Mikä Pikkukaupunki

Wednesday, 25th November, 2020

Pikkukaupungis­sa yhteisöl­lisyy­teen ei tarvi­ta äly­puhe­linsovel­lus­ta !

 

Pikkukaupun­ki on mie­len­ti­la ja ilmiö. Se on ker­to­mus ihmis- ja luon­toläheis­es­tä elämästä itäsel­lä Uudel­la­maal­la. Val­taosa väestöstämme asuu pikkukaupungeis­sa – mei­dän pikkukaupunkimme, Lovi­isan, tekee ain­ut­laa­tuisek­si sen his­to­ria, monipuolisu­us ja väl­itön elämän­meno. 

Lovi­isa on sym­pa­at­ti­nen, kak­sikieli­nen ran­nikkokaupun­ki alle tun­nin ajo­matkan päässä Helsingistä. Merelli­nen, elävä, aito, väl­itön, ystävälli­nen, luo­va, tapah­tu­marikas, kult­turel­li, ja jopa kan­sain­vä­li­nen! 

Kaupun­ki on pin­ta-alal­taan isom­pi kuin Helsin­ki, Van­taa ja Espoo yhteen­sä – silti asukkai­ta on vain 15 000. Meil­lä ei ole liiken­neval­o­ja, ei parkkipirkko­ja saati ruuhkia! Pait­si kau­pas­sa juhan­nuk­se­na. 

Pikkukaupun­ki-lehti ker­too Lovi­isan elämän­menos­ta: ihmi­sistä, tapah­tu­mista, palveluista, ilmiöistä – suomek­si ja ruot­sik­si. Pikkukaupun­ki-lehti on kun­ni­anosoi­tus kivalle ja kau­ni­ille kaupungille, jos­sa ihmisen on help­po viihtyä ja jos­sa vier­aat tun­te­vat itsen­sä ter­ve­tulleik­si. 

 

Painet­tu aikakausle­hti ilmestyy kahdesti vuodessa (issuu.com > pikkukaupun­ki). Se jae­taan alueel­la veloituk­set­ta ja myös ulkopaikkakun­ta­laiset voivat tila­ta sen veloituk­set­ta itselleen kaupun­gin verkko­sivuil­ta (Kaupun­ki ja päätök­sen­teko > Tietoa Lovi­isas­ta > Esit­teet ja lehdet > Pikkukaupun­ki). Verkkole­hti täyt­tää aukon paine­tun lehden ilmestymis­ten välis­sä. 

 

Tee nojatuoli­mat­ka ja tutus­tu hyvän elämän ään­i­torveen!