Kulttuuri

Rauhan puolesta

17.7.2017
Loviisan rauhanfoorumi

Vuosit­tain Hiroshi­ma-päivän (6.8.) yhtey­dessä jär­jestet­tävä  Lovi­isan Rauhan­foo­ru­mi painuu mieleen etenkin hienos­ta kynt­tiläkulkueesta, joka start­taa Laivasil­lal­ta Pla­genin uimaran­nalle hämärän laskeutes­sa. Sadat ihmiset laske­vat kel­lu­van soi­h­tun­sa mereen Hiroshi­man uhrien muis­tolle ja meri muut­tuu sanan­mukaises­ti val­om­erek­si – ainakin het­ken ajak­si. Tänä vuon­na uimaran­nal­la musisoi lisäk­si Lau­ri Wuo­lio kupo­lal­la – se tuo var­maan aivan oman säväyk­sen­sä tähän maagiseen het­keen. 

Lauan­tain ja sun­nun­tain kestävässä tapah­tu­mas­sa on paljon ohjel­maa sem­i­naareista kon­sert­tei­hin ja kaik­keen siltä väliltä. Avaus­puheen pitää Rauhan­foo­ru­min pääsi­h­teeri Leena Viikari ja juh­la­puheen pres­i­dent­ti Tar­ja Halo­nen

 

Tutus­tu koko viikon­lop­un kestävään monipuoliseen ohjel­maan Lovi­isan rauhan­foo­ru­min net­ti­sivuil­la rauhanfoorumi.fi 

 

Lovi­isan Rauhan­foo­ru­mi on ihmis­ten, ideoiden, kult­tuurien ja uskon­to­jen kohtau­s­paik­ka. Tavoit­teena on kanssakäymisen ja taiteen keinoin lieven­tää ihmiskun­nan pelko­ja, kehit­tää ratkaisu­ja ris­tiri­itoi­hin ja tuo­da iloa elämään.

 
 

rauhanfoorumi1

 

rauhanfoorumi3

1