Ihmiset, Lifestyle

Näyttelijä Laura Malmivaara viihtyy pikkukaupungin tunnelmassa

14.5.2016

Lau­ra Malmi­vaara tulee Lovi­isan-mökille viikon­lop­puisin ja lomil­la. Sielu lep­ää ja kiireet uno­htu­vat meren sineä kat­sel­lessa. Hänen mielestään lovi­isalaiset saa­vat olla ylpeitä kaupun­gin hyvin hoide­tus­ta ympäristöstä.

 

Lovi­isa on min­ulle ennen kaikkea kesäkaupun­ki, kos­ka… meil­lä on ihana kesä­paik­ka siel­lä, ja vietän mieluiten lomani Lovi­isas­sa.

Paras­ta mökkielämässä on… hil­jaisu­us ja rauha. En kaipaa eri­ty­isiä aktivi­teet­te­ja. Tykkään istua saunan kuis­til­la vain kat­so­mas­sa merelle. Las­ten kanssa mökkeily on hyvää vastapain­oa arjen kiireille.

Loma­l­la käyn aina… Svarthol­mas­sa syömässä lohikeit­toa. Olemme tehneet las­ten kanssa myös ris­teilyn M/S J.L.Runebergilla Helsin­gin kaup­pa­to­ril­ta Lovi­isaan. Se oli haus­ka mat­ka! Loma­l­la yritän olla suun­nit­telemat­ta liikaa, sil­lä on mukavaa löytää tapah­tu­mia ja uusia paikko­ja ikään kuin vahin­gos­sa. Lovi­isas­sa on hyviä kirp­putore­ja ja puti­ikke­ja, jois­sa piipah­dan usein loma­l­la.

Lovi­isas­sa on tar­jol­la run­saasti kesäteat­ter­inäytök­siä, se on mielestäni… hyvä jut­tu. Las­ten kanssa näimme vuosia sit­ten hauskan esi­tyk­sen Ungernin lin­noituk­sel­la. Kesäteat­teri kuu­luu suo­ma­laiseen suveen, ja on hienoa, kun siihen on resursse­ja myös Lovi­isas­sa.

Van­hempani asu­vat Lovi­isas­sa läpi vuo­den, mut­ta… minä käyn Lovi­isas­sa vain viikon­lop­puisin ja loma­l­la. Työt ja per­he pitävät min­ut Helsingis­sä, mut­ta ajan silti usein vain piipah­ta­maan mökil­lä. Sekin tuo jo sopi­van irtioton arjes­ta. Kun näen Lovi­isan kirkon tor­nit tien päässä, tun­tuu siltä, että olen jo per­il­lä.

Toivoisin kaupunki­in hie­man enem­män… liikkeitä. Olen esimerkik­si kaivan­nut joskus huonekaluli­iket­tä, kun olen tarvin­nut mökille jotain isom­paa.

Minus­ta Lovi­isas­sa on paras­ta… pikkukaupun­gin ren­to tun­nel­ma ja huo­litel­tu ympäristö. Lovi­isalaiset saa­vat olla ylpeitä van­han kaupun­gin talois­taan. Ne ovat idyl­lisen kau­ni­ita, ja muutenkin kaupun­gin kaduil­la kävel­lessä tulee tunne, että tääl­lä pide­tään huol­ta ihmis­ten viihtyvyy­destä.

Lovi­isalaiset ihmiset ovat… ystäväl­lisiä ja jotenkin sopi­van boheeme­ja.

Tänä keväänä olin kuvaus­matkoil­la Kreikas­sa… kos­ka kuvasimme siel­lä koko per­heen eloku­van ”Lomasankar­it”, joka tulee lef­fateat­terei­hin lokaku­us­sa. Kosin saari oli ihana kuvau­s­paik­ka.

Rakas­tan näyt­telemistä KOM-teat­teris­sa… sil­lä se on min­un toinen teat­terik­oulu­ni. KOM on tiivis ja into­hi­moinen teat­teri, jos­sa saa tehdä kaikkea muu­takin kuin vain näytel­lä. Meil­lä on aina tavoit­teena tehdä laadukas­ta, ajas­sa kiin­ni ole­vaa teat­te­ria.

Tv-pro­jek­teis­sa hauskin­ta ja haas­tavin­ta on… mie­lenki­in­toiset, vai­h­tu­vat työryh­mät. Tein Kotikat­ua kymme­nen vuot­ta kaiken muun ohes­sa, ja sen lop­ut­tua on ollut haus­ka tehdä mui­ta tv-töitä, kuten Ylen sar­ja ”Toisen kanssa”.

Täl­laiset ter­veiset halu­aisin lähet­tää lovi­isalaisille:  Toril­la tavataan!

0