Lifestyle

Ravit ovat tiivistä tiimityötä

28.6.2021
Nyyti Timosen ravipäivät alkavat kuten muutkin hevostalliyrittäjän päivät. Timosen tallissa on 16 hevosta, jotka tarvitsevat huolenpitoa, ruokaa ja treeniä.

Loviisan kesäraveja kehutaan tunnelmaltaan Suomen parhaiksi. Raveissa on hauskaa, ja sopivasti jännitystäkin.

 

Pikkukaupun­gin idyl­lis­sä rav­it ovat haus­ka elämys muillekin kuin ammat­ti­to­toa­jille. Moni tulee paikalle vain naut­ti­maan yhdessäolosta ja ilois­es­ta tun­nel­mas­ta.

Taus­ta­musi­ik­ki, kahvi­lan, kioskien ja baarin tar­jon­ta kuu­lu­vat ravei­hin. Tuo­pit, kahvi, voileivät, man­sikat, makkarat, pop­cor­nit ja metri­lakut mais­tu­vat kävi­jöille.

Selosta­jan kuu­lu­tuk­sia kuun­nel­laan kor­va tarkkana penkeil­lä radan var­res­sa ja teras­sil­la tuopin äärel­lä. Kaiken pitää sujua kitkat­tomasti. Siitä vas­taa jär­jestäjä Itä-Uuden­maan Oriy­hdis­tys ry.

Lovi­isan ravi­radal­la tal­lia pyörit­tävä Nyyti Tim­o­nen ker­too, että ravien jär­jestämi­nen vaatii pitkäl­listä suun­nit­telua ja tiivistä yhteistyötä. Vapaae­htoiset talkoolaiset ovat tärkeässä roolis­sa, jot­ta kaik­ki ravei­hin tulleet viihty­i­sivät.

– Tietenkin myös sääl­lä on iso merk­i­tys. Aurinkoisi­na iltoina rav­it vetävät val­tavasti väkeä. Sadesääl­lä porukkaa on vähem­män. Jos on kur­ja sää, niin sit­ten vaan toiv­otaan parem­paa seu­raavalle ker­ralle, Tim­o­nen sanoo.

Hänen ravipäivän­sä alka­vat kuten muutkin hevostal­liyrit­täjän päivät. Tim­o­sen tallis­sa on 16 hevos­ta, jot­ka tarvit­se­vat huolen­pitoa, ruokaa ja treeniä.

Lisäk­si hän jär­jestää vieraileville hevosille paikat tal­li­in ja tarhoi­hin. Ravipäiv­inä luo­daan taval­lis­takin tarkem­pi yleis­silmäys ympäristöön.

– Että on siis­tiä ja valmista tapah­tu­maa varten, että kaik­ki sujuu hyvin ravien aikana.

 

Tark­ka tehtävän­jako

Ravipäivänä Lovi­isan ravi­ra­ta vas­taan­ot­taa jopa parisa­taa hevos­ta, niiden ohjas­ta­jat sekä taus­ta­ti­imin kuu­lu­vat henkilöt.

Ravien suun­nit­telu alkaa hyvis­sä ajoin, oikeas­t­aan sitä tehdään ydin­porukalla läpi vuo­den. Kesän jäl­keen pohdi­taan jo seu­raa­van kesän rave­ja. Mis­sä onnis­tut­ti­in ja mitä voitaisi­in tehdä parem­min?

Kun rav­it läh­estyvät, yhdis­tyk­sen hal­li­tus kok­ous­taa tiivi­im­min, ja hyvis­sä ajoin tark­iste­taan kaikkien vas­tu­ualueet. Kuka hoitaa tekni­ikan, kuka taas on yhtey­dessä spon­sor­ei­hin ja vira­nomaisi­in.

Lipun­myyn­ti­in ja toto-pis­teisi­in tarvi­taan henkilökun­taa. Teosto-asioiden pitää olla kun­nos­sa. Musi­ik­ista vas­taa ravien selosta­ja-ammat­ti­lainen, joka yhdis­telee van­han kansan kisas­u­osikke­ja nykypäivän säveli­in.

Kahvi­laan pitää saa­da henkilökun­taa, ja sinne pitää tila­ta ruoat ja juo­mat. Val­jas­tu­s­paikko­jen ja radan pitää olla kil­pailukun­nos­sa. Man­sikoiden, makkaran, karkkien ja muiden tuot­tei­den myyji­in ote­taan yhteyt­tä. Yksi tärkeä työ on jär­jestää riit­tävän isot parkkialueet ja saa­da niille tarpeek­si ohjaa­jia paikalle.

– Raveis­sa paikalla on myös ensi­a­pu ja eläin­lääkäri, Tim­o­nen sum­maa.

Rav­it päät­tyvät yhdek­sän mais­sa illal­la, minkä jäl­keen rav­i­jär­jestäjä­poruk­ka jää viimeis­telemään ravei­hin liit­tyvät työt. Siiv­otaan, sul­je­taan ovet, ja Tim­o­nen vie hepat omi­in tarhoi­hin­sa ja tallei­hin­sa. Siihen päälle hän tekee taval­liset tal­liyrit­täjän lop­pupäivän työt.

– Välil­lä pääsen koti­in vas­ta aamuyöstä. Sel­l­aista on työ hevosten paris­sa, Tim­o­nen nau­rah­taa.

Ravien jäl­keen ei kok­ouste­ta tai nos­te­ta mal­jaa. Sen aika on sit­ten, kun ravikesä on ohi. Sil­loin on palaut­teen ja kiitok­sen aika.

– Ja uuden suun­nit­telun. Toiv­ot­tavasti saamme mukaan lisää innokas­ta ja reipas­ta talkooporukkaa! 

 

Nyyti Tim­o­nen

Ikä: 32 v.

Ammat­ti: Ravi­val­men­ta­ja. Rav­i­tal­li Nyyti Tim­o­nen -yrit­täjä

Lem­pi­paikat Lovi­isas­sa: Laivasil­ta ja meri

  

 

Kesän 2021 ravipäivät

Ma 14.6. 
Ma 5.7.
Ma 19.7.
Ma 2.8.

Sisään­pääsy 6€
Eläkeläiset, inva­lid­it ja varus­miehet 4€
Lapset alle 15 v. ilmainen sisään­pääsy.

loviisanravit.fi

 

 

Tek­sti Rei­ja Kokko­la  Kuvat Kale­vi Ketolu­o­to

 

0