Lifestyle

Pienen perheen unelmien talo

21.9.2018

Alec Orko ja Pia Boman muut­ti­vat van­haan suku­taloon. Pieni talo remon­toiti­in vas­taa­maan lap­siper­heen tarpei­ta.

 

Ihas­tut­ta­va maalaisju­gend-tyy­li­nen Vil­la Berg­bo sai uudet asukkaat, kun Alec Orko ja Pia Boman päät­tivät muut­taa riv­i­taloa­sun­nos­taan Koskenkylän keskus­tas­ta Pian suvulle kuu­luneeseen van­haan taloon viime keväänä. Pian ja Alecin jouluku­us­sa kak­si vuot­ta täyt­tävä Edwin-poi­ka on ensim­mäi­nen seit­semännestä sukupolves­ta, joka asuu uuden koti­tien var­rel­la. Tien toisel­la puolel­la on mum­mo­la, jonne Edwin pääsee hoitoon tarvit­taes­sa. Tiivistä suku­loin­tia har­rasti koko per­he vielä alku­vuodes­ta, kun taloa remon­toiti­in vas­taa­maan lap­siper­heen toivei­ta. Pieni per­he muut­ti asumaan Pian van­hempi­en luokse saman tien päähän. 

 

 

– Ihan hyvin kaik­ki meni, vaik­ka asuim­mekin Pian porukoil­la. Mon­ta iltaa vietimme tääl­lä remon­toimas­sa ja puuhaa­mas­sa, kun Edwin oli laitet­tu nukku­maan. Pääsimme muut­ta­maan pääsiäisenä, Alec ker­too.   

Vuon­na 1902 pääti­lan syytingik­si raken­net­tu pikku­ta­lo on saanut nyt paljon uut­ta lisäti­laa. Pia ja Alec nimit­täin empivät talon ostamista Pian isoisältä, sil­lä raken­nus tun­tui hie­man liian ahtaal­ta. Maku­uhuoneitakin oli vain kak­si. Ei wc:tä eikä kylpy­huonet­ta. Lap­siper­heelle aika mah­do­ton aja­tus. Eihän sitä tiedä, vaik­ka Alecin ja Pian per­he vielä kas­vaisikin.  Aitona maalais­poikana Alec tosin tote­si heti, että eihän täl­laista saa mil­lään rahal­la. Sil­lä hän tarkoit­ti van­han talon tun­nel­maa ja sitä ympäröivää run­sas­ta puu­tarhaa. Täl­lä het­kel­lä talon elämää vilka­s­tut­ta­vat suloisen Edwin-pojan lisäk­si Lucy-koira ja pikkuinen kissan­pen­tu Irma. 

-Tosin Irma on kyl­läkin kol­li, Pia ja Alec nau­ra­vat.

 

Kun remont­ti ja muut­to tuli­vat ajanko­htaisik­si, Alec otti vapaa­ta eloku­va­jär­jestäjän töistä ja jäi koti­in Edwinin kanssa Pian palat­tua töi­hin. Alec arvostaa aikaa, jon­ka sai viet­tää lapsen­sa kanssa. Samal­la hän oppi yhtä sun toista remon­toimis­es­ta. Alec sanoo, ettei tim­puria hai­tan­nut jatku­va kyse­lem­i­nen.

-Olin paljon tim­purin apuna. Hän neu­voi ja opasti. Usein hän vielä päivän päät­teek­si vinkkasi, mitä voisimme tehdä illal­la remon­tin edis­tämisek­si.

 

 

Innokas sis­us­ta­ja

Vaik­ka talon laa­jen­nus­su­un­nitel­ma tehti­in ammat­ti­laisen avul­la, oli­vat Pia ja Alec tiivi­isti mukana suun­nit­telus­sa. Laa­jen­nu­sosaan tuli toimi­va suihku­ti­la sekä tun­nel­malli­nen pieni sauna spot­ti­val­oi­neen. Sauna- ja suihku­ti­las­ta on ovi ulos suo­jaisalle pihalle. Kau­ni­in talon sis­us­tus henkii rauhal­lisu­ut­ta ja hillit­tyjä väre­jä. Pia pal­jas­taakin ole­vansa into­hi­moinen sis­us­ta­ja. Hän suun­nit­teli ja val­it­si sis­us­tuk­sen ja kalus­tei­den lisäk­si myös kaik­ki mate­ri­aalit, kuten maalit, tapetit, kaake­lit ja lat­ti­at.

-Olen suun­nitel­lut kokon­aan kotimme sis­us­tuk­sen. Hyväksytän tietenkin ideani aina Ale­cil­la. Sis­us­tamis­es­ta ei ole tul­lut kinaa, Pia ker­too.

 

 

 

Kalus­teis­sa hän on suos­in­ut perit­tyä ja muu­ta van­haa.  Moni huonekaluista jäi taloon per­in­tönä, ja ”uusia” on han­kit­tu muun muas­sa osta­mal­la netistä käytet­tynä. Eri­laisia soh­vatyynyjä Pia selvästikin rakas­taa. Kau­nis hir­si­seinä on otet­tu esille olo­huoneessa ja lev­eät lasiovet lisäävät avaru­u­den tun­tua. Keit­tiössä ja olo­huoneessa ovat myös van­hat, upeat kak­lu­u­nit. Pia ja Alec aiko­vat läm­mit­tää taloa ilmaläm­pöpumpun lisäk­si mah­dol­lisim­man paljon puul­la. Puu­ta riit­tää oma­l­la 3000 neliön ton­til­la. 

-Testiläm­mi­tyk­sis­sä olen huo­man­nut, että nämä kak­lu­u­nit varaa­vat todel­la hyvin. Talvi sit­ten näyt­tää, miten hyvin talo lämpiää ja pitää läm­pöä, Alec toteaa.

Hänel­lä on oma toimis­to­huone yläk­er­ran aulas­sa. Toinen yläk­er­ran maku­uhuoneista on Edwinin oma huone. Pia tekee tois­taisek­si nelipäiväistä työvi­ikkoa, ja Alecin työa­jat Helsingis­sä ovat vai­htele­via. Edwin on päivähoi­dos­sa ja sään­nöl­lis­es­ti myös mum­mo­las­sa. Liikku­via palikoi­ta on sen ver­ran, että luulisi kodin lait­tamisen vähän stres­saa­van. 

-Ihmeen vähän on ollut stres­siä. Mut­ta onhan remon­toin­ti ja sis­us­t­a­mi­nen kallista puuhaa, Alec toteaa.

Pia on puolestaan joutunut oppi­maan kär­siväl­lisyyt­tä. Aina kaik­ki ei mene juuri niin kuin on ajatel­tu ja suun­nitel­tu. Turha panikoimi­nen on jäänyt.

-Maail­ma ei kaadu siihen, että saumalaasti onkin väärän sävy­istä, Pia sanoo.

 

 

 

Joulua odotel­lessa

Pikku­ti­lal­la on myös mon­ta ulko­raken­nus­ta. Yksi niistä on eri­tyisen tärkeä Ale­cille, nimit­täin hir­si­ait­ta, jos­sa on baari­tis­ki, jalka­pal­lopeli ja istu­im­i­na lef­fateat­terin penkke­jä. Aitan ovel­la roikkuu per­in­tönä saatu komea avain.  Kun kaik­ki oli vielä kesken, Piaa vähän kismit­ti Alecin into nikkaroi­da aitan baari­tiskiä.

-Sanoin, että onko tuo nyt se tärkein hom­ma.

Ton­tin reunal­la on myös varas­toti­laa sekä pihasauna. Saunas­sa tuok­suu ihanas­ti van­hal­ta puusaunal­ta. Lau­to­jen välistä pur­suaa eristyk­sessä käytet­tyä sanomale­htisilp­pua. Kiuas­padas­ta saa läm­mintä vet­tä.

-Pihasaunas­sa on ihan oma tun­nel­mansa. Kynt­tilän­val­os­sa on muka­va saunoa, Alec sanoo.  

 

 

 

 

 

Eloku­un viimeisenä viikon­lop­puna Vil­la Berg­bon piha täyt­tyi tupariv­ieraista. Juh­lat kau­ni­is­sa kesäil­las­sa onnis­tu­i­v­at täy­del­lis­es­ti. Tuli­aisjuo­mat vieti­in perunakel­lari­in, mikä ehkä jatkos­sa täyt­tyy säi­lykkeistä ja vihan­nek­sista. Mut­ta vielä ei ole aika ajatel­la sitä. Rön­sy­ilevä piha saa olla sel­l­aise­naan. Kau­ni­in sisäänkäyn­nin van­hal­ta por­til­ta Alec on kuitenkin ehtinyt itse reunus­taa luon­nonkivil­lä. Pian piha saa kuu­ra- ja lumipeit­teen. 

-Edel­lisen omis­ta­jan vaimo on tehnyt paljon töitä pihal­la. Me keski­tymme pihan­hoitoon ensi kesänä. Mut­ta ensim­mäistä joulua tääl­lä Vil­la Berg­bossa odotan innol­la. Se tulee kyl­lä lähtemään ihan lapas­es­ta, Pia hymy­ilee.    

 

 

Tek­sti: Rei­ja Kokko­la | Kuvat: Vir­pi Lehti­nen

4