Ihmiset

Meri-ihminen viihtyy ulkotöissä

6.9.2016
Meri-ihminen viihtyy ulkotöissä

Koneu­rakoit­si­ja Tomas Holm­ström on meri-ihmi­nen. Koko ikän­sä meren läheisyy­dessä asunut yrit­täjä läh­tee merelle kelil­lä kuin kelil­lä. Edes syys­myrskyt eivät hän­tä hait­taa. Kun pukeu­tuu oikein, voi merel­lä olla mil­loin vain, Holm­ström huo­maut­taa.
– Olen syn­tynyt meren äärel­lä ja tulen var­maankin siel­lä aina pysymäänkin. Olen koko ikäni pyörinyt saaris­tossamme, joten tun­nen sen läpiko­taisin.
Merel­liseen har­ras­tuk­seen­sa, kil­paveneilyyn hän sai kip­inän pikkupoikana. Holm­ström sai ensim­mäisen veneen­sä jo neliv­uo­ti­aana, jon­ka jäl­keen vene on ollut hänelle luon­te­va tapa liikkua. Kil­pavene­har­ras­tuk­ses­ta on ollut hänelle hyö­tyä koneu­rakoin­tiyrit­täjän työssäkin. Hän tun­tee saaris­tomme väylät ja karikot.
– Olen valmi­udessa läpi vuorokau­den, jos joku tarvit­see apua. Esimerkik­si myrsky­jen jäl­keen teen eri­laisia kor­jaushom­mia, fik­saan lai­ture­i­ta ja nos­tan vaik­ka upon­neen veneen.
Työpäivien monipuolisu­us ja työsken­te­ly ulkona ovat toimis­to­hom­mia kart­tel­e­valle Tomas Holm­strömille mieluis­in­ta. Kevääl­lä ja kesäl­lä on eri­tyisen paljon eri­laisia toimek­sianto­ja ja työpäivät venyvät pitkik­si.
– Tot­ta kai joskus väsyt­tää. Mut­ta toisaal­ta, kun on aurinkoinen päivä, ja kahvipan­nu porisee, niin taas jak­saa.
 
tomas2

 

Tässä kiitää into­hi­moinen kil­paveneil­i­jä, vuon­na 2015 luokkansa maail­man­mes­tari! 

” Vuon­na 2016 sija oli kahdek­sas MM:kisoissa. Olimme vähän ”sun­nun­ta­ia­jelul­la” siel­lä kos­ka keli oli aivan karmea. Tuul­ta ja sadet­ta oli kaht­e­na päivänä. Ajoimme myrskyre­it­tiä kovan tuulen takia ja viimeinen eli kol­mas erä punali­putet­ti­in kos­ka kak­si venet­tä meni nurin kovan kelin takia.” 

 

 

Tek­sti: Rei­ja Kokko­la Yläku­va: Eemi Ket­tunen

1