Ruoka

Neljä miestä, kuusi olutta & vaihtelevia mieltymyksiä

22.2.2018

Neljä olu­en ystävää pru­u­vasi olui­ta rav­in­to­la Deger­by Gillen tuvas­sa. Her­ro­jen maku­miel­tymyk­set oli­vat sen ver­ran eri­laiset, että yksi oppi pru­u­vista jäi käteen: Älä osta laatikol­lista olut­ta pelkästään sen perus­teel­la mitä ystäväsi on suositel­lut.

 

Pruu­vis­sa tes­tat­ti­in sokkona kuusi eri tyyp­pistä pien­pan­i­mo-olut­ta. Niistä kolme oli maustet­tu­ja ja kolme ale-olui­ta.  Rajaus pien­pan­i­mo­tuot­teisi­in toi testi­in oman säväyk­sen­sä. Jos valin­nat olisi tehty etiket­tien perus­teel­la, vieläkään suurem­mil­ta yllä­tyk­siltä ei olisi väl­tyt­ty.

 

Tästä se läh­tee!

Ensim­mäisenä mais­tel­tu olut, Makubrewingin Maku Apa, sai pöy­dän hiljen­emään testin ääreen. Olut­ta ja sen vaah­toa kat­selti­in tarkasti ennen har­tai­ta hörp­pyjä, tai pikem­minkin kulauk­sia.

Juk­ka Salmi­nen kom­men­toi alku­un, että läpi ei näy. ”Ainakin tämä on samea, sen osaan sanoa. Ja huna­jainen ehkä.”

”Niin minus­takin”, tokaisi Lasse ”Pör­ri” Kas­tari­nen. ”Jukan main­in­ta huna­jaisu­ud­es­ta saat­toi tosin vaikut­taa omaan tulk­in­taani.”

Petri ”Pete” Rantapään mielestä tämä ensim­mäisenä mais­tel­tu olut mais­tui nopeal­ta. ”Jos tämä olisi valkovi­i­ni, se olisi help­po”, hän lisäsi.

Vesa-Mat­ti Vilp­po­nen eli ”Vesku” luon­nehti ykskan­taan olu­en humalan vah­vak­si. ”Hel­posti juo­ta­va mut­ta veti­nen, sanon minä.”

Pör­ri ei ollut samaa mieltä vetisyy­destä. ”Pikem­minkin se on hyökkäävä alus­sa ja tun­tuu ole­van edelleen jälk­i­hyökkäyk­sessä.”

Peten suus­sa olu­en hedelmäisyys hävisi äkisti ja muut­tui jyrkäk­si. ”Kon­trasti­nen olut. On tässä karak­tääriä!”

Vesku vain kat­soi kul­mien­sa alta.

 

Olutpruuvi_3

 

Vaah­toa, please!

Toinen tes­tat­tu olut, Beer­hunter­sin Mufloni, keräsi kiitok­sia kun­non vaah­dos­ta. ”Tiuk­ka olut. Ei täl­laista saisi aikaisek­si bulk­ki-espres­so-maid­on­sekoit­timel­la.”

Veskun mielestä ensim­mäisen olu­en jäl­keen tämä toinen ei tuok­sunut juuri miltään. Pör­ri sen sijaan oli hais­tavinaan siinä tof­feen. Jukan mielestä olut on ultra­samea, ja aluk­si makukin outo.

Pete kuvaili sen tam­misek­si. ”Muis­tut­taa vähän niin kuin van­haa pur­je­laivaa.”

Juk­ka peesasi: ”Ter­va­hom­melei.”

”Ei jyrkkyyt­tä, eikä kon­tras­tia”, mutisi joku. Ja Vesku löysi miel­ley­htymän ”vene­suo­jaan jos­sa roikkuu kostei­ta naru­ja ja verkko­ja”.

 

Mies ilah­tuu het­kek­si

Kol­man­nek­si mais­telta­van olu­en, Mal­laskosken High Hopes, kohdal­la Veskun ilme silmin­näh­den kirkas­tui, mut­ta kom­ment­ti kuu­lui: ”Jos pitäisi vali­ta ulkonäön tai hajun… tarkoi­tan tuok­sun perus­teel­la, tämä olisi huonoin olut tähän men­nessä.”

Johon puolestaan Juk­ka: ”Tämä on kyl­lä aika neu­traali olut.”

Peten suus­sa mal­las mais­tui puh­taal­ta. ”Olu­en väri ei kyl­lä ole huna­jainen”, hän lisäsi.

Pian Veskun pään päälle nousi huolen pil­vi, sil­lä humala mais­tui hänestä edelleen – tosin ei yhtä kir­pakkana kuin aluk­si. ”Mut­ta onnek­si tämä on suun­mukaisem­pi kuin nuo aikaisem­mat.”

Jukan mielestä tästä olues­ta ei mil­lään saa äkkiväärää, ja Pete komp­pasi: ”Ei tule yllä­tys­tä.” Ja Pör­ri täy­den­si: ”Tur­valli­nen ja per­soona­ton olut. Siinä ei ole mitään, minkä muis­taisi seu­raaval­la ker­ral­la.”

 

Cream­crack­ere­itä väli­in

Ennen neljän­nen olu­en, Malmgård Emmer Pale Alen, mais­telua raati­laiset mutuste­liv­at kuiv­ia kek­se­jä. Juk­ka pet­tyi sen vaa­ti­mat­tomaan vaah­toon, kunnes säikähti vaah­don potkaisua. ”Menee näköjään ikeni­in.”

Pete piti tuok­sua tosi makeana, ”mut­ta rautalusik­ka mais­tuu”.

Pör­rin arvio­ta olu­en väristä ei edes voi tässä tois­taa. Vesku suo­ras­taan kirosi tämän olu­en. Ajatuk­set veivät hänet takaisin veneva­jaan.

”Kauhean vah­va humalan maku. Ei lähde pois, vaan jää päälle. Joko on juo­ta­va lisää tai tehtävä jotain ihan muu­ta.”

Pör­ri koki jyrkän hyökkäyk­sen, met­allisek­si muut­tuvan jälki­maun, mut­ta myös jotain täyteläisyyt­tä, kunnes Vesku yhtäkkiä huu­dahti: ”Tiedät­tekö, mitä tästä tulee mieleeni: Fer­net-Bran­ca!”

 

Olutpruuvi_8

 

Olutpruuvi_2

 

Hmm… Että täl­lainen raati

Viiden­teen olueeseen, Stall­ha­genin Dark Hon­ey, päästyämme Veskun ilme kirkas­tui. ”Tässä eka olut, jos­ta tulee joulu mieleen… tämähän on punainen.” ”Olen kuulev­inani joul­u­laulu­ja”, Pör­ri komp­pasi.

Juk­ka miet­ti, että ”heti kun on tum­mem­pi olut, tulee joulus­ta puhe. Tois­taisek­si pehmein olut.”

Pete ei löytänyt tämän olu­en tuok­sus­ta hedelmäisyyt­tä eikä makeut­ta, mut­ta tote­si sen ole­van ”niin loi­va että hyvä”.

Veskulle tuli­vat mieleen paikalliset keskikal­jakup­pi­lat, jois­sa käyti­in nuore­na juo­mas­sa väljähtänyt­tä kol­moso­lut­ta. ”Mikä hedelmä se on? Mais­tuu makeal­ta eikä ole yhtään pistävä maku”, hän jatkoi. ”Kiel­let­ty hedelmä”, kiteyt­ti Pete.

Jukan mielestä Dark Hon­ey sopisi kyl­lä joulupöytään laatikko­ruok­ien kanssa, ykkö­nen tai kakko­nen puolestaan tar­jolle kala-ater­ian kanssa. Petekin kelpu­ut­taisi sen omaan joulupöytään. Pör­ri puolestaan huo­maut­ti, ettei se silti mais­tu tum­mal­ta, ”eikä läh­esty stoutia”.

Ja taas kuu­lui kek­sien rousku­tus ennen kuin siir­ryt­ti­in kuu­den­teen tes­ti­olueeseen, joka oli Takat­a­lo & Tom­purin Kas­ki.

”Oletko nyt ihan var­ma ettet taas kaatanut samaa lasi­in”, varmis­teli Vesku.

”Huh­huh, heviä set­tiä – ei kyl­lä mene suosikki­laari­i­ni”, fun­deerasi Juk­ka.

Pete ei päässyt tuok­sus­ta selville, mut­ta tote­si silti: ”Jos tuo yksi oli pur­jevene, niin tämä on ehdot­tomasti lip­pu­lai­va.”

Juk­ka alkoi jo hie­man lieven­tää heviä lausun­toaan, sil­lä olu­en alun kova hyökkäys väistyi hil­jalleen, eikä maku enää tun­tunut niin rajul­ta.

”En nyt oikein tiedä mitä pitäisi ajatel­la… Kyl­lä olet valin­nut  jul­mia olui­ta”, tote­si Vesku, joka on Tan­skan­maal­lakin asunut ja siel­lä maku­miel­tymyk­siään tum­maan suun­taan hionut.

Petelle tästä olues­ta tuli mieleen myötä­tu­uli, sil­lä olut ei tuot­tanut hänelle tuskaa!

 

Sum­ma sum­marum

Tämän jäl­keen her­rat mais­te­liv­at, pohti­vat ja pun­taroi­vat vuoron perään olui­ta, kun kaik­ki kuusi oli­vat nyt yhtaikaa laseis­sa.

Veskun pään päälle lei­jui mus­tia pil­viä. ”Ei …tana! Ei iki­maail­mas­sa! Ei koskaan, ei aivan ehdot­tomasti. Jär­rrrrrkyt­tävää! Ei tästä voi edes puhua, korkein­taan vihamiehelle suositel­la.”

Vähän epä­selväk­si jäi, mis­tä olues­ta Vesku pauhasi – luul­tavasti kaik­ista. Toisel­la mais­telukier­roksel­la hän kuitenkin lep­pyi ja arvioi, että Beer­hunter­sin Mufloni oli paran­tanut asemi­aan.

Keskustelu kävi entistä vilkkaam­pana ja olu­iden kuvauk­set muut­tui­v­at niin värikkäik­si, ettei kir­juri tah­tonut pysyä vauhdis­sa mukana. Pru­u­vaa­jat siir­tyivät arvostele­maan olui­ta koulus­ta tutul­la asteikol­la 4–10.

Vas­ta sen jäl­keen kun raati­laiset oli­vat anta­neet arvosanansa, pal­jastet­ti­in pul­lot ja laitet­ti­in mais­telu­järjestyk­sessä esille.

Voi sitä yllä­tys­ten ja ihme­tys­ten määrää! Täy­tyy vielä tode­ta, että tässä pru­u­vis­sa ei herunut niinkään sym­pa­ti­aa Suomen parhaak­si lagerik­si 2017 val­i­t­ulle kylmäsavun makuiselle Kaskelle.

Niin, nämähän ovat tyystin makua­sioi­ta!

 

Olutpruuvi_5

 

Vähän kuin olisi kylmäsavu­lo­h­ta puurossa. Erikoista yhdis­tää hir­mu­voimakas maku ja lageri, tuumasi Juk­ka Viro­lah­den pan­i­mon kylmäsavu­lagerista kun pul­lot pal­jastet­ti­in. Ohhoh!

 

Olu­iden kuvauk­set muut­tui­v­at niin värikkäik­si, ettei kir­juri tah­tonut pysyä vauhdis­sa mukana.

 
 

Olutpruuvi_7

 
 

NÄITÄ MAISTELTIIN:


1. Maku / 3,48 € / 0,33 l

makubrewing.com

Ainek­set: Vesi, ohra­mal­las, humala, hii­va

Alko­holi:  5,6% / Humalat: Mag­num, Colum­bus, Sim­coe / Mal­taat: Pale Ale, Cara Pale / Katkeru­us: 58 EBU  / Väri: 15 EBC

Tes­taa­ja + arvosana: Juk­ka 9,25 / Pete 9 / Pör­ri 5 / Vesku 4  = 27,25

 

2. Mufloni / 3,95 € / 0,33 l

beerhunters.fi

Ainek­set: Vesi, ohra- ja vehnä­mal­las, kau­ra, humala, hii­va

Alko­holi: 6% / Kan­tavierre: 11 °P / Katkeru­us 25 EBUTyyli: Sai­son / Väri: 10 EBC

Juk­ka 8,75 / Pete 8 / Pör­ri 7,5 / Vesku 6   = 30,25

 

3. High Hopes / 3,19 € / 0,33 l

mallaskoski.fi

Ainek­set: Vesi, ohra­mal­las, ruis­mal­las, humala. Valmis­tet­tu käsin, ilman säilön­täainei­ta.

Alko­holi: 4,7 % / Humalat: Mag­num, Comet, Cit­ra / Mal­taat: Pale Ale, Aara +10, Kau­ra / Katkeru­us: EBU 30

Juk­ka 7,75 / Pete 8,5 / Pör­ri 9 / Vesku 8   = RAADIN SUOSIKKI 33,25  

 

4. Malmgård Emmer Pale Ale / 4,19 €/0,5 l

panimo.malmgard.fi

Alko­holi: 4,4% / Katkeru­us: 50 EBUVäri: 14 EBCKan­tavierre: 10.5 °P

Juk­ka 8,5 / Pete 8,5 / Pör­ri 7 / Vesku 5   = 29

 

5. Stall­ha­gen Dark Hon­ey / 2,85 € / 0,33 l

stallhagen.com

Ainek­set: ohra­mal­las, humala, hii­va, huna­ja, vesi

Alko­holi: 4,7 % / Mal­taat: Pils, Münch, Crys­tal, Bis­cuit, Mus­ta mal­las / Humalat: Chi­nook /  Väri: EBC 40 / Katkeru­us: EBU 16

Juk­ka 7 / Pete 7,5 / Pör­ri 8,5 / Vesku 6   = 29

 

6. Kas­ki / 3,59 €/0,33 l

takatalotompuri.com

Ainek­set: vesi, ohra­mal­las, humala, hii­va

Alko­holi: 4,6%

Juk­ka 6,5 / Pete 7,5 / Pör­ri 8,5 / Vesku 4   = 26,5

 
 

Tek­sti Päivi Ahvo­nen Kuvat Kale­vi Ketolu­o­to

0