Luonto & outdoor

Mitkä maastot!

5.7.2016
Patikointi mahdollista näissä maastoissa

Lovi­isa miel­letään meren­ran­takaupungik­si, ja sitähän se onkin. Meil­lä on ihana saaris­to ja paljon rantavi­ivaa – mut­ta myös mah­ta­vat maas­tot patikoin­ti­in. Nau­ti luon­nos­ta, se on samal­la mitä parhain­ta her­mole­poa!

 

Kukuljär­ven kahdek­san kilo­metriä pitkäl­lä reit­il­lä korkeuserot ovat suuret, ja reit­ti on osit­tain vaikeakulkuinen – mut­ta lukui­sine näköala­paikkoi­neen se on todel­la jyl­hä ja monin tavoin palk­it­se­va. Reitin puo­lessavälis­sä on tulen­tekopaik­ka, laavu ja uima­paik­ka.

Kallen kier­ros on help­pokulkuinen 10 kilo­metrin pitu­inen maas­tolenk­ki Lil­jen­dalin maise­mis­sa. Puoli­matkan krou­vina retkeil­i­jää palvelee hieno kota, jos­sa on pui­ta ja gril­laus­mah­dol­lisu­us.

Myl­lyjär­ven 120 hehtaarin hienot mar­jas­tus- ja sien­estys­maas­tot houkut­tel­e­vat täyt­tämään ruokavaras­tot tal­ven var­alle. Jär­ven itäran­nan polku kul­kee kivikkoises­sa, rehevässä kan­gas­met­sässä. Län­sipuolel­la, rantamet­sän takana, kohoaa mah­ta­van laa­ja kallioalue.

 

 

Reit­eistä löy­dät lisäti­etoa Lovi­isan kaupun­gin net­ti­sivuil­ta www.loviisa.fi tai www.uudenmaanvirkistysalueyhdistys.fi

0
Pikkukaupunki

Smås­tad­sliv muis­tikir­ja, 8 e
Puu­tarhurin tai muun haaveil­i­jan muis­tikir­ja.

 

Pil­low Case x Smås­tad­sliv -essu, 30 e
Vir­pi Lehtisen valmis­ta­ma puu­tarhaes­su kier­rä­tyskankaista, kuosi vai­htelee.

 

Tilaus: toimitus@pikkukaupunki.fi
Hin­ta sisältää postiku­lut