Lifestyle

Ravit ovat tiivistä tiimityötä

28.6.2021

Loviisan kesäraveja kehutaan tunnelmaltaan Suomen parhaiksi. Raveissa on hauskaa, ja sopivasti jännitystäkin.

 

Pikkukaupun­gin idyl­lis­sä rav­it ovat haus­ka elämys muillekin kuin ammat­ti­to­toa­jille. Moni tulee paikalle vain naut­ti­maan yhdessäolosta ja ilois­es­ta tun­nel­mas­ta.

Taus­ta­musi­ik­ki, kahvi­lan, kioskien ja baarin tar­jon­ta kuu­lu­vat ravei­hin. Tuo­pit, kahvi, voileivät, man­sikat, makkarat, pop­cor­nit ja metri­lakut mais­tu­vat kävi­jöille.

Selosta­jan kuu­lu­tuk­sia kuun­nel­laan kor­va tarkkana penkeil­lä radan var­res­sa ja teras­sil­la tuopin äärel­lä. Kaiken pitää sujua kitkat­tomasti. Siitä vas­taa jär­jestäjä Itä-Uuden­maan Oriy­hdis­tys ry.

Lovi­isan ravi­radal­la tal­lia pyörit­tävä Nyyti Tim­o­nen ker­too, että ravien jär­jestämi­nen vaatii pitkäl­listä suun­nit­telua ja tiivistä yhteistyötä. Vapaae­htoiset talkoolaiset ovat tärkeässä roolis­sa, jot­ta kaik­ki ravei­hin tulleet viihty­i­sivät.

– Tietenkin myös sääl­lä on iso merk­i­tys. Aurinkoisi­na iltoina rav­it vetävät val­tavasti väkeä. Sadesääl­lä porukkaa on vähem­män. Jos on kur­ja sää, niin sit­ten vaan toiv­otaan parem­paa seu­raavalle ker­ralle, Tim­o­nen sanoo.

Hänen ravipäivän­sä alka­vat kuten muutkin hevostal­liyrit­täjän päivät. Tim­o­sen tallis­sa on 16 hevos­ta, jot­ka tarvit­se­vat huolen­pitoa, ruokaa ja treeniä.

Lisäk­si hän jär­jestää vieraileville hevosille paikat tal­li­in ja tarhoi­hin. Ravipäiv­inä luo­daan taval­lis­takin tarkem­pi yleis­silmäys ympäristöön.

– Että on siis­tiä ja valmista tapah­tu­maa varten, että kaik­ki sujuu hyvin ravien aikana.

 

Tark­ka tehtävän­jako

Ravipäivänä Lovi­isan ravi­ra­ta vas­taan­ot­taa jopa parisa­taa hevos­ta, niiden ohjas­ta­jat sekä taus­ta­ti­imin kuu­lu­vat henkilöt.

Ravien suun­nit­telu alkaa hyvis­sä ajoin, oikeas­t­aan sitä tehdään ydin­porukalla läpi vuo­den. Kesän jäl­keen pohdi­taan jo seu­raa­van kesän rave­ja. Mis­sä onnis­tut­ti­in ja mitä voitaisi­in tehdä parem­min?

Kun rav­it läh­estyvät, yhdis­tyk­sen hal­li­tus kok­ous­taa tiivi­im­min, ja hyvis­sä ajoin tark­iste­taan kaikkien vas­tu­ualueet. Kuka hoitaa tekni­ikan, kuka taas on yhtey­dessä spon­sor­ei­hin ja vira­nomaisi­in.

Lipun­myyn­ti­in ja toto-pis­teisi­in tarvi­taan henkilökun­taa. Teosto-asioiden pitää olla kun­nos­sa. Musi­ik­ista vas­taa ravien selosta­ja-ammat­ti­lainen, joka yhdis­telee van­han kansan kisas­u­osikke­ja nykypäivän säveli­in.

Kahvi­laan pitää saa­da henkilökun­taa, ja sinne pitää tila­ta ruoat ja juo­mat. Val­jas­tu­s­paikko­jen ja radan pitää olla kil­pailukun­nos­sa. Man­sikoiden, makkaran, karkkien ja muiden tuot­tei­den myyji­in ote­taan yhteyt­tä. Yksi tärkeä työ on jär­jestää riit­tävän isot parkkialueet ja saa­da niille tarpeek­si ohjaa­jia paikalle.

– Raveis­sa paikalla on myös ensi­a­pu ja eläin­lääkäri, Tim­o­nen sum­maa.

Rav­it päät­tyvät yhdek­sän mais­sa illal­la, minkä jäl­keen rav­i­jär­jestäjä­poruk­ka jää viimeis­telemään ravei­hin liit­tyvät työt. Siiv­otaan, sul­je­taan ovet, ja Tim­o­nen vie hepat omi­in tarhoi­hin­sa ja tallei­hin­sa. Siihen päälle hän tekee taval­liset tal­liyrit­täjän lop­pupäivän työt.

– Välil­lä pääsen koti­in vas­ta aamuyöstä. Sel­l­aista on työ hevosten paris­sa, Tim­o­nen nau­rah­taa.

Ravien jäl­keen ei kok­ouste­ta tai nos­te­ta mal­jaa. Sen aika on sit­ten, kun ravikesä on ohi. Sil­loin on palaut­teen ja kiitok­sen aika.

– Ja uuden suun­nit­telun. Toiv­ot­tavasti saamme mukaan lisää innokas­ta ja reipas­ta talkooporukkaa! 

 

Nyyti Tim­o­nen

Ikä: 32 v.

Ammat­ti: Ravi­val­men­ta­ja. Rav­i­tal­li Nyyti Tim­o­nen -yrit­täjä

Lem­pi­paikat Lovi­isas­sa: Laivasil­ta ja meri

  

 

Kesän 2021 ravipäivät

Ma 14.6. 
Ma 5.7.
Ma 19.7.
Ma 2.8.

Sisään­pääsy 6€
Eläkeläiset, inva­lid­it ja varus­miehet 4€
Lapset alle 15 v. ilmainen sisään­pääsy.

loviisanravit.fi

 

 

Tek­sti Rei­ja Kokko­la  Kuvat Kale­vi Ketolu­o­to

 

0