Lifestyle, Ruoka

Reko on eko!

14.9.2020

Par­il­lis­ten viikko­jen per­jan­taina, tasan kel­lo kak­sikym­men­tä yli seit­semän, Lovi­isan toril­la tapah­tuu. Kyseessä ei kuitenkaan ole mikään sen suurem­pi mys­teeri kuin Lovi­isan Reko-jako, jol­loin tuot­ta­jat saa­pu­vat jaka­maan tilauk­set asi­akkailleen. Rekoilu on hauskaa yhteisöl­listä ja ekol­o­gista hom­maa! Pikkukaupun­ki lähti jutut­ta­maan reko­laisia ja selvit­tämään, onko tämä todel­la niin help­poa ja kivaa kuin san­o­taan. 

 

Tuo­mo Kor­pela on käymässä Rekos­sa jo kol­mat­ta ker­taa. 
- Käyn tääl­lä lähin­nä vai­mon asioil­la. Tänään mukaan lähti lam­paan­pais­tia, man­sikoi­ta ja herneitä. Suosit­te­len muillekin ehdot­tomasti, tämä on tosi upea jut­tu! 

 

Man­nin Tila tar­joaa asi­akkailleen palko­h­erneitä, tilliä ja koti­maista tuoret­ta valkosip­u­lia. Pukki­las­ta kotoisin ole­va Mar­ja Lindqvist naut­tii Reko-jako­jen tun­nel­mas­ta.
- Kon­sep­ti on lois­ta­va. Rekoilu on vai­va­ton­ta ja selkeää, eikä tule hukkaa kun ottaa mukaan vain sen ver­ran kuin on tilat­tu, hän ker­too. 
Man­nin tila on ollut mukana Rekos­sa vuo­den. Mar­ja Lindqvist matkus­taa myös mui­hin jakoi­hin Lah­teen ja Sipooseen. Lovi­isan toril­ta löy­tyy kuitenkin aivan eri­tyi­nen ilon­ai­he. 
- Tääl­lä on mielet­tömän hyvä valais­tus. Ei tarvitse syysil­toinakaan kykkiä kän­nykän val­os­sa. Panos­tet­tu on ja se on ihan huip­pua! 

 

 

 

Lin­da Smeds on palan­nut tekemään tilauk­sia puolen vuo­den tauon jäl­keen. Rekoilus­sa ei ole velvoit­tei­ta. Tilauk­sia voi tehdä niin paljon ja niin usein kuin itselle sopii. Lovi­isalaisen Lin­da Smedsin mielestä yksinker­taisu­us ja tun­nel­ma Rekos­sa vetävät puoleen­sa. 
- On help­poa tila­ta Face­book­ista. Tänään kävin hake­mas­sa man­sikoi­ta, herneitä, kanan­mu­nia ja uusia perunoi­ta. Mar­jo­ja tilaan aika usein, hän ker­too. 

 

Hardomin Leipä on melkein jokaiselle lovi­isalaiselle tut­tu pien­leipo­mo. Omis­ta­ja Mai­ja Laitikas on akti­ivi­nen myös Rekon paris­sa. 
- Oman leipomisen kaut­ta kiin­nos­tu­in rekoilus­ta. Täältä löytää paljon laadukkai­ta jut­tu­ja. Ja tykkään hyvästä ruoas­ta! 
Poh­jan­maal­ta lähtöisin ole­va Reko-kon­sep­ti on levin­nyt eri puo­lille maa­ta ja muuallekin Euroop­paan. Ensim­mäisenä Lovi­isan seudul­la perustet­ti­in Lil­jen­dalin Reko ja sen jäl­keen Reko Lovi­isa. Jos­sakin vai­heessa Laitikas otti Face­book-ryh­män päivit­tämisen hoitaak­seen. 
Nyt Reko Lovi­isa on pyörinyt jo muu­ta­man vuo­den. Myyn­ti ja osal­lis­tu­jamäärä ovat olleet selkeässä kasvus­sa. Lähi­tuot­ta­mi­nen ja koti­maisu­us kiin­nos­ta­vat myös mökkiläisiä ja city­maalaisia. 
- Etenkin koro­nan aikana Reko-myyn­ti kasvoi huo­mat­tavasti. Tur­vavälit ovat pitäneet todel­la hyvin, Laitikas kiit­telee.  

 

Moni saat­taa ihme­tel­lä jako­ta­pah­tu­man tarkkaa alka­misa­janko­htaa. Täs­mäa­jalle on syyn­sä: moni tuot­ta­ja tekee Reko-kier­roksen­sa samana päivänä, joten aikataulu on suun­nitelta­va niin, että tuot­ta­jat ehtivät muista Reko-jaoista Lovi­isan torille. 
Vaik­ka päivät venyvät pitkik­si, yhteisölli­nen tun­nel­ma vetää ker­ta toisen­sa jäl­keen puoleen­sa. 
- Tääl­lä on tosi kiva tun­nel­ma. Nyt kun tässä kat­se­len ympäril­leni, on kyl­lä todel­la ihanaa, kuin­ka ihmiset ovat löytäneet tänne. Kaup­pa käy hyvin. 

 

Mikä Reko? 
Reko on Pietarsaa­res­sa kehitet­ty kon­sep­ti, jos­sa tuot­ta­jat ja kulut­ta­jat tapaa­vat suo­raan ilman kol­mat­ta osa­puol­ta. 
Lovi­isan Reko-ryh­män löytää Face­book­ista, johon voi liit­tyä pyytämäl­lä.
Tilauk­set tehdään tuot­ta­jan julka­isu­un. Näin kulut­ta­ja myös sitoutuu nouta­maan tuot­teet. 
Reko-jako tapah­tuu par­il­lisin viikoin per­jan­taisin klo 19.20–19.40 Lovi­isan toril­la.
 
Face­book: Reko Lovi­isa, Reko Lil­jen­dal 
Lovi­isan Tori, Bran­den­steininkatu, 07900 Lovi­isa

 

Lue lisää  » Herkku­ja läheltä

 

Tek­sti Fan­ni Fagerudd Kuvat Magi Pern­thaler

 

2