Luonto & outdoor

SURFA PUDER!

15.1.2024

Solen klättrar upp över Lovisaviken. Två örnar glider över Kasaberget. Det har snöat hela natten och djupa drivor täcker åsen. Sådana dagar är mera sällsynta än regnbågar och norrsken – och om det råkar bli en sådan dag är det bäst att skjuta upp alla andra projekt och ge sig ut på puderjakt.

 

För att sur­fa på snön behöver du näs­tan ingent­ing. Utrust­nin­gen är min­i­mal. Det enda du behöver är en enkel brä­da, en så kallad pow­der surfer – och mju­ka dyn­er av snö. Här är det back to basics som gäller: till­ba­ka till snow­boardin­gens röt­ter.

Pud­er­brä­dan är inspir­erad av surf-brä­dan, snow­boar­d­en och skate­boar­d­en. Pre­cis som surf­brä­dan och skate­boar­d­en sak­nar den bind­ningar.  Det hand­lar allt­så om bal­ans, flow och känsla – att kän­na ter­rän­gen man glid­er över.

Det vik­ti­gaste är snön. Det går inte att sur­fa på hård snö, efter­som brä­dor­na inte har met­al­lka­n­ter. På hård snö ökar farten våld­samt, det blir en över­lev­nad­skamp och ele­gansen dör. Snön måste vara djup och mjuk, helst pud­er. Pud­er­snö upp­står bara under vis­sa förhål­lan­den. Ju kallare det är då snön fall­er, desto fluffi­gare blir snön, och fluff är pud­er – ju fluffi­gare snö desto bät­tre att sur­fa.

 

Alla fall­er. Ingen lär sig sur­fa utan att fal­la.

 

Pre­cis som i snow­board­ing hand­lar det om att stil­fullt gli­da ner­för en snötäckt backe. I snow­boardin­gen sat­sar man på fart och lufti­ga trick, medan sur­faren kon­cen­tr­erar sig på finess. Få upp farten, håll den, sur­fa runt hin­dren i ter­rän­gen – som träd och ste­nar – gör det med stil.

Det hand­lar allt­så om ele­gans och ter­rängkännedom – att blic­ka ut över land­skapet, förestäl­la sig en vack­er lin­je och att sedan försö­ka teck­na lin­jen i snön med brä­dan – fan­tis­era att snön är som vågor på havet, att vin­terk­läder­na är en våt­dräkt, att Lovisa är Hawaij. En pud­er­sur­fare sur­far på snön unge­fär på sam­ma sätt som en sur­fare sur­far på vågor. En del av pio­njär­erna var just sur­fare.

Det behövs upp­täckar­lust ock­så, efter­som de bäs­ta plat­ser­na och förhål­lan­de­na för snö­surf­ing kräver upp­täck­ts­färder i hem­skog­a­r­na. De bäs­ta plat­ser­na är förstås hem­li­ga, men heta tips är Kasaber­get och Uvber­get, åsen funkar ock­så fint för trän­ing.

Med brä­dan fast­spänd i ryg­gsäck­en och hän­der­na fria är det bara att kravla sig upp för backar som ser lovande ut. Surfin­gen är ett per­fekt sätt att upp­täc­ka naturen.

Snö­surfin­gen kräver inte sto­ra berg och funkar utmärkt i den kuper­ade ter­rän­gen i Lovisa. Det räck­er att få in några dju­pa svän­gar i den orör­da snön, klät­tra upp, sur­fa igen. Allt som blir kvar är några vack­ra lin­jer i snön, tills de försvin­ner med vin­den.

 


 

En enkel brä­da, oftast tillverkad av trä. Mod­eller­na som kostar knappt 200 euro funger­ar bra. Det finns myck­et dyrare mod­eller. Ryg­gsäck att spän­na fast brä­dan i. Höga vin­ter­skor, typ stövlar.  Det finns skor för snö­surf­ing, men du klarar dig utan. Hjälm kan vara bra, efter­som ste­nar och fall­na träd kan lig­ga göm­da under den mju­ka snön.

 

 

Text Bosse Hell­sten Bild Juha-Pekka Palas­maa

 

0