Ihmiset, Lifestyle

Loviisa liikkuu ja tanssii: Tanssi

12.10.2016
Tanssi antaa nuorille voimaa, rohkeutta ja itsevarmuutta.

Tanssista saan järjettömän paljon energiaa

Olen tanss­in­ut 5-vuo­ti­aas­ta läh­tien. Tanssista saan jär­jet­tömän paljon ener­giaa, ja tanssinopet­ta­jana voin olla vuorovaiku­tuk­ses­sa nuorten kanssa.

Omis­sa ryh­mis­säni käy noin seit­semänkym­men­tä oppi­las­ta. Sen lisäk­si että tun­neil­la on hauskaa, siel­lä pystyy purka­maan eri­laisia tun­tei­ta niin että hiki lentää!

Tanssi antaa nuo­rille voimaa, rohkeut­ta ja itse­var­muut­ta. Se kehit­tää monipuolis­es­ti ilmaisukykyä ja sen kaut­ta voi löytää vaik­ka uusia kavere­i­ta. Tanssi­mal­la pidät yllä henkistä ja fyy­sistä kun­toa. Suo­ma­lais­ten pitäisikin tanssia enem­män!

Hienoa, että Lovi­isas­sa on niin monipuo­li­nen tanssi­tar­jon­ta kaikenikäisille – lap­sille, nuo­rille ja aikuisille. Jatkos­sa toivon, että tanssiryh­mi­in tulisi enem­män poikia. Pojat ehdot­tomasti mes­si­in, se on tavoit­teeni!”

 

Susan­na ”Sus­ki” Karvi­nen
Tanssinopet­ta­ja

 

Susan­na ”Sus­ki” Karvi­nen, 30, on Lovi­isan tanssiopis­ton street-lajei­hin pere­htynyt iloinen ja energinen opet­ta­ja. Lisäk­si hän on erikoisk­oulu­tus­ryh­män vas­tu­uopet­ta­ja.

 
 

”Ilmaisun voima!” syksyl­lä koului­hin

Susan­na Karvisen ja Mirella Pen­dolin-Katzin ideoima tanssiteat­ter­iesi­tys ”Ilmaisun voima!” start­taa Lovi­isan ruotsin- ja suomenkielisel­lä yläas­teel­la syksyl­lä. Esi­tys ottaa kan­taa kouluk­iusaamiseen tanssin, teat­terin ja musi­ikin keinoin.

 

”Uttryck­ets kraft!” i skolor­na på hösten

Susan­na Karvi­nen och Mirella Pen­dolin-Katz har ska­p­at teater­föreställ­nin­gen ”Uttryck­ets kraft!” som kör igång i de sven­sk- och fin­skspråki­ga högstadieskolor­na på hösten. Pjäsen tar ställ­ning till mobb­n­ing i skolor­na genom dansens, teater­ns och musikens kraft.

 

Valkon kansalaisopis­ton tar­jon­ta edu.loviisa.fi/vako

MI:s utbud edu.loviisa.fi/index.php/mi_index.html

Lovi­isan tanssiopis­to www.loviisantanssiopisto.fi/

Lovisa Gym­nas­tik­fören­ings utbud www.lgf-lovisa.com

 

 

Pieni Lovi­isa ei ole vain van­ho­jen talo­jen, kult­tuuriri­en­to­jen ja akti­ivis­ten kylien kaupun­ki. Nyt kaupun­ki pro­filoituu myös upeil­la tanssi-, liikun­ta- ja ulkoilumah­dol­lisuuk­sil­laan.

Meri ja met­sät, vai­htel­e­vat maas­tot houkut­tel­e­vat yhä use­ampia liikku­maan, ja saleil­lakin käy aikaisem­paa enem­män väkeä, niin nuo­ria kuin van­ho­ja.

Liikku­valle lap­siper­heelle Lovi­isa on unel­ma. Tar­jon­ta on monipuolista, har­joit­telu­a­jat inhimil­liset, eikä har­ras­t­a­mi­nen rasita kukkaroa läh­eskään samal­la taval­la kuin pääkaupunkiseudul­la.

2