Luonto & outdoor

Sukeltajan paratiisi

7.7.2017
Loviisa on sukeltajan paratiisi

Lovi­isan lähime­ri­alueil­la lep­ää kym­meniä laivan­hylkyjä, jot­ka houkut­tel­e­vat niin kokenei­ta kuin aloit­tele­vi­akin sukelta­jia meren salaisuuk­sien ääreen.

 

 

Bio­sukel­luk­ses­ta kiin­nos­tuneet katso­vat pohjia ja kalo­ja – hyväl­lä onnel­la voi nähdä hauen lähi­etäisyy­deltä. Useim­mat sukelta­jat keskit­tyvät kuitenkin hylky­i­hin – uusi­in ja van­hempi­in, puu- ja teräshylky­i­hin.

Kiin­nos­tavia hylkyjä ovat muun muas­sa Svarthol­man lin­nake­saaren eteläpuolel­la Hudöfjär­denin poh­jas­sa makaa­va For­tu­na (1822), vuon­na 1929 upon­nut englan­ti­lainen höyry­lai­va Fife­town Lon­don Orren­grundin kaakkois­puolel­la ja lovi­isalainen rahti­lai­va Raimo Rag­nar, joka upposi joulupäivänä 1943 Pellingin itäpuolel­la.

Nykyaikaisil­la lait­teil­la pystyy ole­maan aikaisem­paa huo­mat­tavasti pidem­pään veden alla. Syvis­sä kohteis­sa tarvi­taan myös kun­non val­ot, että näkee jotakin.

Keskisyvyy­det Suomen­lahdel­la vai­htel­e­vat tyyp­il­lis­es­ti 30 metrin molem­min puolin.

Osa hyly­istä makaa hyvinkin mata­las­sa vedessä Lovi­isan ran­nikon ja saarten tun­tu­mas­sa.

Ilah­dut­tavaa on se, että näkyvyys Suomen­lahdel­la on viimeisen kymme­nen vuo­den aikana paran­tunut.

 
 

sukelluskartta

 

Hylky­jen tark­ka sijain­ti  www.hylyt.net

 

Oikein kirkkaana päivänä hylky voi näkyä selvästi, mut­ta jos näkyvyys on huonom­pi, sil­loin mieliku­vi­tus vaan lentämään!

Sukel­la vas­tu­ullis­es­ti: Älä kajoa hylky­i­hin – jätä muillekin nähtävää!

 

sukeltaja
 

Sukelta­jan varus­teet

 • Sukel­lus­puku
 • Räpylät
 • Pain­ovyö
 • Tas­apain­o­tus­li­ivi
 • Sukel­lus­mask­i/-lasit
 • Han­skat
 • Paineil­malaite
 • Reg­u­laat­torit
 • Sukel­lusti­etokone tai sukel­luskel­lo ja syvyys­mit­tari
 • Sukel­lus­puukko
 • Kam­era ja val­ot

Sukel­lus­varus­tuk­sen märkäpu­vul­la saa alle 2000 eurol­la.

 

sukellus_2

 

Hei, täällähän on paljon nähtävää!”

Ken­neth Johans­son, Sukel­lushar­ras­ta­ja

 
 

Lovi­isan merisukelta­jat ry, Janne Lehto­la, puh. 040 827 2145

Kursse­ja ja koulu­tuk­sia www.murena.fi

His­to­ri­an hav­inaa www.merenkulkumuseo.fi

 

Dykarens drömmål

På hav­som­rå­de­na i närheten av Lovisa vilar tio­tals intres­san­ta vrak som lockar såväl erfar­na dykare som nybör­jare att ta del av havets hem­ligheter.

Intresser­ade av biodykn­ing kol­lar havs­bot­ten och fiskar – har du tur kan du få se en gäd­da på närhåll. De fles­ta kon­cen­tr­erar sig ändå på vrak – nya och äldre, av trä och av stål.

Intres­san­ta vrak finns bland annat söderom Svartholms sjöfäst­ning där For­tu­na lig­ger på Hudöfjär­dens bot­ten. År 1883 sjönk det engel­s­ka ång­far­tyget Fife­town Lon­don sydost om Orren­grund, och frak­t­far­tyget Raimo Rag­nar från Lovisa som förliste på julda­gen 1943 lig­ger österom Pellinge.

Den exak­ta posi­tio­nen för vrak­en som lig­ger nära Lovisa, och deras his­to­ria finns här www.hylyt.net

 
 

Koon­nut Sep­po Iisa­lo Kuvat Kale­vi Ketolu­o­to, Juk­ka Kip­po­la

0