Kulttuuri, Lifestyle

Loviisan Wanhat Talot on koko kaupungin yhteinen juttu

23.8.2016

Lovi­isan Wan­hat Talot -tapah­tu­ma on ilmiö. Se on elävöit­tänyt pikkukaupun­gin elämää ja elvyt­tänyt tämän päivän yhteisöl­lisyy­den. Perinne- ja kor­jaus­rak­en­tamiseen keskit­tyvä tapah­tu­ma on kas­vanut pio­nee­rien polkaise­mas­ta ihanan hul­lus­ta ideas­ta koko kaupun­gin yhteisek­si jutuk­si, jon­ka maine on kiirinyt kauas.

 

Ensim­mäisen vuo­den (2005) tapah­tu­maa valmis­teltaes­sa – sil­loin vielä nimel­lä Wan­has­sa Wara Parem­pi – kukaan ei voin­ut olla var­ma, mitä tule­man pitää. Joukko asi­as­ta innos­tunei­ta pio­neere­ja huh­ki hiki hatus­sa toteut­taak­seen unel­mansa, houkutellen van­ho­jen talo­jen asukkai­ta avaa­maan oven­sa yleisölle ja haalien tapah­tu­malle julk­isu­ut­ta medi­as­sa.

Silti ensim­mäisen vuo­den yleisömen­estys, yli neljä­tuhat­ta kävi­jää, yllät­ti kaik­ki, eikä vähiten jär­jestäjiä. Epäil­i­jät ja marisi­jat sai­vat pistää suun­sa kiltisti sup­pu­un. Yhteistyö ja talkoohen­ki näyt­tivät voimansa, ja aika oli otolli­nen. Tälle tapah­tu­malle oli kysyn­tää.

 

LWT4

 

Vierail­i­jat kiit­te­liv­ät ideaa kil­van, ja pitkin katu­jamme kul­ki tuhat­määrin vähän ihmeis­sään ole­vaa porukkaa. Miten näin iso ja kaikin puolin toimi­va tapah­tu­ma ylipäätään saat­toi toteu­tua näin pienessä kaupungis­sa? Miten on mah­dol­lista, että kymmenet yksi­tyiskodit ava­si­vat oven­sa ven­tovieraille kävi­jöille, joi­ta vain tuli ja tuli lisää?

Kaiken teki mah­dol­lisek­si jär­jestäjien ahkeru­us ja perää­nan­ta­mat­to­muus. Kiitos ja kun­nia heille!

Avoimet ovet -tapah­tu­man hen­ki on alus­ta asti ollut ain­ut­laa­tu­inen, ja vuosien saatossa meno on aina vaan paran­tunut. LWT-viikon­lop­un aikana tapah­tu­mia on todel­la paljon, työnäytök­sistä ja perin­ner­ak­en­tamisen luen­noista anti­ik­ki- ja keräi­ly­tor­ei­hin – ja kaik­keen siltä väliltä, keskip­is­teenä silti aina yleisölle avoimet talo­van­huk­set.

 

LWT8

 

LWT on syn­nyt­tänyt pait­si lukuisan määrän oheistapah­tu­mia, jotain ehkä vieläkin oleel­lisem­paa: ain­ut­laa­tuisen yhteis- ja talkoohen­gen, jon­ka kaltaista mon­et eivät enää osan­neet kuvitel­lakaan Suomes­ta löy­tyvän. Samal­la tapah­tu­ma ja sen saavut­ta­ma julk­isu­us ovat vahvis­ta­neet lovi­isalais­ten itse­tun­toa, uskoa omaan ympäristöön­sä ja elämän­ta­paansa – ja ennen lähin­nä atom­ivoimalas­taan tun­netun kaupun­gin ima­go on muut­tunut lämpimäk­si ja puoleen­savetäväk­si.

Ennen varsi­naista h-het­keä, tapah­tu­man ensim­mäistä päivää, kaupun­ki kuhisee. Piho­ja ehoste­taan, kirp­putoripöytiä laite­taan esille, varas­to­ja täytetään, menui­ta laa­di­taan, töitä jae­taan, paikoi­tusjär­jeste­lyjä mietitään, talo­ja numeroidaan ja lat­tioi­ta peit­etään. Työmäärä on val­ta­va, mut­ta niin on kävi­jämääräkin.

 

LWT9

 

Yli 15 000 vierail­i­jaa vuon­na 2015! Kuin­ka mon­ta tänä vuon­na? Vaik­ka kävi­jämäärä on kas­vanut huimak­si, on tapah­tu­ma silti säi­lyt­tänyt kotoisen, sym­pa­at­tisen fiilik­sen.

 

Lovi­isan Wan­hat Talot 27.–28.8.2016

www.loviisanwanhattalot.fi

 

Tek­sti: Päivi Ahvo­nen Kuvat: Janne Lehti­nen

1