Kulttuuri

Projekti Loviisa muuntui elokuvaksi

11.12.2018
Elokuva on syntymässä

Par­ras­val­ois­sa. Kuva: Noo­ra Nilsen.

 

 

Stadin ammat­tiopis­ton opiske­li­jat Anette Ait­takallio ja Jus­si Trygg ovat innois­saan. Kesäl­lä 2018 Lovi­isas­sa kuvatut kak­si lyhyteloku­vaa, Par­ras­val­ois­sa sekä Yhden Illan Jut­tu saa­vat pian ensi-iltansa. Näin opiske­li­joiden ensim­mäi­nen suuri pro­jek­ti saa­puu lois­teliaaseen päätök­seen.

 

Lovi­isas­sa kuvauk­si­in käytet­ti­in neljä päivää ja Helsingis­sä yhden päivän ajan.

– Lovi­isa pää­tyi kuvau­s­paikak­si, kos­ka se on idylli­nen ja myös per­soon­al­lisia kuvausko­htei­ta löy­tyy. Lisäk­si sen sijain­ti on sopi­vasti sekä lähel­lä että kaukana, Anette ja Jus­si ker­to­vat.

Työryh­mä löysi täy­del­lisen kuvausko­hteen Face­bookin väl­i­tyk­sel­lä. Hulp­pea omakoti­ta­lo uima-altaineen ja korkeine tiloi­neen pää­tyi Jussin käsikir­joit­ta­man ja ohjaa­man Par­ras­val­ois­sa-eloku­van maise­mak­si. Osak­si eloku­vaa kuvat­ti­in Lovisa gym­na­si­u­mis­sa. 

Anette toimii Pro­jek­ti Lovi­isan some- ja pro­mo­tuot­ta­jana.

– Omakoti­ta­lo on upea, ja sen omis­ta­ja oli usko­mat­toman ystävälli­nen ja innois­saan pro­jek­tista. Ympäristössä oli todel­la rauhal­lista, eikä ulkop­uolista liiken­net­tä tarvin­nut varoa, Jus­si ker­too.

Anette ja Jus­si oli­vat molem­mat käyneet Lovi­isas­sa aikaisem­min, mut­ta eivät tun­te­neet kaupunkia sen tarkem­min. 

– Lovi­isas­ta jäi tur­valli­nen fiilis ja vas­taan­ot­to oli todel­la ystävälli­nen. Koko ajan oli tunne, että tästä tulee todel­la mah­ta­va lef­fa.  

Kuvausten aikana työryh­mät majoit­tui­v­at For­tu­min Lovi­isan majoi­tusalueel­la.

– Majoi­tuskylässä oli todel­la hauskaa. Leirik­oulumeinkin­ki yhdisti todel­la paljon ja tutus­tu­imme toisi­in opiske­li­joi­hin vielä parem­min, Anette ker­too.

 

Ilona ja haas­teena hel­teinen kesä

Oppi­laille lyhyteloku­vien kuvaami­nen on suuren mit­takaa­van pro­jek­ti, joka antaa eväitä työ­maail­maan.

– Lyhyteloku­vas­ta saa hyvän käsi­tyk­sen siitä, miten eloku­va oikeasti tehdään. Har­joit­telemme kaikkea esi­tuotan­nos­ta aina jälk­i­tuotan­toon saak­ka. Lisäk­si työsken­te­ly­tavoista oppii hyvin konkreet­tis­es­ti, Jus­si ker­too.

Haastet­ta kuvauk­si­in toi­vat kesän poikkeuk­sel­lisen kuumat kelit. Auringonpais­teessa omas­ta ter­vey­destään täy­tyy muis­taa pitää huol­ta ja tauko­ja on olta­va riit­tävästi.

– Työryh­män pitää olla ase­mis­saan hyvin paljon ja kuumuudessa pää menee hel­posti pöh­näk­si. Läm­pö on oma­l­la taval­laan hyvä asia, mut­ta kym­men­tun­tisi­na kuvaus­päiv­inä raskas­ta.

Kuumuud­es­ta huoli­mat­ta Anette ja Jus­si kiit­tävät kuvaus­päiville osunut­ta auringonpais­tet­ta.

– Mah­tavien säi­den lisäk­si ryh­mähen­ki sekä kaikkien motivoituneisu­us ja omis­tau­tuneisu­us oli aivan paras­ta. Inten­si­ivis­es­tä viikos­ta jäi todel­la hyvä fiilis, Anette tiivistää.

 

Stadin ammat­tiopis­ton opiske­li­ja Jus­si Trygg Par­ras­val­ois­sa-eloku­van kuvauk­sis­sa. Kuva Enni Laiti­nen.

 

Paljon annet­tavaa eloku­va-alalle

Eloku­va- ja tv-ala on Suomes­sa läs­nä mon­en elämässä, jos ei muuten niin Net­flix­in tai YouTuben muo­dos­sa. Anette ja Jus­si usko­vat, että hei­dän sukupolvel­laan on eloku­va-alalle paljon annet­tavaa.

– Eloku­va-alal­la on paljon epäko­htia. Toivon, että pääsemme muut­ta­maan niitä. Uskon, että Suomes­sa eloku­va-ala kas­vaa, Jus­si pohtii.

Jus­sia kiin­nos­taa pitkien eloku­vien ohjaus, etenkin fan­tasian ja sci-fin muo­dos­sa, mut­ta myös teinidraa­ma houkut­taa.

– Mitä enem­män löytää ihmisiä, joil­la on ker­rot­tavaa ja pääsee tun­teen tasolle, sitä läh­estyt­tävämpi ja samais­tut­tavampi lef­fa on. Teinien maail­mas­ta löy­tyy paljon mie­lenki­in­toista kir­joitet­tavaa.

Anet­tea kiin­nos­ta­vat samat asi­at, tosin eri näkökul­mas­ta kat­sot­tuna. Hän­tä kiin­nos­ta­vat some- ja pro­mo­tuot­ta­jan työt, sekä tuotan­to ja markki­noin­ti.

– Näen itseni tv- tai eloku­vatuotan­nos­sa, radio­tuotan­nos­sa tai somepuolel­la, mieluiten pro­mootio- tai some­te­htävis­sä. Ehkä joskus pääsen markki­noimaan Jussin eloku­via maail­malle!

 

Yhden Illan jut­tu. Kuva Julia Jahko­la.

 

Infobok­si: Pro­jek­ti Lovi­isa

Mikä? Pro­jek­ti Lovi­isa on Stadin ammat­tiopis­ton liikku­van kuvan, ääni- ja tuotan­tolin­jo­jen ensim­mäisen vuo­den opiske­li­joiden lyhyteloku­vapro­jek­ti, jos­sa har­joitel­laan eloku­van tekoa esi­tuotan­nos­ta jälk­i­tuotan­toon.

Mis­sä? Kyseessä on jokavuoti­nen pro­jek­ti, joka toteutetaan Lovi­isas­sa ja Helsingis­sä.

Mil­loin? Eloku­vat Par­ras­val­ois­sa sekä Yhden Illan Jut­tu saa­vat ensi-iltansa 23.1.2019 Bio Rexis­sä jär­jestet­tävässä Lovi­isa Gaalas­sa.

Eloku­vien teaser­it pääset kat­so­maan täältä!

 

Psst.! Pikkukaupun­ki on luon­nol­lis­es­ti mukana Lovi­isa Gaalas­sa. Eloku­vista ja tek­i­jöistä kuulet lisää tam­miku­us­sa ilmestyvästä jutus­ta.

Seu­raa pro­jek­tin eten­e­mistä täältä.

Insta­gram: @projektiloviisa

 

Par­ras­val­ois­sa. Kuva: Enni Laiti­nen.

Par­ras­val­ois­sa. Kuva: Enni Laiti­nen.

 

Tek­sti Fan­ni Fagerudd | Kuvat Noo­ra Nilsen, Enni Laiti­nen ja Julia Jahko­la

 

1