Ihmiset

Ruukista päivää!

6.7.2022

Strömforsin ruukki on yksi Suomen vanhimmista ja hienoimmista ruukkimiljöistä. Nyt alue on kasvamassa monipuoliseksi luonto- ja hyvinvointikohteeksi. Kesän 2022 uutuuksia ovat valtava minigolfrata,  ”Verstas” ja uusi ravintoloitsija vanhaan Ruukinmyllyyn. Ruukissa eletään täysillä ympäri vuoden. 

 

 

 

Jokivarren Jari

Ruukin idylliset maisemat ovat lumonneet monet matkailijat ja loviisalaiset. Myös melonta ja suppailu kiinnostavat. Tänä kesänä palvelut paranevat suosittujen reittien varrella.

Raken­namme mel­ontare­itin var­relle laut­ta­laavun luon­toma­joit­tau­tu­mista varten. Lisäk­si teemme telt­tailu­paikan pait­si per­in­teisille tel­toille myös tentsile-tel­toille eli puuma­joituk­selle, luon­tomatkailuyrit­täjä Jari Joki­nen ker­too.

Well­stersin palvelupis­teet sijait­se­vat Kymi­joen ran­nal­la Värkhusin raken­nuk­ses­sa sekä van­hal­la tehtaan ver­staal­la.

 – Uusia kehi­tysaskelei­ta otamme aloit­ta­mal­la enti­sis­sä Ström­fors Out­doorin tilois­sa jooga- ja kun­tostu­diopalve­lut, Jari Joki­nen ker­too.

 Well­sters Oy:ltä voi myös vuokra­ta oman majoi­tusti­lan kyliltä van­has­ta par­i­talosta luon­non ääreltä.

Kymme­nen henkeä majoit­ta­va Willa Well­sters täy­den­tää hyvin ruukin majoi­tuska­p­a­siteet­tia ja antaa mah­dol­lisu­u­den eri­tyyp­pisille tapaamisille ja retri­iteille

 – Olemme erit­täin iloisia siitä, että Ström­forsin ruukin alue ottaa uusia kehi­tysaskelei­ta. Halu­amme tar­jo­ta vieraillemme entistä parem­pia elämyk­siä sekä mah­dol­lisu­u­den viipyä alueel­la kauem­min ja ympärivuo­tis­es­ti, Jari Joki­nen sum­maa. 

 

 

 

Roseborgin Vesa

Rakennusten sisäilmaongelmien kanssa kamppailevassa Suomessa yhä useampi kääntää katseensa kohti perinnerakentamista.

Vesa Vir­ta­nen häärää Ruukin entisen saharaken­nuk­sen tun­nel­malli­sis­sa tilois­sa. Rose­borg- yri­tyk­sen val­ta­va tila on täyn­nä van­ho­ja ovia, ikku­nankarme­ja, ikkunoi­ta, helo­ja, uuniluukku­ja – kaikkea mah­dol­lista ja mah­do­ton­ta van­haa. 

Perin­ner­ak­en­ta­jan unelma­paik­ka!

– Reilut kymme­nen vuot­ta sit­ten aloitin raken­nusapteekki­toimin­nan, ja siitä läh­tien kysyn­tä ja kiin­nos­tus ovat kas­va­neet selkeästi, Vesa Vir­ta­nen ker­too. 

Vir­tasen raken­nusapteek­ki sijait­see Ström­forsin ehyessä ruukkim­iljöössä, vajaan kah­denkymme­nen kilo­metrin päässä Lovi­isan keskus­tas­ta. Tavaraa tänne tulee eri puo­lil­ta Suomea ja verkkokau­pan kaut­ta hän myös myy sitä ympäri Suomen. 

 – Ennen ovia ja ikkunoi­ta sai ilmaisek­si, kun ihmiset halu­si­vat vain lahjoit­taa ne pois. Nyt niiden arvo on ymmär­ret­ty ja niistä joutuu jo mak­samaankin. Meil­lä asioi­vat perin­ner­ak­en­ta­jat ovat myös hyvin ympäristöti­etoisia. Van­haa kier­rät­tämäl­lä rak­en­taa samal­la ekol­o­gis­es­ti. 

Esimerkik­si van­hat ikku­nat kan­nat­taa melkein aina kun­nos­taa, sil­lä puun laatu niis­sä on huo­mat­tavasti parem­paa kuin nyky­is­ten ikkunoiden, ja lasip­in­ta on eläväi­nen. 

– Oikeil­la mate­ri­aaleil­la ja menetelmil­lä kun­nos­tet­tuna van­ha ikku­na eristää tehokkaasti läm­pöä ja on uut­ta kestävämpi. 

 Kun vierailee tässä his­to­ri­al­lis­es­ti ain­ut­laa­tuises­sa ympäristössä ja kat­soo ympärilleen Rose­bor­gin val­tavas­sa varas­tossa, on help­po ymmärtää, että tässä on kyse muus­takin kuin yri­tys­toimin­nas­ta. Tämä on sekä kan­nan­ot­to että kult­tuu­riteko.

roseborg.fi

 

 

 

Iha itte!

Kotimaisista raaka—aineista käsityönä tehty. Siinä on Piia Viljasuon herkkujen menestysresepti.

Ruukissa, van­han sähköte­htaan työ­maaruokalas­sa syn­tyy juo­mati­ivis­teitä, hillo­ja, sinappe­ja ja monia mui­ta herkku­ja. Piia Vil­ja­suo tekee kaiken alus­ta lop­pu­un itse.

 – Tämä lähti har­ras­tus­mielessä kotikeit­tiöstä. Sit­ten siir­ryin osu­uskun­tayrit­täjäk­si, ja nyt toimin osakey­htiönä, työl­listäen niin itseni kuin yhden toisen henkilön, Piia ker­too ja esit­telee isoa varas­toa jos­sa hänel­lä on tule­vaa ja lähtevää tavaraa. 

Tyhjiä ja täysiä etiket­tiä odot­tavia pul­lo­ja. Sinappe­ja, rouhei­ta, siirappe­ja ja vaik­ka mitä muu­ta. 

 – Teen kaiken itse käsi­työnä. Koti­mai­sista mar­joista ja muista luon­non raa­ka-aineista valmis­te­tut tuot­teet kiin­nos­ta­vat kulut­ta­jia koko ajan enem­män.  

Piia Vil­ja­suo on syys­täkin tyy­tyväi­nen. Jälleen­myyn­tiverkos­to on kas­vanut, samoin liike­vai­h­to. Lisäk­si hän laa­jen­taa ja tekee uusia alue­val­tauk­sia.

 – Kesäl­lä avaan tehtaan van­haan port­in­var­ti­jan taloon kahvi­lan, jos­sa myyn itse tekemiäni suo­laisia ja makei­ta herkku­ja ja jäätelöä. Piirakoi­ta, salaat­te­ja, lei­vok­sia… mitä mil­loinkin. 

Yhden naisen moni­toimikone Piia Vil­ja­suo on työtä pelkäämätön nainen. Hän tulostaa etiket­ti­tar­ratkin tilois­saan ja liimaa ne tuot­teisi­in. Pul­lot­taa ja pos­tit­taa, valmis­taa, kehit­tää ja kas­vaa. Tytär aut­taa sosi­aalisen medi­an kanssa. 

– Tiedän mis­tä raa­ka-aineeni tule­vat. Man­sik­ka ja tyrni Parikkalas­ta, Vadel­mat Siil­i­järveltä ja lop­ut mar­jat Joen­su­us­ta. Raparperi tulee Lovi­isas­ta. ja hillaa min­ulle poimii kolme henkilöä Muo­nios­sa. 

Piia Vil­ja­suo kas­vat­taa tehtaan sisäpi­hal­la olevas­sa kasvi­huoneessa kras­sit, tomaatit, kurkut ja yrtit itse. Niitä hän käyt­tää kesäkaudek­si avaavas­sa kahvi­las­sa, heti kun satoa voi kor­ja­ta. Todel­lista lähiruokaa siis. 

 – Min­ul­la ei myöskään syn­ny hukkaa. Mar­joista käytän kuoret ja siemenetkin. Ne jauhetaan rouheek­si, jota voi käyt­tää vaik­ka smooth­ies­sa tai jugurtin kanssa. 

Piia Vil­ja­suo vas­taa suo­raan kysymyk­seen suosi­tu­im­mista tuot­teista.

 – Juo­mati­ivis­teet myyvät ylivoimais­es­ti parhait­en, mut­ta toivoisin että sinap­pia menisi muu­toinkin kuin joulu­na. Se on hyvä lisä ja mauste mon­een ruokaan kesäl­läkin. 

 

 

 

Pääkartanon Jukka

Strömforsin ruukin aluetta kehitetään jatkuvasti kohti ympärivuotisuutta. Vierailijoiden toivotaan viihtyvän ja viipyilevän.

Mei­dän majoi­tustil­amme sijait­se­vat vuon­na 1892 raken­netus­sa alueen pääkar­tanos­sa ja viereisessä vuon­na 1784 raken­netus­sa Krou­vin­mäessä, ker­too Ström­fors Bed & Bistron yrit­täjä Juk­ka Liponkos­ki. 

Ain­ut­laa­tu­is­ten raken­nusten huoneet ovat uni­ikke­ja. Ruokalistal­la koros­tu­vat lähel­lä tuote­tu­ista raa­ka-aineista valmis­te­tut annok­set. Upea kar­tanopi­han kesäteras­si on houkut­tel­e­va. 

– Kesän uutuute­na meil­lä on isohko ulkoshakki­lau­ta terassin puolelle. Muuten jatkamme tutul­la ja hyväk­si havait­ul­la lin­jal­la. Puh­das­ta ruokaa, läheltä ja ilol­la tehtyä, Liponkos­ki sum­maa.  

Ström­fors Bed & Bistro tar­joaa myös omia hyv­in­voin­tivi­ikon­lop­pu­ja. 

– Ne ovat olleet hyvin kysyt­tyjä. Onhan tämä paik­ka täy­delli­nen retri­iteille ja luon­nos­sa samoilemiselle.

 

 

 

Alapajan Anne

A’la Talli on Anne Laakson kädentaito- ja herkkupuoti, jonka yhteydessä on myös Kymifloorin tehtaanmyymälä ja showroom.

Puoti ja show­room ovat auki aina kun Annen kaup­pakin. Lisäk­si tilois­sa on Piian Herkku­jen tehtaan­myymälä. 

 – Pidän pääasial­lis­es­ti koti­maisia tuot­tei­ta myyn­nis­sä. Talvel­la kun on hil­jaisem­paa valmis­tan itse kaiken­laista. Pehmolelu­ja, pus­sukoi­ta ja nyssyköitä ja mui­ta käsitöitä sekä kor­vako­ru­ja. Valikoimis­sani on myös eri­laisia luon­non­mukaisia kos­meti­ik­ka- ja siivous­tuot­tei­ta, Anne esit­telee myymälään­sä. 

Myymälän ja show­roomin väli­in jäävä van­ha paloase­man auto­tal­li on otet­tu sekin hyö­tykäyt­töön. Siel­lä voi kokeil­la käden­taito­ja tai ihail­la pien­imuo­toisia taidenäyt­te­ly­itä. 

 – Kun muutin nyky­isi­in tiloi­hin ruukin alueel­la, mah­dol­lis­tui ympärivuoti­nen avoin­na pitämi­nen. Kurssien yhtey­dessä viikon­lop­puisin väkeä on usein mukavasti liik­keel­lä. Mut­ta kesäs­eson­ki on tääl­läkin se vilkkain. Sil­loin pidän auki joka päivä. 

Vinkkinä niskakipuisille, että Anne tekee oman pel­lon luo­mu­vehnästä myös vehnä­tyynyjä!

 

 

Sitten syödään vasta

Strömforsin ruukissa on kaksi varaussaunaa porukoille, ja tietysti hotellillakin on oma saunansa.

Ruukin Jurt­tasauna on ain­ut­laa­tu­inen koke­mus. Sen voi vara­ta osoit­teesta stromforshyvinvointi.fi. Saunail­taan voi liit­tää illan­vi­eton, hoito­ja tai nautin­nol­lisen paljun. 

Vastapäätä joen äärel­lä sijait­see Ström­fors Sauna. Sieltä pääsee pulah­ta­maan jokeen uimaan. 

stromforsinruukki.com

 

 

Tek­sti Päivi Ahvo­nen Kuvat Magi Pern­thaler & Kale­vi Ketolu­o­to

0