Luonto & outdoor

Lennokasta menoa

20.9.2016
Seikkalupuisto puussa

Puun­latvo­jen tasalta tarkastel­tuna ympäröivä maail­ma näyt­täy­tyy eri­laise­na, mut­ta niin myös oma sisin. Korkeuk­sis­sa pääsee haas­ta­maan itsen­sä ja löytämään rohkeuten­sa.

 

Mäkin pääsen, jihuu!”

Viisivuo­ti­aan riemunkil­jah­dusten säestämä voiton­tanssi hymy­i­lyt­tää kaikkia paikalla oli­joi­ta. Pyhtään Sir­iuk­sen Nor­way Park -köysir­adal­la kiipeil­i­jän min­imip­itu­udek­si on säädet­ty 110 sent­tiä ja pitu­ustesti on juuri suoritet­tu.

Kun val­jaat ja kypärät on puet­tu, opas ker­too per­in­po­h­jais­es­ti sään­nöistä ja tur­val­lisu­ud­es­ta sekä antaa vinkke­jä radal­la eten­e­miseen. Lähtö­paikalla hän varmis­taa jokaisen osal­lis­tu­jan tur­vavai­jeri­in kiin­nit­tymisen henkilöko­htais­es­ti, ja sit­ten ei kuin matkaan!

Liik­keelle lähde­tään maan tasalta, hitaasti ylöspäin kavuten. Pien­im­mille kiipeil­i­jöille köy­sistössä keikku­mi­nen on jän­nää alle kol­men metrin korkeudessakin. Pien­ten jalko­jen aset­telem­i­nen pak­su­jen köysien ja edestakaisin liikku­vien lau­to­jen päälle tehdään kieli keskel­lä suu­ta. Omaa korkean­paikankam­moa ei ehdi edes huo­ma­ta pien­tä aut­taes­sa. Mah­tavaa!

Nuoret aikuiset selvit­tävät ykkös­radan kohta­laisen hel­posti. Las­ten kanssa aikaa kuluu vähän yli puoli tun­tia. Pien­impi­en mielestä köysir­a­ta on hur­jan jän­nit­tävä ja huiman hieno. Aikuisen läs­näo­lo ja kan­nus­tus on vält­tämätön­tä, mut­ta yhdessä tekem­i­nen ja onnis­tu­mi­nen tuo iloa molem­mille.

Lop­puliuku saa uuden riemunkil­jah­duk­sen kajah­ta­maan ilmoille, ja viisivuo­tias halu­aisi aloit­taa saman tien alus­ta. Tyy­dymme kuitenkin köy­sistön alla kulke­vaan minigol­frataan. Omaa lyön­tivuoroa odotel­lessa ehtii hyvin seu­ra­ta isom­pi­en eten­e­mistä vaa­ti­vam­mil­la köysir­adoil­la.

Kakkos­ra­ta kul­kee met­sän siimek­sessä, kau­ni­iden vihreän sävy­jen, sam­malmät­täi­den ja puu­van­hus­ten lomas­sa. Maisemien takia tänne voisi jäädä pidem­mäk­sikin aikaa fiilis­telemään, mut­ta takana tule­vien tien­tuk­keena ei sovi olla.

Roikku­miset, tas­apain­oilut, liuku­miset ja hyp­pe­lyt seu­raa­vat toisi­aan. Tässähän saa poskille ter­veen punan! Kakkos­radas­sa on selvästi enem­män verkkoi­hin ja roikku­miseen liit­tyviä ele­ment­te­jä, joi­ta aivan pienet eivät toden­näköis­es­ti jak­saisi. Nuori­son mielestä kakkos­re­it­tikään ei ole kovin vaikea, mut­ta odotuk­set kol­moselle ovat suuret. Sieltä reitin huim­im­mat korkeudet ja eniten voimaa vaa­ti­vat osat löy­tyvätkin.

Kol­man­nel­la reit­il­lä itseään tosi­aan pääsee haas­ta­maan aina vain enem­män. Korkeus tuo oman jän­ni­tyk­sen­sä peli­in, kuten myös glad­i­aat­tori­maiset, hyp­päämistä ja heit­täy­tymistä vaa­ti­vat koh­dat.

Opas kul­kee mukana köy­sistössä ja tulee tarvit­taes­sa anta­maan tekni­ikkavinkke­jä eten­e­miseen, eikä kiiret­tä ole mihinkään. Tosin innokkaim­mat köysiki­ipeil­i­jät käyvät tekemässä reit­ti­en­nä­tyk­siä, jot­ka maini­taan jokaisen radan alus­sa.

Putoami­nen on mah­do­ton­ta, ylös ei ole kukaan koskaan jäänyt, ja läh­es kaikil­la radan kiertäneil­lä on jäl­keen­päin itsen­sä ylit­täneen onnel­lisen voitokas ilme kasvoil­laan.

Tämän jäl­keen kel­paa käy­dä vielä sisä­surf­fi­radal­la otta­mas­sa mit­taa Sir­iuk­sen aal­loista. Mut­ta se onkin jo kokon­aan toinen tari­na.

 

KOKEILE ITSE

Sir­ius Sport Resort sijait­see Pyhtääl­lä, noin vartin ajo­matkan päässä Lovi­isas­ta Kotkaan päin. Puiden ja pylväi­den lomas­sa kulke­van Nor­way Park -seikkailupuis­ton lisäk­si Sir­iuk­ses­ta löy­tyy kak­si sisä­surf­fi­al­las­ta ja tuuli­tun­neli, jos­sa muun muas­sa lasku­var­jo­hyp­pääjät har­joit­tel­e­vat.

Suomes­sa on reilut 20 eri­laista seikkailupuis­toa. Sir­iuk­sen Nor­way Park perus­tuu nor­jalaiseen kon­sep­ti­in, jos­sa siir­ry­tään puus­ta tai paalus­ta toiseen eri­lais­ten estei­den kaut­ta. Matkan var­rel­la on esimerkik­si vai­jer­il­iuku­ja, köysi­tikkai­ta, verkko­ja ja kein­u­ja.

Köy­sistöön kiin­ni­tytään SafeR­oller-jär­jestelmäl­lä. Kiipeil­i­jä on jatku­vasti vai­jeris­sa kiin­ni, eikä hänen tarvitse irrot­taa lukkoa edes väl­i­tas­an­teil­la kiin­nit­tyäk­seen seu­raavaan vai­jeri­in.

Kiipeily sopii seikkailun­haluisille lap­sille, nuo­rille ja aikuisille. Sir­iuk­sen pihal­la ja lähimet­sässä kiertää kolme rataa, joista ensim­mäi­nen sovel­tuu myös lap­sille, yhdessä van­hem­man kanssa kiiveten. Radat kulke­vat 3–9 metrin korkeudessa.

Ensim­mäisel­lä radal­la kiipeil­i­jän min­imip­itu­us on 110 cm, kahdelle muulle radalle suosi­tus on min­imis­sään 140 cm. Alle 8-vuo­ti­aat kiipeävät aikuisen seuras­sa, ja alle 16-vuo­ti­aal­la on olta­va mukana vas­tu­ulli­nen aikuinen, joka voi seu­ra­ta kiipeilyä maas­takin.

Suositelta­va pukeu­tu­mi­nen kat­taa reip­paat ja jous­ta­vat ulkoilu­vaat­teet, jämäkät kengät ja eri­tyis­es­ti lap­sille han­skat. Sade ei ole este kiipeilylle.

 

Köysipuis­to avoinna vielä tänä syksynä 23.9.- 25.9.
PE 15–19 / LA 11–18 / SU 11–16
SYYSLOMALLA AUKI KAHTENA LAUANTAINA: 22.10. sekä 29.10. kel­lo 11–16
Hin­nat: aikuiset 25 e, lapset 5–16 v. 15 e

 

sirius_surf

 

LENTO & SURFFI -AKTIVITEETIT
KE-PE tasat­un­nein 14.00 — 19.00
LA tasat­un­nein 10.00 — 19.00
SU tasat­un­nein 11.00 — 16.00

 

siriussport.fi

 

Tek­sti: Noo­ra Lin­tukan­gas Kuvat: Janne Lehti­nen

1