Ihmiset

Let’s dance!

19.1.2024

SSSSHH, SILENZIO! Loviisan tanssiopiston ovessa toivotaan hiljaisuutta, jotta tanssinopiskelijat saisivat rauhan keskittyä musiikkiin ja koreografiaan.

 

Last time, tanssinopet­ta­ja Beni­amino Borghi sanoo, kun ryh­mä valmis­tau­tuu vielä viimeisen ker­ran viemään läpi tanssin, jota on har­joitel­tu jo mon­ta ker­taa.

Oppi­laiden ilmeet ovat keskit­tyneitä, joku sul­kee silmän­sä eläy­tyessään. Hymykin valaisee kasvot.

Tanssil­la on tutk­i­tusti lukuisia ter­veys- ja hyv­in­voin­ti­vaiku­tuk­sia. Tanssi­har­ras­tus aktivoi kehoa ja ais­te­ja monipuolis­es­ti ja sen on todet­tu paran­ta­van koul­u­lais­ten keskit­tymiskykyä.

Tanssis­sa keski­tytään pait­si motoriseen suorituk­seen, myös toisi­in ihmisi­in samas­sa tilas­sa, ja seu­rataan musi­ikkia. Näi­den havain­to­pros­essien yhdis­tymi­nen tekee hyvää, olit sit­ten lap­si, nuori tai aikuinen.

Lap­sil­la ja nuo­ril­la on todet­tu kielel­lisen oppimisenkin paran­tu­van tanssi­har­ras­tuk­sen myötä. Tanssin har­ras­ta­jat sanovat, että mieli piristyy ja arjen murheet uno­htu­vat, kun pää, sydän ja keho keskit­tyvät tanssi­in. Siinä suo­date­taan pois tarpeet­to­mia liikkeitä, ais­tiärsykkeitä ja tarpeet­to­mia mie­len­tilo­ja.

Tanssit­taes­sa keski­tytään vain siihen, mikä on siinä het­kessä tärkeää. Aiv­otkin kiit­tävät, sil­lä tanssimi­nen aktivoi syviä aivoaluei­ta. Ne hal­lit­se­vat muun muas­sa tunne-elämää, muis­tia ja sosi­aal­ista vuorovaiku­tus­ta.

 

 

 

Mirva Moisio, 44

”Aloitin tanssin har­ras­tamisen jo lapse­na, vain tanssi­la­jit ovat vai­h­tuneet matkan var­rel­la. On ihanaa eläy­tyä tanssi­in ja musi­ikki­in. Tanssi vie min­ut ihan toiseen paikkaan. Keskit­tyessäni kore­ografi­aan en ajat­tele ark­isia asioi­ta.

Tanssi merk­it­see min­ulle omaa aikaa, mut­ta myös itsen­sä haas­tamista. Tanssi tuo min­ulle henkistä ja fyy­sistä hyv­in­voin­tia. Tun­tien jäl­keen huo­maa jotain tehneen­säkin, mut­ta väsymyk­sen sijas­ta olen aina saanut lisää ener­giaa.”

 

 

 

Essi Suokas, 16

”Olin kolme­vuo­tias, kun aloitin tanssi­har­ras­tuk­sen las­ten tanssiryh­mässä. Siitä jäi kip­inä laji­in, enkä ole pitänyt taukoa har­ras­tuk­ses­tani mis­sään vai­heessa. Ehkä lajis­sa ihan­in­ta on sen monipuolisu­us. Saa tanssia soolona, pien­ryh­mässä tai mon­en tanssi­jan kanssa.

Tanssi­har­ras­tus on ihanan sosi­aal­ista, ja olenkin saanut tanssin kaut­ta mon­ta hyvää ystävää. Luki­o­laiselle tanssi tuo kivaa vastapain­oa arkeen. Kun olen tun­nil­la, en mieti läksyjä ja koulu­jut­tu­ja. Mieli nol­lau­tuu, ja olen ren­nom­pi. Har­ras­tuk­seni avul­la pysyn vireessä.” 

 

 

 

Tanssinopettaja Beniamino Borghi

”Olin 8-vuo­tias, kun van­hempani lait­toi­vat min­ut Ital­ias­sa tanssik­oulu­un pikku­siskoni kanssa. Heistä oli var­maan kätevää saa­da lapset yhtä aikaa johonkin har­ras­tuk­seen. Innos­tu­in lajista val­tavasti, mut­ta valitet­tavasti loukkasin pol­veni 18-vuo­ti­aana.

Ajauduin toiselle polulle, ja koulut­tauduin sis­us­tusarkkite­hdik­si. Tanssi ei kuitenkaan läht­enyt mihinkään kehostani, vaan kuntoutin itseni taas tanssikun­toon. Aluk­si tanssin opet­ta­mi­nen oli min­ulle sivuam­mat­ti, mut­ta suoritet­tuani Venet­sian Bien­naalin tanssik­oulu­tu­so­hjel­man ymmärsin, että opet­ta­mi­nen on min­un tehtäväni. Tanssi­va poi­ka tulee hel­posti kiusatuk­si, ja olen kokenut vaikeuk­si­akin. Silti olen saanut sydänys­täviä tanssin parista.

On hienoa olla osa porukkaa. En osaa ajatel­la elämää ilman tanssia.”

 

 

 

Carina Stenbacka, 57

”Aloitin tänä vuon­na tun­nit Beni­amino Borgh­in oppi­laana. Välis­sä oli taukoa koro­nan takia. Sitä ennen olin jo käynyt tanssiopis­ton tun­neil­la ja har­ras­tanut muun muas­sa bailati­noa. Nyt olen aloit­tanut myös aikuis­ten baletin. Nuore­na har­rastin jazz-tanssia, ja olen myös har­ras­tanut sal­saa. Tanssi on todel­la hyvä tuki päähar­ras­tuk­sel­leni, eli rat­sas­tuk­selle. Koor­di­naa­tiokyky, tas­apaino ja keskike­hon hallinta kehit­tyvät tanssis­sa.

Olen itsel­leni armolli­nen. Olen juuri niin hyvä kuin sil­lä het­kel­lä olen. Tanssi on min­ulle har­ras­tus, ja har­ras­tuk­sen täy­tyy olla kivaa. En ver­taa itseäni mui­hin. Tanssiopis­ton kevät­näytök­sis­sä on ollut mukavaa olla mukana.”

 

 

 

Mette Starck, 16

”Aloitin tanssin har­ras­tamisen kym­men­vuo­ti­aana. Käyn mon­es­sa eri tanssiryh­mässä, sil­lä rakas­tan tanssia. Sen avul­la voin ilmaista itseäni luon­tev­asti. Tanssies­sa tulee hyvä mieli, ja kehon­hallinta kehit­tyy.

Olen lukios­sa, ja tanssi­tun­nit ovat hyvää vastapain­oa opiskelulle. Minus­ta tun­tuu, että tämä har­ras­tus kehit­tää myös keskit­tymiskykyä, mikä aut­taa myös koulute­htävis­sä. Tois­taisek­si tanssi on min­ulle kiva har­ras­tus. En ole aset­tanut mui­ta tavoit­tei­ta.”

 

 

 

Hienoa, kun Lovi­isas­sa on niin hyvät mah­dol­lisu­udet har­ras­taa tanssia eri muodois­sa niin tanssiopis­tossa kuin kansalaisopis­ton tun­neil­la. Olit sit­ten lap­si, nuori tai aikuinen: Let´s dance!

 

 

Tek­sti Rei­ja Kokko­la Kuvat Arto Wiikari

 

0