Ihmiset, Lifestyle

Loviisa liikkuu ja tanssii: Jooga

12.10.2016
jooga elämänmuotona

Haastan itseni niin fyysisesti kuin henkisesti

Joudun työssäni liikku­maan paljon autol­la, toisin sanoen istu­maan, sik­sikin pyrin liikku­maan monipuolis­es­ti. Täl­lä het­kel­lä lem­pi­la­je­jani ovat cross­fit ja jooga. Ne täy­den­tävät toisi­aan hyvin. Cross­fit-treeneis­sä menen fysi­ikkani ääri­ra­joille, joogates­sa taas eheytän niin mieltä kuin kehoakin.

Joogas­ta on tul­lut min­ulle pait­si tärkeä kehon- myös mie­len­huol­lon työvä­line. Sen rauhoit­tavaa vaiku­tus­ta on vaikea selit­tää. Itsen­sä haas­t­a­mi­nen ja toisaal­ta haas­tamis­es­ta irti päästämi­nen kulke­vat käsi kädessä.

Lovi­isas­sa on näin pienek­si kaupungik­si erit­täin monipuo­li­nen tar­jon­ta joogaa. Ope­tus­ta jär­jestävät niin kansalaisopis­tot, Lovi­isan tanssiopis­to kuin yksi­tyisetkin. Hienoa on sekin, että niin mon­et miehet ovat löytäneet joogan.”

 

Essi Niemelä
Myyn­tipääl­likkö

 

jooga

 

JOKAISELLE JOTAKIN

Valkon kansalaisopis­to

Flow-jooga, joogaa miehille, jooga alkeet, jooga jatko

edu.loviisa.fi/vako

 

Mi

Yogi­lates lugn, Yoga A, Yoga B, Yin & Yang Yoga 

edu.loviisa.fi/index.php/mi_index.html

 

Lovi­isan tanssiopis­to

Yin-jooga, Slow-jooga työ­pa­jo­ja ym.

www.loviisantanssiopisto.fi

 

Kun­dali­ini­joogaa Lovi­isas­sa ja lähialueil­la

www.kundaliini.fi

 

Vil­la Man­dala

Wellnes-Cen­ter stress­in­hallintaan

www.villamandala.fi

 

 

Pieni Lovi­isa ei ole vain van­ho­jen talo­jen, kult­tuuriri­en­to­jen ja akti­ivis­ten kylien kaupun­ki. Nyt kaupun­ki pro­filoituu myös upeil­la tanssi-, liikun­ta- ja ulkoilumah­dol­lisuuk­sil­laan.

Meri ja met­sät, vai­htel­e­vat maas­tot houkut­tel­e­vat yhä use­ampia liikku­maan, ja saleil­lakin käy aikaisem­paa enem­män väkeä, niin nuo­ria kuin van­ho­ja.

Liikku­valle lap­siper­heelle Lovi­isa on unel­ma. Tar­jon­ta on monipuolista, har­joit­telu­a­jat inhimil­liset, eikä har­ras­t­a­mi­nen rasita kukkaroa läh­eskään samal­la taval­la kuin pääkaupunkiseudul­la.

2