Ihmiset

Sulkapallon vauhdissa

24.9.2022

 

Nopeat liikkeet, vauhdikkuus ja rento meininki takaavat, että sulkapalloharrastus on hauskaa ja tehokasta.

 
Lovi­isan Torin sulka­pallovuoroille kokoon­tuu kaiken­laisia ihmisiä iästä riip­pumat­ta. Seu­ral­la on pitkä his­to­ria.
Vaik­ka poruk­ka lajin paris­sa on vai­h­tunut vuosien aikana, samo­ja pelaa­jia näkyy edelleen ken­til­lä.
Joskus uuden lajin aloit­ta­mi­nen voi tun­tua han­kalal­ta, mut­ta sulka­pal­lo ei paljoa vaa­di. Aloit­teli­ja voi jäädä koukku­un, sil­lä laji­in pääsee nopeasti kiin­ni.
 

Matalalla kynnyksellä – rennolla otteella

Lovi­isan Torin sulka­pal­lo­jaos­ton puheen­jo­hta­ja Tapio Fält puhuu sulka­pal­lon monipuolisu­u­den ja help­pouden puoles­ta.
– Olen pelan­nut 15-vuo­ti­aas­ta läh­tien. Tämä on enem­mänkin har­raste­pelaamista, vaik­ka olen käynyt myös lähialuei­den kisois­sa. Teemme usein yhteistyötä Ham­i­nan ja Kou­volan seu­ro­jen kanssa.
Yleisille vuoroille voi kuka tahansa tul­la kokeile­maan. Aikuiset pelaa­vat illal­la, junior­it iltapäiväl­lä.
– Junior­eille on ollut ker­ran viikos­sa vuoro, jos­sa opaste­taan lyön­titekni­ikkaa ja liikku­mista. Se on hyödyl­listä varsinkin alus­sa, Tapio Fält suosit­telee.
Sulka­pal­loa pelates­sa saa todel­la nopeasti hien pin­taan. Vauhdikas­ta ja monipuolista lajia voi pela­ta niin nelin- kuin kaksin­pelinäkin. Nelin­pelis­sä mietitään enem­män sitä, miten pelataan.
– Kun täl­lä tasol­la pelataan, ei tarvitse mitään eri­ty­i­som­i­naisuuk­sia. Tämä on kun­toli­ikun­taa parhaim­mil­laan, ja pienessä kaupungis­sa vieläpä suh­teel­lisen edullista. Aina mah­tuu lisää väkeä pelaa­maan, Tapio Fält kan­nus­taa.
 
 

 

 

Jonas Baum­gart­ner
”Olen ollut sulka­pal­lon paris­sa 8-vuo­ti­aas­ta asti, kun äiti­ni oli mukana käyn­nistämässä toim­intaa Lovi­isas­sa. Siitä asti laji on ollut osa elämääni – välil­lä enem­män, välil­lä vähem­män. Eri­tyis­es­ti nelin­peli on hauskaa. Sulka­pal­los­sa on se hyvä puoli, että se sopii kaikille, niin nuo­rille kuin van­hem­millekin. Lajia on help­po lähteä kokeile­maan.”
 
 

 

Antti Iko­nen
”Innos­tu­in sulka­pal­losta aikoinaan isäni kaut­ta hänen pelates­saan Toris­sa. Lop­ul­ta tästä tuli min­un laji­ni, kun rikoin selkäni jääkiekos­sa. Sulka­pal­loa on kiva har­ras­taa ihan vain liikun­nan ilon vuoksi. Jokin tässä koukut­taa, kun niin pitkään on tul­lut pelat­tua tääl­lä. Nykyisenä kesälovi­isalaise­na tapaan tääl­lä van­ho­ja tut­tu­ja ja uusi­akin tut­tavuuk­sia syn­tyy!”
 
 

 

Jerk­er Lill-Smeds
”Kaver­it sai­vat min­ut lähtemään mukaan, ja nyt on jo kahdek­san vuot­ta takana. Sulka­pal­lo on muka­van vauhdikas laji, ja pelates­sa saa liikkua paljon. Tärkeää olisi löytää sopi­vat pelikaver­it. Kun taso on kaikil­la suun­nilleen sama, pelaami­nen on hauskem­paa. Kun­toilu­la­ji­na tämä on ihan eri­no­mainen.”
 
 

 

Fred­die Forsström
”Lapse­na pelail­imme paljon pihal­la ja per­heessä urheilti­in muutenkin paljon. Nyt olen pelan­nut Lovi­isan Toris­sa yhdek­sän vuot­ta pitkän tauon jäl­keen. Sulka­pal­los­sa on mon­ta hyvää puol­ta: poruk­ka, hyvät pelit ja ren­to meinin­ki. Tääl­lä saa aina kun­non hiet pin­taan. Onhan sulka­pal­lo yksi nopeim­mista pal­lo­la­jeista.”
 
 

 

Fia Lind­holm
”Aloitin eskari-ikäisenä, kun äiti­ni kan­nusti lajin pari­in. Ilmoit­tauduimme heti, kun se oli mah­dol­lista. Minus­ta kaikkien nuorten kan­nat­taisi kokeil­la tätä lajia. Ei todel­lakaan tarvitse osa­ta kaikkea heti – sitä oppii sit­ten myöhem­min!”

 

 


 
Rico Wiberg
”Olen har­ras­tanut sulka­pal­loa viitisen vuot­ta. Joitakin kavere­i­tani kävi tääl­lä min­ua aiem­min, ja he pyy­sivät min­ua mukaan. Paras­ta tässä on hyvä seu­ra ja se, että sulka­pal­lo vaatii paljon nopeut­ta ja reak­tiokykyä. Tämä on hyvää vai­htelua muille har­ras­tuk­sil­leni.”

 

 

Tek­sti Ain­o­li­ina Leskelä Kuvat Arto Wiikari

 

0