Kulttuuri

Pressukuningatar

19.12.2018
Taiteilija Pia Sirén tekee pressuista taidetta

Pia Sirén on taiteil­i­ja, jon­ka mie­lenki­in­toisil­la teok­sil­la, väli­aikaisil­la keinotekoisil­la maisemil­la, on kysyn­tää ulko­mai­ta myöten. Hän on rak­en­tanut tilapäisiä kier­rä­tys­maisemia  gal­le­ria- ja museonäyt­te­ly­i­hin mm. Ruot­sis­sa, Tan­skas­sa, Tsekeis­sä, Virossa ja Ital­ias­sa. 

 

– Teok­seni ovat aina paikkasi­don­naisia ja rak­en­tu­vat var­ta vas­ten tiet­tyy tilaan, kuten esimerkik­si tähän Lovi­isan keskus­taan ole­vaan tyhjään liiketi­laan. Min­ua kiin­nos­taa mm. tilan kokon­ais­val­tainen muut­ta­mi­nen ja luon­non rak­en­t­a­mi­nen keinotekoisin välinein, Pia Sirén ker­too.

Käytän­nössä se tarkoit­taa maisemia. Kuvataiteil­i­ja, kuvan­veistäjä, tilataiteil­i­ja, instal­laa­tio­taiteil­i­ja ker­too kuvataiteil­i­ja­ma­trikke­li Pia Sirénistä. Raken­nustyön­tek­i­jä, joka rak­en­taa rak­sa­ma­te­ri­aaleista upei­ta maisemia, ker­to­vat hänen työn­sä. 

 

Hyvässä nos­teessa ole­van taiteil­i­jan eräs isoim­mista töistä rak­en­tuu Helsinki­in kesäl­lä 2019 Sculp­ture Expand­ed- näyt­te­lyn yhtey­teen. “Julkiset Raken­nustyöt”- teos koos­t­uu kolmes­ta suurikokois­es­ta julkises­ta tila­teoke­sta jot­ka Sirén on suun­nitel­lut Oodi-kir­jas­ton kyl­keen, Kampin auki­olle ja Malminkar­tanon torille.

– Se on iso työ, se on työ julkiseen tilaan ja ensim­mäi­nen ulkoil­maan tehtävä teok­seni. Jän­nit­tää ja kiehtoo yhtäaikaa, ker­too Sirén, jolle viime syksynä myön­net­ti­in Taiken kolmivuoti­nen työsken­telya­pu­ra­ha. 

 

Mut­ta Pia Sirénin väli­aikaista maise­maa voi ihail­la myös nyt joulu­na. Hänen ”Landscape”-teoksensa näyteikku­nas­sa Lovi­isas­sa on avoin­na kel­lon ympäri aina 7.1.2019 asti osoit­teessa Kuningattarenkatu 18. Kan­nat­taa tul­la kauem­paa, sil­lä tämäkin maise­ma on – ain­ut­laa­tu­inen, ker­talu­on­teinen. 

 

”Raken­net­tu luon­to herät­tää kysymyk­siä ihmisen suh­teesta ympäristöön­sä ja muokat­tu­jen maisemien keinotekoisu­ud­es­ta.” 

 

 

Kuvat: Cre­ative Peak Tek­sti: Päivi Ahvo­nen

6