Ihmiset, Lifestyle

Lovisa dansar och rör på sig: Fotboll

12.10.2016
Fotboll

Stora och små framgångar ökar motivationen

FC Lovisa erb­jud­er ortens barn och unga möj­ligheten att lära sig fot­bol­lens grun­der utan att glöm­ma hur vik­ti­ga det sociala umgänget, väx­elverkan och respekt för alla andra delt­a­gare är i lagsporten.

För tillfäl­let finns det unge­fär 200 flick­or och pojkar som spelar i förenin­gen.

Det bäs­ta med att vara tränare är att jag får umgås med trevli­ga män­niskor i en sådan gren som jag har gillat i hela mitt liv. Sto­ra — och små — framgån­gar ökar spelar­nas och trä­nar­nas moti­va­tion och byg­ger upp tron på att man kan utveck­las i vad som helst om man bara sat­sar på det. Det gäller såväl idrott som livet över­lag, både i skolan och inom arbet­slivet.”

 

Kim Lind­holm
Tränare, FC Lovisa

 

kim

Det mest givande med det här job­bet är när spelar­na utveck­las och när de lyckas, säger Kim Lind­holm.

 

www.fcloviisa.fi

 

Lil­la Lovisa är inte bara de his­toriska husens, kul­turnö­je­nas och de akti­va byarnas stad. Nu pro­fil­eras staden ock­så i enlighet med de fan­tastiska möj­ligheter­na till dans, motion och friluft­sliv.

Havet, skog­a­r­na och de varierande land­skapen gör att allt fler lockas att röra på sig, och gym­men besöks ock­så allt flit­i­gare av såväl unga som gam­la delt­a­gare.

För den akti­va barn­famil­jen är Lovisa en dröm. Utbudet är mång­sidigt, trän­ingstider­na flex­i­bla och utö­van­det av hob­by­er är inte närapå lika påfre­stande för plån­bo­ken som det är i huvud­stad­sre­gio­nen.

2