Ihmiset, Lifestyle

Ninan pieni, ihana koti

10.6.2016
Ninan ihana koti

Min­ulle tämä on unel­man elämistä. Että olen uskaltanut lähteä tähän, joskaan en vält­tämät­tä unel­moin­ut näin kat­tavas­ta remon­tista. Tämä on ollut opet­tavaista. Olen rauhas­sa kuu­lostel­lut mitä talo halu­aa, mikä on sen tun­nel­ma.

Alus­sa talo oli pimeä ja kylmä, ja remont­ti tur­rut­ti. Mietin oli­vatko epäil­i­jät oike­as­sa. Rakkaus taloa kohtaan on kas­vanut pikkuhil­jaa. Lil­la Lju­va on oikeasti ihana talo – pieni, ihana koti.

Kodin avaami­nen vieraille ei ole min­ulle vieras aja­tus, sil­lä totu­in siihen jo lap­su­u­denkodis­sani. Mut­ta pelkäsin aluk­si ihmis­ten mielip­iteitä: mitä jos ikävät sanat jäävät elämään huoneis­sa. Mut­ta ihmiset tule­vat kun­nioit­taen ja varovais­es­ti tois­t­en kotei­hin, he ovat iha­nia. Kun on ollut remon­tista uupunut, ihmis­ten palaut­teesta on saanut voimaa.

Olen keräil­i­jä ja tuu­naami­nen on tavaramerkki­ni. Halu­an kokeil­la voiko tuos­ta ja tuos­ta vielä tehdä jotain. Kyse on luot­ta­muk­ses­ta ja leik­istä. Olen rohkea, uskallan tehdä ja ottaa riske­jä, mut­ta mokaan myös.

Tyyli­ni on ollut täl­lainen aina, jo lapse­na. Tavaroiden keräämi­nen ei ole kovin vihreää ajat­telua eikä tavara tee onnel­lisek­si, mut­ta on tärkeää, ettei haali vain haal­imisen takia. Osaan sanoa ilmaisille tavaroille myös ei. Tavaroista saa iloa ja niistä saakin iloi­ta, mut­ta pysty­isin elämään ilmankin.

Koti on min­ulle tärkeä. Olen todel­la onnekas, että saan toteut­taa unel­maani. Olen uskaltanut tehdä tämän yksin ja ilman paljoa rahaa. Se on antanut muillekin rohkaisua ja voimaa.”

 

KUKA
Nina Wik­lund, 47

ammat­ti
opet­ta­ja, näyt­telijä-laula­ja

talo
osti Lil­la Lju­van vuon­na 2014

mot­to
”Olla kiitolli­nen kaikesta siitä mitä on”

 

Lovi­isan Wan­hat Talot  27.–28.8.2016
LILLA LJUVA
Olter­man­ninkatu 8
loviisanwanhattalot.fi

 

Tek­sti: Mia Grön­strand  Kuva: Janne Lehti­nen

6