Luonto & outdoor

Lyhyt kertaus jokamiehenvelvollisuuksista

23.5.2022

Moni meistä tuntee jokamiehenoikeudet, jotka mahdollistavat luonnossa liikkumisen ja virkistäytymisen. On silti syytä kerrata aika ajoin myös velvollisuudet. Kaikille pitäisi olla itsestään selvää, että luontoon ei jätetä roskan roskaa eikä muitakaan jälkiä, paitsi ehkä jalanjäljet hiekassa.

 

Jokamiehenoikeus tarkoit­taa oikeut­tamme käyt­tää luon­toa riip­pumat­ta siitä kuka omis­taa maan tai kenen hallinnas­sa se on. Luon­non käyt­tämis­es­tä jokamiehenoikeuk­sien puit­teis­sa ei tarvitse mak­saa, eikä siihen tarvi­ta maan­omis­ta­jan lupaa.
Vierailusi ei kuitenkaan saa jät­tää hait­taa. Sat­un­naisil­ta luon­nos­sa liikku­jil­ta tämä tun­tuu välil­lä uno­htu­van. Meil­lä on siis pait­si oikeus myös velvol­lisu­us. Velvol­lisu­us pait­si viedä mukanamme roskat, myös liu­ta mui­ta velvol­lisuuk­sia kuten olla kulke­mat­ta pihamail­la, istu­tuk­sil­la tai vil­je­lyk­sis­sä olevil­la pel­loil­la.
Alla lyhyt ker­taus jokamiehenoikeuk­sista ja -velvol­lisuuk­sista ymparisto.fi -sivus­tol­ta. Siel­lä on myös paljon lisäti­etoa ja linkke­jä.

 

Jokamiehen­velvol­lisuuk­sien ja -oikeuk­sien lyhyt ker­taus
Et saa

 • aiheut­taa häir­iötä tai hait­taa toisille tai ympäristölle
 • häir­itä lin­tu­jen pesin­tää ja riis­taeläim­iä
 • kaataa tai vahin­goit­taa pui­ta
 • ottaa sam­mal­ta, jäkälää, maa-aines­ta tai puu­ta
 • häir­itä koti­rauhaa
 • roska­ta
 • ajaa moot­to­ri­a­joneu­vol­la maas­tossa maal­la ilman maan­omis­ta­jan lupaa
 • kalas­taa tai met­sästää ilman asianomaisia lupia

 

Saat

 • liikkua jalan, hiihtäen tai pyöräillen muual­la kuin pihamaal­la ja eri­tyiseen käyt­töön ote­tu­il­la alueil­la (esimerkik­si vil­je­lyk­sessä ole­vat pel­lot ja istu­tuk­set)
 • oleskel­la tilapäis­es­ti alueil­la, mis­sä liikku­mi­nenkin on sal­lit­tua (esimerkik­si telt­tail­la riit­tävän etääl­lä asumuk­sista)
 • poimia luon­non­mar­jo­ja, sieniä ja kukkia
 • onkia ja pilkkiä
 • kulkea vesistössä ja jääl­lä

 

 

Hyviä retkeily­hetk­iä!

Pikkukaupun­gin retkeilyjulka­isut löy­dät täältä »

 

0