­ta kuvitel­lakaan, Liisa heläyt­tää.

– Pal­sta­lainen olen ollut ihan alus­ta saak­ka, melkein 30 vuot­ta.

Into ja taito ovat kas­va­neet vuosien var­rel­la, ja nyt Liisa kas­vat­taa vihan­nek­sia ja mar­jo­ja use­am­mal­la pal­stal­la.

Vil­je­ly­pal­sto­jen ole­mas­saolon aikana väki on ehtinyt vai­h­tua, ja uusia pal­stavil­jeli­jöitä tulee mukaan joka kevät.

Liisa laskeskelee vil­jeli­jöitä ole­van mukana parisenkym­men­tä. Jokainen kään­tää itse pal­stansa, ja lisäryytiä vil­je­ly­maa­han saadaan läheisiltä hevostalleil­ta. Kaik­ki muukin elop­eräi­nen, mikä ei houkut­tele rot­tia tai harakoi­ta, palaute­taan maa­han: kahv­in­porot, naatit, kui­v­at kanan­mu­nan kuoret.

– Taimia han­ki­taan kevääl­lä toril­ta tai vai­hde­taan puu­tarhaystävien kanssa. Syksy­isin kerätään siemeniä tal­teen, ja heti uutuuk­sien ilmestyt­tyä hyökätään kaup­paan siemen­ostoksille, Liisa nau­raa.

Toiset puuhail­e­vat pel­totilkul­laan mieluiten aamu­tu­imaan. Liisa tulee pal­stalleen usein myös iltaisin rentou­tu­maan ja tun­nel­moimaan.

– Joskus ollaan isom­mal­lakin porukalla istut­tu iltaa, hän tuumailee.

– Sehän kuu­lostaa ihanal­ta, huikkaa man­sikoi­ta poim­i­maan tul­lut Min­na.

– Nythän olisi mitä parhain het­ki pitää sadonko­r­ju­u­juh­lat!

 

 

 

Kasvipal­sta­hake­muk­set Lov­in­fos­ta

Mar­i­ankatu 12 A p. 019 555 555

 

Tek­sti Anna Palas­maa, Kuvat Eeva Kan­gas

1