Yleinen

Pehmeä nuttu ja lämpimät varpaat

23.10.2018
Vauvasukat ja pehmeä nuttu

VASTASYNTYNEILLE LOVIISALAISVAUVOILLE on annet­tu vuodes­ta 2010 kier­rä­tyskankaista tehty uni­ik­ki Lovi­isa Baby -nut­tu. Sit­tem­min Pikkukaupun­gin Mar­tat liit­tyivät mukaan vau­va­sukat neu­volaan -pro­jek­ti­in. Iha­nia pikkusukkia on jaet­tu neu­voloiden kaut­ta läh­es sadal­le­vi­idellekymmenelle vas­ta­syn­tyneelle vuosit­tain. Värikkäitä sukkia Mar­tat neulo­vat Nalle-lan­gas­ta, joka on sopi­van ohut­ta, mut­ta läm­mintä.

– Tuot­teliaim­mat Mar­tat neulo­vat jopa 30–40 sukka­paria vuodessa, Kir­si Huhti­lainen Pikkukaupun­gin Mar­toista ker­too.

Läm­min ja yksilölli­nen sukka­pari läm­mit­tää pieniä jalko­ja, mut­ta myös neu­vola­henkilökun­nan mieltä.

– Kyl­lä Mart­to­jen sukkalah­ja on otet­tu oikein ilois­es­ti vas­taan!

1