Lifestyle

Skinnarbyn leikkikauppa

31.5.2018
Kauppamuseon pitäjät Minna ja Kari Järvinen

Suomen pienin kaup­pa­museo saat­taa todel­la olla nimen­sä veroinen.

 

Yhden huoneen museo on kun­ni­anosoi­tus men­neelle maail­malle ja kyläy­hteisön kult­tuuriperin­nölle. Omis­ta­jat Min­na ja Kari Järvi­nen luot­saa­vat museo­ta har­ras­tuk­se­naan nyt jo neljät­tä vuot­ta.

Pariskun­ta osti vapaa-ajan asun­non yhtey­dessä van­han kau­pan vuon­na 2009. Kaup­pa ehti olla tyhjil­lään liki 30 vuot­ta, mut­ta van­hat tavarat kieliv­ät paikan men­neisyy­destä.

– Löysimme täältä van­han tiskin ja kaiken­laista sälää. Siitä lähti keräi­ly, ja kuten keräil­i­jöille tup­paa yleen­sä käymään, on paik­ka nyt aivan täyn­nä tavaraa, Min­na ker­too. Nyt hyl­lyt notku­vat värikästä 50-luvun tavaraa suk­laara­sioista hiustenkuiv­aimi­in.

Skin­nar­bystä ei uskoisi, että kylässä on aikoinaan ollut kolme kaup­paa ja yksi kios­ki.

– Vielä kymme­nen vuot­ta sit­ten kyläl­lä oli jonk­i­nasteinen kaup­pa. Nyt on enää jäl­jel­lä tämä leikkikaup­pa, Kari ker­too.

 

Kyläkau­pal­la syvät juuret

Museon takana olevas­sa talos­sa on ollut kaup­pa­toim­intaa 1800-luvun lop­ul­ta läh­tien. Myöhem­min kaup­pa muut­ti suurem­pi­in tiloi­hin, jos­sa museo nyt majailee.

Juuret johta­vat kyläläis­ten muis­toi­hin, joi­ta mon­et tule­vat ker­tomaan muse­olle.

– Etenkin van­hem­mat kyläläiset käyvät muis­tele­mas­sa, kuin­ka kau­pan por­tail­la hen­gailti­in nuoru­udessa kaverei­den kanssa. Tar­i­nat tekevät museon pitämis­es­tä eri­tyisen hauskaa, totea­vat Min­na ja Kari.

 

 

 

 

 

 

Museo on auki vain muu­ta­man ker­ran kesässä ja kävi­jöille ilmainen, joten uuti­sista kan­nat­taa pysyä kuu­lol­la. Ensim­mäi­nen auki­o­lo on jo tule­vana sun­nun­taina 3.6.

Face­book: Suomen pienin kaup­pa­museo

 

 

Psssst!

Min­na ja Kari etsivät val­oku­vaa van­has­ta kau­pas­ta. Jos sin­ul­la tai tut­taval­lasi sat­tuu ark­isto­jen kätköistä löy­tymään kuva, ota yhteyt­tä!  

 

 

Tek­sti & kuva Fan­ni Fagerudd

0