Ihmiset, Lifestyle

Loviisa liikkuu ja tanssii: Frisbeegolf

12.10.2016
Frisbeegolf on hieno harrastus

Tänne kun  tulee,  heti iskee  VAUHHH-fiilis!

Olen enti­nen kil­pau­rheil­i­ja, käsi­pal­loil­i­ja, älyt­tömän kil­pailuhenk­i­nen ihmi­nen. Kun lopetin, mieleeni tuli Mika Myl­lylä -efek­ti. Ura on yhtäkkiä lop­pu, ja mitäs teet sit­ten?! Min­ul­la oli tietysti tämä kaup­patyö, mut­ta entä liikun­ta. Käsi­pal­loa krop­pa ei enää kestänyt, ja niin löysin fris­bee­golfin.
Fris­bee­golf on siitä eri­no­mainen laji, että voit heit­täy­tyä siihen täysin omil­la ehdoil­lasi, kil­pail­la vain itseäsi vas­taan. Tietysti, jos halu­at tosi hyväk­si, joudut heit­tämään aika paljon.
Olen kiertänyt ulkoi­lu­mielessä monia Etelä-Suomen rato­ja, ja myös Tallinnas­sa, mut­ta Valkon rata on siitä ain­ut­laa­tu­inen, että se sopii kaikenikäisille ja kaiken­ta­soisille. Tänne kun tulee ensim­mäisen ker­ran, heti iskee VAUH­HH-fiilis!”
 
Marko Kind­st­edt
Lovi­isan K-kaup­pias
 
 

Rata sopii kaikille

Lovi­isan 18-väyläi­nen fris­bee­gol­frata Valkos­sa on mäki­nen met­sä- ja hiekkakuop­pa­ra­ta. Rata on lin­nun­ti­etä vähän yli kak­si kilo­metriä, mut­ta todel­lisu­udessa kävelet kolme–neljä kilo­metriä, paljolti ylä- ja alamäk­iä…

 

Banan pas­sar alla

Lovisas 18-leds fris­bee­golf­bana i Valkom är en kuper­ad skogs- och sand­grops­bana. Fågelvä­gen är banan snäp­pet över två kilo­me­ter lång men i verk­ligheten blir det en tre till fyra kilo­me­ters prom­e­nad, mest upp och ner för backar.

Ylläpitäjä / Upprät­thålls av LoFro – Lovi­isan Fris­bee­golf rf  http://frisbeegolfradat.fi/rata/loviisan_frisbeegolfrata/

 
 

Per­na­jan uusi rata

Amatööri­urheilu­joukkue Pernå Dis­c­golf Kam­rater avasi viime vuo­den lop­ul­la 13-korisen fris­bee­gol­fradan kumpuil­e­vaan maas­toon Per­na­jantien var­rel­la. Ratatyyp­pi on pel­to-/met­sära­ta. Heit­topaikko­ja viimeis­tel­lään ennen kesää.

 

Pernås nya bana

Amatöridrottslaget Pernå Dis­c­golf Kam­rater öpp­nade i slutet av för­ra året en 13-korgs fris­bee­golf­bana på den kuper­ade ter­rän­gen vid Pernåvä­gen. Ban­typen är åker-/skogs­bana. Kast­plat­ser­na görs klara innan som­maren.

http://frisbeegolfradat.fi/rata/perna-discgolf/

 
 

Pieni Lovi­isa ei ole vain van­ho­jen talo­jen, kult­tuuriri­en­to­jen ja akti­ivis­ten kylien kaupun­ki. Nyt kaupun­ki pro­filoituu myös upeil­la tanssi-, liikun­ta- ja ulkoilumah­dol­lisuuk­sil­laan.

Meri ja met­sät, vai­htel­e­vat maas­tot houkut­tel­e­vat yhä use­ampia liikku­maan, ja saleil­lakin käy aikaisem­paa enem­män väkeä, niin nuo­ria kuin van­ho­ja.

Liikku­valle lap­siper­heelle Lovi­isa on unel­ma. Tar­jon­ta on monipuolista, har­joit­telu­a­jat inhimil­liset, eikä har­ras­t­a­mi­nen rasita kukkaroa läh­eskään samal­la taval­la kuin pääkaupunkiseudul­la.

2