Lifestyle, Ruoka

LAIVA + SILTA = KESÄ

14.7.2017
Loviisan kesäinen elämä

Merten makuja ja perinteisiä veneitä

Veneitä tulee ja menee, joku tankkaa omansa. Pariskun­nat kul­jeskel­e­vat käsi kädessä ja lapset kir­maa­vat ympäri­in­sä. Aja­tusten vai­h­toa olusien äärel­lä, diskoilua ulkona, tansse­ja, bän­de­jä, esi­tyk­siä, taidet­ta ja näyt­te­ly­itä. Lau­tas­ten kil­inää ja his­to­ri­an hav­inaa. Puhei­ta, kil­pailu­ja, tak­tikoin­tia, tuskailua ja saun­o­mista. Iloa ja innos­tus­ta. Lovi­isan kesäi­nen elämä tiivistyy Laivasil­lalle ja Laivasil­lal­la.

 

Havets smaker och allmogebåtar

Båtar kom­mer och går, någon tankar sin. Par strosar runt hand i hand och bar­nen sto­jar här och där. Man utbyter tankar över ett glas öl, dansar disko eller till andra tak­ter utomhus, lyssnar på band, ser uppvis­ningar, kon­st och utställ­ningar. Tall­rikar klir­rar och man kän­ner his­to­ri­ans när­varo. Här hålls tal, arrangeras tävlin­gar och tak­tik­er­ing, här svet­tas man och badar bas­tu. Män­niskor är gla­da och hän­för­da. Lovisas som­mar­liv kon­cen­tr­eras till Skepps­bron.

 

 

Laivasilta_6

 

Laivasilta_8

 

Laivasilta_5

 

Laivasilta_9

Bongaa Birdie!

Laivasil­lan ylpey­den aihe paket­ti­jahti Öster­st­jer­nan pur­je­htii yleisön ilok­si toukoku­us­ta eloku­uhun. Ohjel­mas­sa jälleen suosi­tut lin­turetket Orren­grundi­in sekä  miesten ja nais­ten omat koulu­tus­pur­je­hduk­set. Eikä kan­na­ta uno­htaa näitäkään: on Ruusuris­teily per­heille, senior­ipur­je­hdus Kau­nis­saa­reen, nuorisop­ur­je­hduk­set Kotkaan ja Turku­un, yleisöpur­je­hduk­set Pellinki­in ja Kau­nis­saa­reen, per­hep­ur­je­hdus Svarthol­maan, jne. Kaikille pur­je­hduk­sille on ennakko­va­raus. Varaa oma paikkasi ajois­sa, ettet jää ran­nalle ruikut­ta­maan.

Varauk­set ja lisätiedot: info@osterstjernan.fi, puh. 040 591 9631 tai 0400 120 929

Öster­st­jer­nan jär­jestää myös tilaus­pur­je­hduk­sia. 

Finn fåglarna!

Skepps­brons stol­thet, paket­jak­ten Öster­st­jer­nan, seglar till pub­likens gläd­je från maj till augusti. På pro­gram­met står åter de pop­ulära fåge­lut­färder­na till Orren­grund och seglatser där såväl män som kvin­nor får lära sig styra far­tyget och hantera segel. Dessu­tom arrangeras en Rosenkryssning för famil­jer, seniorseglatser till Fagerö och famil­je­seglats till Svartholm. Man ska förhand­san­mäla sig till alla seglatser. Reservera din plats i god tid så att du inte blir kvar på stran­den.

Bokningar och tilläg­gsuppgifter: info@osterstjernan.fi, tel 040 591 9631 eller 0400 120 929

Öster­st­jer­nan arranger­ar även beställ­ningsseglatser. 

www.osterstjernan.fi

 

Laivasilta_2

 

Laivasilta_1

 
 

Tek­sti Päivi Ahvo­nen Kuvat Janne Lehti­nen, Vir­pi Lehti­nen, Kale­vi Ketolu­o­to

2