Ihmiset, Lifestyle

Suomalaisten haavekoti: pientalo luonnon lähellä

4.11.2016
Pientalo luonnon lähellä on yleinen suomalaisten haavekoti.

Läh­es joka kol­man­nen suo­ma­laisen haavekoti sijait­see maaseudul­la, ja 28 pros­ent­tia halu­aa asua pikkukaupungis­sa, ilme­nee Yle Uutis­ten Talous­tutkimuk­sel­la teet­tämästä kyselystä.

 

Lokaku­us­sa tehtyyn kyse­lyyn vas­tasi 1005 suo­ma­laista. Heiltä kysyt­ti­in muun muas­sa, mis­sä he halu­aisi­vat asua jos saisi­vat vali­ta vapaasti.

Näin he vas­ta­si­vat:

  • Maaseudul­la haja-asu­tusalueel­la 30 %
  • Pikkukaupungis­sa tai taa­ja­mas­sa 28 %
  • Suuren kaupun­gin reunamil­la 23 %
  • Suuren kaupun­gin keskus­tas­sa 11 %
  • Ulko­mail­la kaupungis­sa 7 %
  • En osaa sanoa 1 %

 

Yleis­ra­dion haas­tat­tele­ma Helsin­gin yliopis­ton kaupunki­maanti­eteen pro­fes­sori Mari Vart­to­vaara ker­too, ettei hän yllät­tynyt kyse­lyn tulok­sista, sil­lä muidenkin tutkimusten tulok­set ovat hyvin saman­su­un­taisia.

Vart­to­vaara arvioi, että vas­tauk­set saat­ta­vat olla vasta­lause kan­takaupunkia ajav­ille intres­siryh­mille, jot­ka ker­to­vat että kaik­ki halu­a­vat asua kan­takaupungis­sa.

Var­tio­vaaran mukaan suo­ma­lais­ten toivea­sun­to määräy­tyy paljolti asum­is­toivemiljöön mukaan, ja useim­mille se tarkoit­taa ennen kaikkea luon­non­läheistä, rauhal­lista pien­talo­maista asum­ista.
 
Lovi­isan näkökul­mas­ta tulos on eri­tyisen kiin­nos­ta­va – meiltä kun löy­tyy niin maaseudun rauhaa kuin kaupunki­maista rauhal­lista miljöötäkin, ja luon­to on kaikkial­la lähel­lä.

 

4